Embla – Biologi 2 ht 21

Embla – Biologi 2 ht 21

Fredag 17/9

Muskler & senor, rörelseapparaten & hälsa
Muskler & senor B2 191, 193-195, DM 36-37 och här.
Se film 4-8 härÖversikt över några kroppens muskler och deras namn finns här. Rörelseapparaten & hälsa B2 196-199.

Uppgifter.

 1. Vi har tre typer av muskler i människokroppen? Skelettmuskler, glatt muskulatur och hjärtmuskulatur. Åskådliggör var och en av dem översiktligt med en schematisk bild.
 2. Namnge 6 olika skelettmuskler, beskriv var de finns och vilket arbete de kan utföra.
 3. Beskriv övergången mellan skelettmuskler, senor och skelett. Redogör också för vad senorna är uppbyggda av, hur de är uppbyggda och vad senskidor och slemsäckar har för funktion.
 4. Beskriv med hjälp av bilder och text i detalj en skelettmuskels uppbyggnad.
 5. Förklara varför skelettmuskelceller har flera kärnor och är rika på mitokondrier.
 6. Rita en eller flera detaljerade bilder och beskriv vad som sker i en skelettmuskels minsta funktionella enhet (sarkomer) vid en kontraktion. Namnge olika strukturer i din bild/dina bilder.
 7. Förklara varför muskelmassan degenererar i en specifik muskel om den inte används.
 8. När man säger att skelettmuskler arbetar antagonistiskt vad menar man då? Förklara och åskådliggör översiktligt med en schematisk bild.
 9. Vad är träningsvärk och hur uppstår det. Beskriv vad som sker i musklerna.
 10. Vad menas med ”hjärtinfarkt” och på vilka sätt kan en hjärtinfarkt behandlas?
 11. Nämn och beskriv 4 andra skador/sjukdomar som drabbar eller ger symtom i musklerna.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till! Anders


Onsdag 15/9

Idag börjar vi med avsnittet “Människans fysiologi” som vi kommer att arbeta med en stor del av tiden under resten av kursen. Första delen handlar om  “Rörelse, ämnesomsättning och immunförsvar”. Det är mycket som ska gås igenom och tempot kommer att vara högt

Avsnittet idag handlar om grunder när det gäller kroppens funktion, en översikt av kroppens organsystem och om skelettet och ledernas uppbyggnad och funktion.

Läs först B2 101-107, DM 26-27 om grunder för kroppens funktion och om de olika organsystemen. Mer om och bilder av vävnader här. Se film 1-5 här
Läs därefter om skelett och leder B2 189-193, 196-199 DM 38-39 och här. Se film 1-3 härBilder av  kroppens organsystem och organ (för hela avsnittet “Människans fysiologi”) finns här

Uppgifter.

 1. Ange och förklara 6 olika kemiska eller fysiologiska förhållanden som kroppen reglerar och strävar efter att hålla på en jämn nivå.
 2. Förklara följande begrepp: a) vävnad b) organsystem
 3. Namnge och beskriv utförligt 4 olika vävnadstyper
 4. Räkna upp 11 organsystem hos människan, ange huvudsakliga delar och övergripande funktioner för var och en av dem.
 5. Rita en detaljerad bild av ett större rörben, namnge olika delar och förklara uppbyggnad och funktion.
 6. Ange 4 olika ledtyper och ge exempel på var de finns i kroppen
 7. Rita en detaljerad bild av en led med dess kapsel, ledvätska mm, namnge olika delar och förklara uppbyggnad, funktion och två vanliga skador.
 8. Förklara;
  – ledband/ligament
  – korsband
 9. Beskriv ryggradens uppbyggnad.
 10. Vad menas med diskbråck, beskriv orsaker (varför/hur det uppstår) och symtom/effekter på kort och lång sikt. Diskbråck drabbade tidigare främst äldre personer och då i ländryggen, på
  senare år har det dock blivit vanligt bland unga och då i nacken – varför tror du?
 11. Vad menas med artros ange orsaker och symtom.
 12. Vad menas med osteoporos ange orsaker och typiska följder/skador/frakturer.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Se också uppdaterad kursplanering här

Lycka till Anders


Fredag 10/9

Ämnesfördjupning virus
Repetera B2 48-51 läs mer härse film 9-12 här och bild här

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara två sätt som nya virusvarianter utvecklats.
 2. Nämn och förklara kort de 7 “livscykel”steg alla virus genomgår.
 3. Nämn 3 olika typer av virus/virusfamiljer (virus som har olika form/uppbyggnad), beskriv dem kort och vilka celler de angriper.
 4. A. Beskriv hur det coronavirus som orsakar covid-19 angriper en människa och vad det är som i värsta fall leder till dödlig utgång.  B. Nämn och beskriv kort två andra mycket allvarliga sjukdomar orsakade av virus (smittvägar, symtom, sjukdomsförlopp).
 5. Förklara hur vaccin mot virusinfektioner fungerar och varför det är så viktigt att alla som inte har medicinska skäl att inte inte göra det, vaccinerar sig.
 6. Vilka riskerar att drabbas först och värst när restriktionerna mot smittspridning tas bort – vad beror det på och varför just dessa personer.

Lycka till! Anders


Onsdag 8/9

Prokaryota celler och virus
Läs B2 42-51 och härse film 1-8 här

Uppgifter.

 1. Förklara skillnader mellan prokaryota och eukaryota celler
 2. Rita en schematisk bild på en bakteriecell, sätt ut namn
  på minst 7 olika strukturer och förklara vad dessa uträttar för bakteriecellen/bakterien.
 3. Ange och berätta kort om 3 olika typer av bakterier och de egenskaper som skiljer dessa 3 bakterietyper från varandra.
 4. Beskriv hur kvävefixerande bakterier lever i symbios med vissa växter och hur det fungerar.
 5. Redogör för skillnaden mellan bakterier och arkéer
 6. Ange och berätta kort om 2 egenskaper som generellt utmärker arkéer.
 7. Rita en schematisk bild på någon typ av virus, sätt ut namn på minst 4 olika strukturer och förklara vad dessa har för roll hos det virus du beskriver.
 8. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Måndag 6/9

Studieavstämning 1b
Idag är det dags för studieavstämning 1b, senast kl 14.00 skickar du in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in idag ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 11/8 till den sista 3/9. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv. Godkänd studielogg är en förutsättning för kallelse till betygsgrundande prov.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 210906

Lycka till! Anders


Fredag 3/9

ER, Golgi, Lysosomen samt cellers samverkan
Läs B2 37-41, DM 54-57  och titta på film 10-12 här .

Uppgifter.

 1. Det finns två typer av endoplasmatiska nätverk i cellen. Vilka två och vad är det för skillnad mellan dem?
 2. Förklara utförligt skillnaden mellan de endoplasmatiska nätverken och golgiapparaten när det gäller uppbyggnad, lokalisering i cellen och funktion (vad som uträttas).
 3. Beskriv lysosomernas uppbyggnad och funktion i detalj och ge olika exempel på deras roll i cellen och vid olika tidpunkter för individen.
 4. Visa med bilder och förklarande text två olika exempel på hur celler samverkar eller kommunicerar med varandra genom signalsubstanser och receptorer.

Fota dina bilder och lägg in dem med det du skriver i din logg.

På måndag 6/9 är det dags för studieavstämning 1b, senast kl 14.00 skickar du in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 11/8 till den sista 3/9. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 210906

Lycka till! Anders


Onsdag 1/9

Cellmembranet, osmos och cellskelettet
Läs om B2 26-36, DM 48-49, 54-55  och på film 1-9 här 

Uppgifter.

 1. Beskriv och förklara med hjälp av bilder och text hur cellmembran är uppbyggt
 2. Förklara cellmembranets funktion
 3. Förklara vad som menas med diffusion
 4. Förklara begreppen osmos respektive vattenpotential
 5. Förklara vad som menas med koncentrationsgradient
 6. Förklara och åskådliggöra vad som menas med passivt respektive aktivt ämnesutbyte på cellnivå
 7. Förklara vad som menas med endocytos och exocytos, samt ge exempel på var det sker.
 8. Namnge och beskriv med enkla bilder och text de tre typer av proteintrådar som bygger upp cellskelettet i en cell.
 9. Förklara de olika proteintrådarnas huvudsakliga funktion i cellen.

Lycka till! Anders


Måndag 30/8

Arbetslabb “Cellandning” på plats i skolan kl. 12.15-13.30 sal A360 Se tidigare utskickad kallelse. 

Tag med dator, kursböcker, anteckningsmaterial, egna pennor mm. Gå in via stora entrén (=ingången från Södra promenaden) gå till höger efter informationsdisken och vidare in i den nyare byggnaden. Sal A360 ligger på plan 3.

Vi ses!
/Anders


Fredag 27/8

Cellandningen (=förbränning i celler)
Läs om cellandningen och arbeta sedan vidare med delprocesserna. Boken Biologi 1 anger tre delprocesser, några av filmerna fyra delprocesser, men det är egentligen 5.
Läs B2 23-26, DM 52-53. Se film 3,4, 6-13 här och bild 1-5 och 7 här

Uppgift.

Redogör med hjälp av bilder och ett schema (se nedan) för cellandningen – uppdelat på de 5 delprocesserna;

  1. Glykoysen
  2. Bildning av Acetyl-Coenzym A
  3. Citronsyracykeln
  4. Elektrontransportkedjan
  5. Oxidativ fosforylering

Ditt schema ska innehålla dessa tre kolumner:

Delprocess           Plats            Syfte/produkter

Under “Delprocess” skriver du “1. Glykolysen” osv

Under “Plats” skriver du var i cellen eller mitokondrien delprocessen sker

Under “Syfte/produkter” skriver du vad som bildas/blir slutprodukt/er i den processen och vilken funktion det har.

Vi ses på plats i skolan på måndag 30/8 kl. 12.15-13.30 i sal A360 för arbetslabben “Cellandning”, se tidigare utskickad kallelse. 

Tag med dator, kursböcker, anteckningsmaterial, egna pennor mm. Gå in via stora entrén (=ingången från Södra promenaden) gå till höger efter informationsdisken och vidare in i den nyare byggnaden. Sal A360 ligger på plan 3.

Vi se på måndag!
/Anders


Onsdag 25/8

Idag börjar vi med avsnittet “Cellbiologi”
Läs om cellens byggstenar B2 10-18, DM 48-49,
och om den eukaryota cellens arbetssätt B2 19-23.
Se film 1 och 2 här, film 1-4, 7, 9, 11, 12 här och film 1 här.

Uppgifter.

 1. Beskriv med text och visa med en enkel bild grundstrukturen för:
  – Proteiner
  – Polysackarider
 2. Ge exempel på fiberproteiner respektive globulära proteiner
 3. Förklara vilken roll glykogen har i djurceller
 4. Redogöra med text och enkla bilder för uppbyggnad och skillnaden mellan nukleinsyrorna DNA och mRNA.
 5. Definiera ämnesgruppen lipider
 6. Beskriv funktion (i levande organismer) och med en enkel bild visa grundstrukturen för: Fetter respektive Fosfolipider
 7. Visa med en enkel bild grundstrukturen för molekylerna ADP och ATP och förklara deras roll i celler och vävnader
 8. Beskriv hur enzymer är uppbyggda och förklara deras roll i celler och vävnader
 9. Beskriv med en enkel bild hur enzymer arbetar

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

OBS! Nu på måndag (30/8) kl. 12.15-13.30 kommer vi ha en arbetslabb på plats i klassrum A360 i skolan under ordinarie lektionstid för biologi 2. Det är ett obligatoriskt moment på kursen och du måste därför ställa in dig på att komma till skolan då.

Tag med dator, kursböckerna, anteckningsmaterial, egna pennor mm.

Lycka till med dagens uppgifter och vi ses på måndag!
/Anders


Måndag 23/1

Studieavstämning. Skicka senast kl 10.00 idag in din logg med alla uppgifter från 11/8 till 18/8 redovisade.  Senast på torsdag 26/8 får du besked om din logg är godkänd.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 210823.

Lycka till ! Anders


Fredag 20/8

Repetera  s 96-99 i B2,  titta på de fem sista filmerna här och repetera bild 11-15 här. Är du klar med det har du egen studietid för inläsning, repetition och komplettering av loggen inför studieavstämningen på måndag (23/3).

På måndag 23/8 senast kl 10.00 skickar du in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 11/8 till den sista 18/8. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 210823.

Lycka till Anders!


Onsdag 18/8

Läs  s 89-99 i boken “Biologi 2” (B2),  titta på de två första och sex sista filmerna här och repetera bild 11-15 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad växthormoner är
 2. Förklara med bilder och text hur följande påverkar hur en växt växer.
  a. ljus
  b. gravitation
  c. fuktighet
  d. temperatur
  e. beröring
  f. 5 olika växthormoner
 3. Beskriv hur en nybildad växtcell kan växa i storlek
 4. Förklara kort hur trädens årsringar bildas
 5. Nämn och förklara kort hur frön bildas och  olika sätt frön kan spridas
 6. Förklara hur svampar får energi?
 7. Förklara med bilder och text skillnaden mellan jästceller, hyfer och mycel
 8. Nämn och förklara kort tre sätt svampar kan vara till nytta och tre sätt de kan vara skadliga på.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till Anders

PS. På måndag 23/8 är det dags för den första studieavstämningen då du senast kl 10.00 ska skicka in hela din logg för bedömning.

Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 11/8 till den sista idag 18/8. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 210823.


Måndag 16/8

Repetera s 80-88 i boken “Biologi 2” (B2),  titta på film 7-9 här repetera bild 7 här och titta sedan på bild 8-10 här.

Uppgifter.

 1. Rita en bild och beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen.
 2. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den
  ljusinfångande reaktionen?
 3. Beskriv med egna ord vad som händer vid den koldioxidbindande
 4. Redogör för det cykliska förlopp, vid vilket koldioxid fixeras, och
  ”råvaror” för tillverkning av glukos bildas.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 13/8

Läs s 80-88 i boken “Biologi 2” (B2), titta på film 6 och 7 här, film 5 och 6 här och bild 5-7 här.

Uppgifter.

 1. Vilka är utgångsämnena (reaktanterna) i fotosyntesen?
 2. Vad bildas vid fotosyntesen?
 3. Skriv den kemiska formeln för fotosyntesen (summaformeln)!
 4. Fotosyntesen består i själva verket av två delreaktioner. Vad kallas de?
 5. Vad är en kloroplast?
 6. a) Rita en kloroplast i genomskärning.
  b) Vad heter de strukturer där ljuset fångas upp?
  c) Vad består dessa strukturer av?
 7. Vad har klorofyllet till uppgift?
 8. Beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen!
 9. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den
  ljusinfångande reaktionen?

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.
Lycka till Anders


Onsdag 11/8

Läs B2 s12, 73-79 och här (B2= boken “Biologi 2”).
Titta på film 4 (från 1,46min in i klippet) här och film 1-4 här,  se mer om växters byggnad och vattentransport på bild 3-7 här.

Uppgifter.

 1. Rita en detaljerad bild på en växtcell, sätt ut namn på 8 olika delar och organeller.
 2. Förklara vad dessa olika delar och organeller uträttar/har för funktion för växtcellen.
 3. Rita en bild och visa vilka växters tre huvudorgan är?
 4. Förklara för vad var och en av dessa huvudorgan vilken dess viktigaste uppgift är för växten.
 5. Förklara vad rothår är och vilken funktion de har.
 6. Förklara vad xylem är, hur det är uppbyggt och fungerar.
 7. Förklara vad floem är, hur det är uppbyggt och fungerar
 8. Förklara vad en klyvöppning är, hur den är uppbyggd och fungerar
 9. Förklara utförligt begreppet vattenpotential.
 10. Förklara hur/varför vattenpotentialen påverkar vattenflödet till rötterna och upp till bladen hos växter.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Biologi 2 Ht-21

Kursinnehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om växters och svampars uppbyggnad följt av en fördjupning när det gäller fotosyntesens- och cellandningens biokemiska processer. 

Därefter följer avsnitt om människokroppens anatomi, fysiologi och livscykler och slutligen en projektuppgift om forskning och vetenskaplig publicering. I kursen ingår också ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Biologi 2 ISBN: 978-91-47-08590-3, fjärde upplagan, Förlag: Liber
Den unika människan ISBN: 978-82-535-3045-1 andra upplaga, Förlag: Bonnier

Webbmaterial på webbplatsen: i-edu.se/biologi-2/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges för närvarande på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen i-edu.se/biologi-2/ Utifrån dem, det du läst i kursböckerna och sett i de anvisade videoklippen arbetar du sedan och redovisar dina svar i en studielogg. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Anvisningar för hur studieloggen ska vara gjord samt en länk till en mall ser du under bilderna på kursböckerna här under. Du hittar dem också härLäs anvisningarna noga och följ dem. Du sparar då tid och kan snabbt komma in i en studierutin som underlättar för dig. Du skickar in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 2 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skapa ditt loggdokument och skaffa kursböckerna så att du har dem till kurstarten! Läs angivna sidor i böckerna och titta på de förklarande videoklippen på i-edu.se/biologi-2/ där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:

Om det är möjligt kommer två-tre laborationer göras på plats i skolan annars i form av laborationer som kan göras hemma, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:

Tre skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:

En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats    i-edu.se/

Info och mejlkommunikation.

All info om kursen ges på i-edu.se/biologi-2/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:

Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande. Här är bilder på kursböckerna och mycket material hittar du som sagt på i-edu.se/biologi-2/

Välkommen!
Anders