Embla – Bi 1 vt21

Onsdag 1/12

Hållbar utveckling – grundbegrepp
Läs B1 79-92 och titta på film 1-5 här (mer om olika fossila bränslen och andra energikällor här).

Uppgifter.

 1. Beskriv hur och varför fokus förändrats under de senaste 50 åren när det gäller miljöfrågor (lokalt-globalt)
 2. Förklara begreppen naturkapital respektive ekosystemtjänster
 3. Förklara varför jordbruket är så centralt när det gälle människans påverkan av miljön.
 4. Beskriv utvecklingen inom jordbruket de senaste 100 åren och vad det lett till.
 5. Vad menas med fossila bränslen. Ge 4 exempel med beskrivning på fossila bränslen.
 6. Redogör för 6 olika miljöproblem vår energiproduktion/ energianvändning ställer till med.

Lycka till Anders


Torsdag 25/11  & tisdag 30/11

Ekologi – sjöar
Läs om sjöar och myrar B1 48-58 och titta på film 13 här
Ekologi – havet
Läs om havet B1 59-65, här och titta på film 13-18 här 

Uppgifter: Ekologi – sjöar

 1. Rita en bild över livet i en sjö (finns t ex på s 49 i Bi1) och nämn och beskriv också insjöns 3 zoner.
 2. Visa med en bild hur vattencirkulationen i en sjö förändras under ett år och förklara vad det beror på och vad det får för konsekvenser.
 3. Beskriv vad som är utmärkande för en eutrof sjö
 4. Beskriv vad som är utmärkande för en oligotrof sjö
 5. Vissa sjöar kallas brunvattenssjöar andra för klarvattensjöar förklara bakgrunden till det.
 6. Hur skiljer sig pH mellan näringsfattiga och näringsrika sjöar – och varför?
 7. Hur påverkar människan att sjöar växer igen?

Uppgifter: Ekologi – havet

 1. Beskriv i 5 punkter vad som är speciellt med Östersjön
  (jämför gärna med Västerhavet)
 2. Förklara följande:
  – Plankton – och vilka två olika huvudgrupper som finns.
  – Makroalger
  – Kompensationsnivån
  – Språngskikt
  3 Världshaven. Förklara följande:
  – Kontinentalsockel och varför det marina livet är rikt där
  – Djuphavsslätter
  – Djuphavsgravar och varför de bildats
  – Språngskikt
 3. Beskriv olika havsströmmar kort, varför de är varma eller kalla,
  vad som gör att de rör sig i en viss riktning och hur de påverkar
  olika kust eller landområden.
 4. Var finns mest liv i havet och varför.
 5. Vad är sjögräs och vilken roll spelar sjögräsängarna för livet i havet?
 6. Vad som menas med mangroveskogar, varför de är viktiga och
  varför hotas/förstörs de?
 7. Förklara vad koraller är för organismer och hur ett korallrev är
  uppbyggt, varför korallreven är viktiga och 5 orsaker till varför de hotas/förstörs

Lycka till! Anders


Torsdag 18/11

Ekologi – begrepp
Läs om Ekologiska begrepp B1 11-22 och titta på film 1-5 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med Ekologi
 2. Förklara vad som menas med abiotiska miljöfaktorer och hur man kan dela upp dem
 3. Ge exempel på olika typer av abiotiska miljöfaktorer
 4. Förklara vad som menas med biotiska miljöfaktorer
 5. Nämn så många olika kategorier av biotiska miljöfaktorer du kan komma på.
 6. Förklara vad som menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer
 7. Ge exempel på 5 grundämnen utöver C, H, och O som är viktiga för en cell.
 8. Förklara vad som menas med närsalter och ge exempel på närsalter som innehåller kväve respektive fosfor.
 9. Förklara vad som menas med nisch respektive habitat
 10. Beskriv vad som är utmärkande för jämnvarma organismer och hur de fungerar. Ge 4 exempel på jämnvarma djur
 11. Beskriv vad som är utmärkande för växelvarma organismer och hur de fungerar. Ge 4 exempel på växelvarma organismer

Lycka till!


Torsdag 4/11

Egen studietid inför studieavstämningen i morgon, då din logg med alla uppgifter 13/1 – 3/11 ska vara inskickad före kl 09.00.

Loggdokumentet du skickar in i morgon ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 logg – 211105

När du är klar med din logg och har skickat in den, arbetar du vidare med projektuppgiften. Anvisningar finns här.
Hur du ska skriva din rapport ser du här
och hur internetreferenser ska anges ser du härhär och här.

Rapporten om din art ska var ett separat word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här (daterat med det datum du skickar in det):
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift artnamn – 2111xx

Lycka till! Jessika


Onsdag 3/11

Etologi – Beteendeekologi, sexuella system, mimikry mm
Läs B1 264-280 samt och titta på film 6-10 här

Uppgifter.

 1. Förklara begreppet social organisation
 2. Rangordning och hierarkier förekommer i alla grupper hur kan man förklara det? Ge exempel på vilka uttryck det kan ta sig.
 3. Vilka olika typer av revir brukar man tala om. Redogör kort för var och en av dessa.
 4. Vad menas med osjälviskt (altruistiskt) beteende. Är så altruistiskt beteende verkligen så osjälviskt? Motivera och ge två exempel som stöder ditt svar
 5. Vad menas med sexuella system?
 6. Förklara och redogör för den uppdelning som används när det gäller sexuella system.
 7. När är respektive system vanligast förekommande?
 8. Vissa djur(arter) har flera partner medan andra bara har en. Redogör för 3 tänkbara förklaringar till detta och varför det skiljer sig mellan olika arter.
 9. Utseende och färgteckning bland djur har alltid ett syfte. Vilka tre brukar man tala om? Ge också exempel med förklaring på var och en av dessa tre.

Lycka till! Jessika


Tisdag 2/11

Etologi – Klassisk etologi
Läs B1 253-263 och titta på film 1-5 här

Uppgifter.

 1. Förklara och ge exempel på beteenden som gynnar den egna individen men missgynnar arten som den individen tillhör
 2. Förklara vad som menas instinkt. Förklara också instinkthandlingar och ge två exempel.
 3. Vad menas med nyckelretning. Förklara begreppet och beskriv med ett konkret exempel.
 4. Vad menas med supernormal retning, jämför också med något i människans omgivning idag och förklara likheter och skillnader.
 5. Vad menas med begreppet prägling. Förklara begreppet och beskriv med ett exempel.
 6. Ge 4 exempel på olika typer av inlärning.
 7. När man inom etologi talar om motivation, vad menar man då? Förklara och ge 2 exempel.
 8. Vad menas med ”tomgångshandling”, ”felprestation” samt ”överslagshandling”
 9. Djur kommunicerar med varandra med hjälp av olika typer av signaler. Redogör för 5 olika sorters signaler. Och ge exempel på hur djur använder var och en av dem.

Lycka till! Jessika

 

Onsdag 12/5

Hållbar utveckling – Biologisk mångfald
Läs B1 s83-84, 139-156 repetera film 20, se sedan film 36-42 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ”ekologiskt fotavtryck”
 2. Förklara vad som menas med ”biologisk mångfald”
 3. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera också själv)
 4. Turism påverkar miljön på många sätt. (Fundera också själv)
  A) Nämn och redogör för några positiva effekter turism kan ge
  B) Nämn och redogör för 5 negativa effekter av turism i tredje världen.
 5. Beskriv hur jordbrukslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden.
 6. Beskriv hur skogslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden

I morgon är det ledig dag och därför ingen lektion. På tisdag nästa vecka (18/5) är det dags för inlämning av din färdiga studielogg för hela kursen med alla uppgifter 13/1 – 12/5.

Var din logg godkänd vid senaste avstämningen kommer du senare idag att få en kallelse till prov 3 på onsdag (19/5). Kallelsen gäller under förutsättning att du skickar in din färdiga logg senast kl 10.00 på tisdag och att den då blir slutligt godkänd.

Loggdokumentet du skickar in på tisdag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 logg – 210518

Lycka till Anders


Onsdag 12/5

Hållbar utveckling – Biologisk mångfald
Läs B1 s83-84, 139-156 repetera film 20, se sedan film 36-42 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ”ekologiskt fotavtryck”
 2. Förklara vad som menas med ”biologisk mångfald”
 3. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera också själv)
 4. Turism påverkar miljön på många sätt. (Fundera också själv)
  A) Nämn och redogör för några positiva effekter turism kan ge
  B) Nämn och redogör för 5 negativa effekter av turism i tredje världen.
 5. Beskriv hur jordbrukslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden.
 6. Beskriv hur skogslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden

I morgon är det ledig dag och därför ingen lektion. På tisdag nästa vecka (18/5) är det dags för inlämning av din färdiga studielogg för hela kursen med alla uppgifter 13/1 – 12/5.

Var din logg godkänd vid senaste avstämningen kommer du senare idag att få en kallelse till prov 3 på onsdag (19/5). Kallelsen gäller under förutsättning att du skickar in din färdiga logg senast kl 10.00 på tisdag och att den då blir slutligt godkänd.

Loggdokumentet du skickar in på tisdag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 logg – 210518

Lycka till Anders


Tisdag 11/5

Hållbar utveckling – Konsumtion och avfall
Läs B1 135-138 repetera film 30-31 och se sedan film 32-35 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med “Livscykelanalys”
 2. Förklara hur man menar när man säger “Ekologisk ryggsäck”
 3. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön. Hur går det till?
 4. Export av miljöfarligt avfall. Redogör för orsaker och effekter.
 5. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön. Namnge och redogör för 5 sådana problem. (Internet/fundera själv)
 6. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag. Namnge och redogör för minst 5 av dem
 7. Beskriv och förklara skillnaden mellan produktionsperspektiv och konsumtionsperspektiv när det gäller miljöpåverkan.

Lycka till Anders


Torsdag 6/5

Studieavstämning 3.

Skicka senast kl 11.30 idag in din logg med alla uppgifter 13/1-4/5 redovisade.  All text och alla bilder ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210506.

Skicka loggen till adressen: anders.inghage@norrkoping.se

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 5/5

Egen studietid för inläsning, komplettering av loggen och repetition inför studieavstämning 3 på torsdag 6/5.

Skicka senast kl 11.30 på torsdag (6/5) in din logg med alla uppgifter 13/1-4/5 redovisade. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista 4/5. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar på torsdag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210506.

Skicka som vanligt loggen till adressen: anders.inghage@norrkoping.se

Lycka till Anders & Olof!


Tisdag 4/5

Hållbar utveckling – övergödning och miljögifter
Läs B1 115-134 och titta på film 22-31 här

Uppgifter.

 1. Vad menas med övergödning? Beskriv orsaker och vilka problem den leder till.
 2. Ange och förklara minst 4 olika utsläpp som direkt eller indirekt skapar problem i Östersjön.
 3. Vad menas med våtmark och varför är våtmarker viktiga för livet och balansen i naturen.
 4. Namnge 3 olika tungmetaller. I vilka produkter finns de/hur sprids de (har de spridits/använts) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de .
 5. Förklara för var och en av DDT, PCB och Dioxiner: Vad är det för ämne, hur sprids det (har det spridits/använts till) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de.

Den här veckan och nästa vecka kommer Olof Reimer som arbetat med kursen tidigare att svara på frågor och bedöma loggarna.

På torsdag 6/5 är det dags för studieavstämning 3. Skicka som vanligt loggen till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.

Loggdokumentet du skickar in på torsdag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210506.

Lycka till! Anders & Olof


Torsdag 29/4

Hållbar utveckling – luft och vatten
Läs B1 92-114 och titta på film 15-21 här

Uppgifter.

 1. Vad menas med växthuseffekten? Beskriv med hjälp av bilder och text hur den fungerar, orsaker och effekter.
 2. Vad menas med miljöproblemet försurning? Beskriv orsaker och effekter i minst tre olika naturmiljöer.
 3. Ozon finns i atmosfären och som marknära ozon. Beskriv skillnader när det gäller problemen förknippade med ozon på dessa platser, skador det kan leda till på levande organismer mm.
 4. Världens havsområden hotas och förstörs. Redogör för 5 olika hot: bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera själv)
 5. Ge exempel på var och hur vårdslös hantering av vatten lett till miljöförstöring

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders


Onsdag 28/4

Hållbar utveckling – grundbegrepp B1 79-92
Läs B1 79-91 och titta på film 1-5 här

Uppgifter.

 1. Beskriv hur och varför fokus förändrats under de senaste 50 åren när det gäller miljöfrågor (lokalt-globalt)
 2. Förklara begreppen naturkapital respektive ekosystemtjänster
 3. Förklara varför jordbruket är så centralt när det gälle människans påverkan av miljön.
 4. Beskriv utvecklingen inom jordbruket de senaste 100 åren och vad det lett till.
 5. Vad menas med fossila bränslen. Ge 4 exempel med beskrivning på fossila bränslen.
 6. Redogör för 6 olika miljöproblem vår energiproduktion/ energianvändning ställer till med.

Lycka till Anders


Tisdag 27/4

Ekologi – havet, sjöar
Läs om havet B1 59-65, här och titta på film 13-18 här 
Läs om sjöar och myrar B1 48-58 och titta på film 13 här

Uppgifter.

 1. Beskriv i 5 punkter vad som är speciellt med Östersjön
  (jämför gärna med Västerhavet)
 2. Förklara följande:
  – Plankton – och vilka två olika huvudgrupper som finns.
  – Makroalger
  – Kompensationsnivån
  – Språngskikt
  3 Världshaven. Förklara följande:
  – Kontinentalsockel och varför det marina livet är rikt där
  – Djuphavsslätter
  – Djuphavsgravar och varför de bildats
  – Språngskikt
 3. Beskriv olika havsströmmar kort, varför de är varma eller kalla,
  vad som gör att de rör sig i en viss riktning och hur de påverkar
  olika kust eller landområden.
 4. Var finns mest liv i havet och varför.
 5. Vad som menas med mangroveskogar, varför de är viktiga och
  varför de hotas/förstörs
 6. Förklara vad koraller är för organismer och hur ett korallrev är
  uppbyggt, varför korallreven är viktiga och 5 orsaker till varför de hotas/förstörs
 7. Rita en bild över livet i en sjö (ex finns t ex på s 49 i Bi1) och nämn och beskriv också insjöns 3 zoner.
 8. Visa med en bild hur vattencirkulationen i en sjö förändras under ett år och förklara vad det beror på och vad det får för konsekvenser.
 9. Beskriv vad som är utmärkande för en eutrof sjö
 10. Beskriv vad som är utmärkande för en oligotrof sjö
 11. Vissa sjöar kallas brunvattenssjöar andra för klarvattensjöar förklara bakgrunden till det.
 12. Hur skiljer sig pH mellan näringsfattiga och näringsrika sjöar – och varför?
 13. Hur påverkar människan att sjöar växer igen?

Lycka till! Jessika


Torsdag 22/4

Ekologi – landekosystem
Läs om landekosystem B1 34-47 och titta på film 12 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med epifyter och ge två exempel.
 2. Nämn och beskriv tre sätt som inlandsisen påverkat naturen och markens beskaffenhet i Sverige.
 3. Förklara vad som menas med jordmån och beskriv uppbyggnad och egenskaper hos de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige.
 4. Förklara sambandet mellan de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige och typ av skog (löv eller barrskog) som växer på dem.
 5. Nämn och beskriv Sveriges vegetationsregioner.
 6. Nämn och beskriv världens vegetationstyper.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Jessika


Tisdag 20/4

Ekologi – kretslopp och flöden
Läs om Kretslopp och flöden B1 23-33 och titta på film 6-11 här

Uppgifter.

 1. Visa med hjälp av en bild ett exempel på en näringspyramid, benämn det du har med i bilden och beskriv hur energi och näring rör sig i näringspyramiden du visar.
 2. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare, på land och i en sjö. Rita en ”landbild” och en ”sjöbild” och förklara med några ord.
 3. Definiera vad som menas med nedbrytare.
 4. Ge tre exempel på organismer som är nedbrytare och förklara vilken roll de har i ekosystemet.
 5. Rita en bild över kolets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 6. Kväve behövs för en av de fyra grundtyperna av föreningar som alla celler består av – en förening som behövs för att levande organismer ska fungera och kunna växa – vilken förening är det?
 7. Beskriv översiktligt kvävets kretslopp i naturen.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Jessika


Torsdag 15/4

Ekologi – begrepp
Läs om Ekologiska begrepp B1 11-22 och titta på film 1-5 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med Ekologi
 2. Förklara vad som menas med abiotiska miljöfaktorer och hur man kan dela upp dem
 3. Ge exempel på olika typer av abiotiska miljöfaktorer
 4. Förklara vad som menas med biotiska miljöfaktorer
 5. Nämn så många olika kategorier av biotiska miljöfaktorer du kan komma på.
 6. Förklara vad som menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer
 7. Ge exempel på 5 grundämnen utöver C, H, och O som är viktiga för en cell.
 8. Förklara vad som menas med närsalter och ge exempel på närsalter som innehåller kväve respektive fosfor.
 9. Förklara vad som menas med nisch respektive habitat
 10. Beskriv vad som är utmärkande för jämnvarma organismer och hur de fungerar. Ge 4 exempel på jämnvarma djur
 11. Beskriv vad som är utmärkande för växelvarma organismer och hur de fungerar. Ge 4 exempel på växelvarma organismer

Lycka till! Jessika


Onsdag 14/4

Idag ska du utvärdera ditt  eget arbete med projektuppgiften enligt den här mallen.

Du har till fredag 16/4 på dig att göra den här uppgiften. Dokumentet som du skriver i ska du döpa så här:

Ditt namn, Bi1, egen utvärdering – 210416

Lycka till! Jessika

Tisdag 13/4

Senast kl 12.00 i dag ska du skicka in din färdiga rapport om den organism du arbetat med.
Det du skicka ska var ett word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här: Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift – 210413

Lycka till! Jessika


Torsdag 8/4

Arbeta vidare med din projektuppgift. Anvisningarna för hur du ska göra projektuppgiften finns här, dokumentet heter “Projektuppgift organismer/etologi – anvisningar”. Hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du här.

Lycka till! Jessika


Onsdag 7/4

Arbeta vidare med din projektuppgift. Anvisningarna för hur du ska göra projektuppgiften finns här, dokumentet heter “Projektuppgift organismer/etologi – anvisningar”. Hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du här.

Lycka till! Jessika och Anders


Tisdag 6/4

Idag ska du skicka in ditt färdiga utkast till rapporten om den organism du arbetar med. Det du skickar ska var ett word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift – 210406

Lycka till! Jessika


Torsdag 1/4

Arbeta vidare med din projektuppgift. Anvisningarna för hur du ska göra projektuppgiften finns här, dokumentet heter “Projektuppgift organismer/etologi – anvisningar”. Hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du här.

Läs om Sexuella system bland djur t o m “Jungfrufödsel” B1 268-274 samt och titta på film 8 här

Uppgifter att svara på i din logg.

 1. Vad menas med sexuella system?
 2. Förklara och redogör för den uppdelning som används när det gäller sexuella system.
 3. När är respektive system vanligast förekommande?
 4. Vissa djur(arter) har flera partner medan andra bara har en. Redogör för 3 tänkbara förklaringar till detta och varför det skiljer sig mellan olika arter.

Lycka till! Jessika


Onsdag 31/3

Arbeta vidare med din projektuppgift. Anvisningarna för hur du ska göra projektuppgiften finns här, dokumentet heter “Projektuppgift organismer/etologi – anvisningar”. Hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du här.

Läs om Etologi (Beteendeekologi mm) B1 264-268 samt och titta på film 6 och 7 här

Uppgifter att svara på i din logg.

 1. Förklara begreppet social organisation
 2. Rangordning och hierarkier förekommer i alla grupper hur kan man förklara det? Ge exempel på vilka uttryck det kan ta sig.
 3. Vilka olika typer av revir brukar man tala om. Redogör kort för var och en av dessa.
 4. Vad menas med osjälviskt (altruistiskt) beteende. Är så altruistiskt beteende verkligen så osjälviskt? Motivera och ge två exempel som stöder ditt svar.

Lycka till! Jessika


Tisdag 30/3

Arbeta vidare med din projektuppgift. Anvisningarna för hur du ska göra projektuppgiften finns här, dokumentet heter “Projektuppgift organismer/etologi – anvisningar”. Hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du här.

Läs om Etologi B1 257-263 samt och titta på film 1-5 här

Uppgifter idag att svara på i din logg.

 1. Vad menas med begreppet prägling. Förklara begreppet och beskriv med ett exempel.
 2. Ge 4 exempel på olika typer av inlärning.
 3. När man inom etologi talar om motivation, vad menar man då? Förklara och ge 2 exempel.
 4. Vad menas med ”tomgångshandling”, ”felprestation” samt ”överslagshandling”
 5. Utseende och färgteckning bland djur har alltid ett syfte. Vilka tre brukar man tala om?
 6. Djur kommunicerar med varandra med hjälp av olika typer av signaler. Redogör för 5 olika sorters signaler. Och ge exempel på hur djur använder var och en av dem.

Lycka till! Jessika


Torsdag 25/3

Senast i dag kl. 12.00 ska du ha skickat in din slutgiltiga projektplan. Det du skickar in ska vara ett word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här: Ditt för- och efternamn, Bi1, projektplan – 210325

Läs anvisningarna för projektuppgiften här. Hur du skriver din projektplan ser du här,  hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du här.

Läs om Etologi B1 248-256 samt och titta på film 1 och 2 här

Uppgifter idag att svara på i din logg.

 1. Förklara och ge exempel på beteenden som gynnar den egna individen men missgynnar arten som den individen tillhör
 2. Förklara vad som menas instinkt. Förklara också instinkthandlingaroch ge två exempel.
 3. Vad menas med nyckelretning. Förklara begreppet och beskriv med ett konkret exempel.
 4. Vad menas med supernormal retning, jämför också med något i människans omgivning idag och förklara likheter och skillnader.

Lycka till! Jessika


Onsdag 24/3

Skicka in ditt utkast till projektplan senast kl 14.00 idag.
Projektplanen ska vara ett separat (eget) pdf-dokument och ska vara döpt Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, projektplan – 200324
Projektplanen du skickar in i dag, får du respons på och med hjälp av den responsen gör du sedan ändringar och förbättringar innan du skickar in din slutgiltiga projektplan i morgon 25/3 kl 12.00.

Läs också om djur B1 290-296, Lu 54-63, 68-71 samt titta på film 17-22 här

Uppgifter idag att svara på i din logg.

 1. Nämn och beskriv kort de olika grupper av ryggradslösa djur som tillhör djurriket
 2. Nämn 2 viktiga skillnader mellan spindeldjur och insekter
 3. Beskriv det som utmärker ryggsträngsdjuren.
 4. Nämn och beskriv kort de olika grupper som tillhör ryggradsdjuren
 5. Nämn 3 strukturer som är typiskt för fåglar
 6. Varför skiljer sig näbben mellan olika fågelarter?
  B. Ge tre exempel på olika näbbform och förklara bakgrunden till var och en av dessa
 7. Nämn 2 viktiga skillnader mellan groddjur och kräldjur?
 8. Vilka olika typer/grupper av däggdjur finns och vad är det som skiljer dem åt?

Jessika Jakobsson som också är lärare i biologi och har arbetat med den här kursen tidigare kommer från här veckan och under resten av våren att svara på frågor och bedöma projektuppgifterna och loggar. Skicka som vanligt frågor mm till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Jessika.

Lycka till! Anders & Jessika


Tisdag 23/3

Dagens uppgift är att arbeta med din projektplan. Projektplanen ska vara utförlig och detaljerad. Det gäller hela din projektplan, t ex när det gäller:

 • Antal rubriker du planerar att ha med, rubrikerna ska också vara exakta och tydliga
 • Tidsplaneringen som ska vara detaljerad ner till dag för dag vad du ska få gjort. I tidsplaneringen ska också definitiva deadlines vara med och reservtid inför den slutliga inlämningen. Gör tidsplaneringen i punktform, nytt datum – ny rad och beskrivning av vad som ska göras det datumet.

Se anvisningen för hur du ska skriva din projektplan här.
Döp din projektplan så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, projektplan – 210324

Skicka in din preliminära projektplan senast i morgon onsdag 24/3 kl 14.00. Anvisningen för hela projektuppgiften ”Organismer/etologi” finns här Se också den uppdaterade kursplaneringen här

Lycka till Anders


Torsdag 18/3

Organismernas släktskap och indelning
Läs anvisningarna för projektuppgiften här och se vilka organismgrupper som finns att välja på här.
Hur du skriver din projektplan ser du här, hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du här.

Läs sedan om växter och svampar Bi1 288-289 och Lu 72-73 samt här och titta på film 14-16 här

Uppgift att svara på i din logg.

 1. Nämn och beskriv kort de grupper som tillhör växtriket
 2. Förklara i hur befruktningen går till hos gömfröiga växter.
 3. Namnge 2 växtfamiljer som är mycket ekonomiskt viktiga för människan. Ange både svenskt och latinskt namn
 4. A. Visa med hjälp av en bild hyfer, mycel och sporkropp hos en ”storsvamp” = basidiesvamp.
  B. Beskriv vad som menas med mykorrihiza-svampar
  C. Förklara hur ”matsmältningen” sker hos storsvampar.

Uppgiften svarar du som vanligt på i din logg. Men din projektplan ska var ett separat (eget) word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här: Ditt för- och efternamn, Bi1, projektplan – 210323

Lycka till Anders


Onsdag 17/3

Organismernas släktskap och indelning
Läs om arkéer, bakterier och enkla fotoautotrofer (t ex alger) & enkla heterotrofer i B1 281-287, 296, Lu 34-35, 74-75, 52-53, 36-37, 18-19 samt här och här. Titta på film 1-7 här. Mer om LUCA här.

Läs också om *protister, B1 286-287,  296, Lu 18-19, 34-35, samt här och se film 8-13 här
*Protister är en gammal benämning som egentligen inte används längre eftersom protister inte är en monofyletisk grupp, men för enkelhetens skull används den ändå fortfarande ofta. Protister har delats upp i enkla fotoautotrofer (alger) & enkla heterotrofer (protozoer samt slemsvampar). En ny klassificering håller nu på att utarbetas med hjälp av DNA-analys.

Uppgift – Arkéer, bakterier
 1. Vad menas med LUCA (Last Common Universal Ancestor).
 2. Rita en bild som med början från LUCA visar domänerna alla organismer delas in i.
 3. Beskriv likheter och skillnader mellan Bakterier och Arkéer
 4. Vad talar för att arkéerna är närmare släkt med eukaryoterna än vad bakterierna är?
 5. Beskriv domänen Eukaryoter och några typiska generella kännetecken hos den.
 6. Nämn och beskriv kort undergrupper till domänen Eukaryoter A) tre undergrupper som är encelliga organismer B) nämn och beskriv kort fyra undergrupper som är flercelliga.
Uppgift – Protister
 1. Namnge och beskriv kort var och en av de tre undergrupper protisterna har delats upp i.
 2. Alger kan delas upp i mikroalger (encelliga) och makroalger på svenska tång som är (flercelliga). A) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av mikroalger. B) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av makroalger.
 3. Beskriv algernas ekologiska betydelse lokalt och globalt.
 4. Namnge och beskriv tre olika protozoer.
 5. Nämn och beskriv kort en allvarlig sjukdom som orsakas av protozoer och hur det går till.
 6. Vad menas med slemsvampar och vad är den avgörande skillnaden mellan dem och riktiga svampar.
 7. Vad menas med en amöba? Beskriv vad som är typiskt för amöbor, i vilka miljöer de finns, hur de rör sig, “äter” och fortplantar sig, nämn också någon sjukdom de kan orsaka.

Lycka till Anders & Olof


Torsdag 11/3

Egen studietid för inläsning, komplettering av loggen och repetition inför provet på plats i skolan på tisdag 16/3.

Är din logg godkänd får du senast 16.00 i morgon fredag ett mejl med uppgift om sal och provtid som gäller för dig på tisdag.

Lycka till Anders!


Onsdag 10/3

Studieavstämning 2. Skicka senast kl 11.30 idag in din logg med alla uppgifter 13/1-4/3 redovisade. På tisdag nästa vecka 16/3 är det för alla som fått sin logg godkänd dags för prov 2. 

Onsdag-fredag den här veckan och några dagar nästa vecka kommer en god vän till mig som heter Olof Reimer som också är lärare i biologi och har arbetat med den här kursen tidigare att svara på frågor och bedöma loggarna. Skicka som vanligt loggen till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.

Loggdokumentet du skickar idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210310.

Lycka till! Anders & Olof


Torsdag 4/3

Kartläggning av evolutionen
Läs B1 233, 236-238, 242 samt Lu 44-45. Repetera film 2 och se  film 18-20 här. (Film 18 är “Bevis för evolution 1”).

Ekologi och evolution
Läs B1 243-246 samt Lu 46-49 och se  film 21 här. (“Livets resa – Leva tillsammans” som är 58min).

Uppgift – Kartläggning av evolutionen

 1. Vad betyder det att en grupp organismer inom systematiken är monofyletisk.
 2. Nämn och förklara kort de tre sätt evolutionen sker på.
 3. Nämn och förklara kort vad som kan påverka evolution längs en linje.
 4. Förklara vad som menas med sexuell selektion.
 5. Vad är den vanligaste orsaken till att arter dör ut – ge också minst tre konkreta exempel när det gäller den typen av orsak.
 6. Nämn olika orsaker till att en art klarar miljöförändringar bättre eller sämre och förklara varför

Uppgift – Ekologi och evolution

 1. Förklara vad som menas med samevolution och ge exempel på olika typer av samevolution.
 2. Förklara med bilder och text skillnaden i utseende och funktion mellan tänderna hos djur som är växtätare, respektive rovdjur och tänderna hos djur som äter både växter och kött.
 3. Ge fem exempel på mycket hög grad av specialisering som evolutionen lett till hos vissa arter.
 4. Ge exempel på hur människan har påverkat och påverkar evolutionen

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

På onsdag nästa vecka är det dags för studieavstämning 2 då din logg ska vara inskickad senast kl 11.30. På tisdag v11 (16/3) är det sedan dags för prov 2. OBS! Åter på ursprungligt datum!

Lycka till! Anders


Onsdag 6/10

Livets utveckling – Leva tillsammans
Läs Lu s46-49 och här, samt se film 22 “Livets resa – Leva tillsammans” här

Uppgifter.

 1. Förklara begreppen symbios och parasitism.
 2. Symbios kan förekomma i olika former nämn och förklara tre olika former av symbios.
 3. Vissa djurarter lever i extremt socialt organiserade samhällen, där de enskilda individerna närmast kan liknas med enskilda celler i en större organism. Ge tre exempel på arter som fungerar så och förklara kort.
 4. Förklara fördelar och nackdelar med att leva solitärt
 5. Förklara fördelar och nackdelar med att leva i en grupp/flock
 6. Ge 6 exempel med förklaring på samarbeten (där olika arter av  drar nytta av varandra).
 7. Ge exempel på organismer/arter som är specialister och förklara fördelar och nackdelar med att vara en specialist.
 8. Ge exempel på organismer/arter som är generalister och förklara fördelar och nackdelar med att vara en generalist.

Lycka till Anders

I morgon är det ledig dag och därför ingen lektion. På tisdag nästa vecka (12/10) får du på samma sätt som hittills anvisningar och uppgifter digitalt men på onsdag (13/10) träffas vi som det ser ut nu på plats i skolan. Mer information om det kommer nu före helgen tillsamman med återkoppling på din logg.


Onsdag 3/3

Livets utveckling – Kulturell evolution och civilisation
Repetera Lu s88-89 och läs sedan Lu s90-91 “Civilisation”, samt se film 12 “Livets resa – Människan” från 38:10min till 52:00 och film 18-20 här.

Uppgift.

 1. Nämn och beskriv kort två anatomiska förutsättningar för mänskligt talat språk.
 2. Förklara fördelen med det mänskliga talade språket jämfört med djur som inte har det. (Det och fråga 1 förklaras i filmen).
 3. För drygt 10 000 år sedan började människan odlingen av grödor och domesticerade (tämja och utnyttja) olika djur. Ge 4 exempel med beskrivning/förklaring på genomgripande förändringar det lett till för människan och livet på jorden fram till idag.
 4. Vad betyder begreppet civilisation. (Sök i seriösa fysiska eller digitala uppslagsverk . Ange källan till ditt svar).
 5. Nämn och placera geografiskt sex tidiga civilisationer.
 6. Kunna förklara vad som menas med ”Kulturell evolution” och ge fyra exempel på kulturell evolution.
 7. Var och varför uppstod skriftspråket.
 8. Nämn och förklara kort fyra olika skriftspråksvarianter
 9. Förklara varför skriftspråk är så avgörande när det gäller människans kulturella evolution.
 10. Ge en evolutionär förklaring till många av de hälsoproblem vi ser hos människor idag.

Redovisa dina svar i din logg.

Lycka till! Anders


Tisdag 2/3

Livets utveckling – Det mänskliga släktträdet
Repetera Lu s86-87 och läs också Lu s88-89 “Utvandring”. Titta på översikten över våra förfäders och våra släktingars spridning över välden här, samt se film 12 “Livets resa – Människan” från 27:23min till 38:10min in i filmen, och film 13-17 här.

Uppgift.

 1. Ungefär när inträffade det som kallas för “Den kreativa explosionen”. Vad var det som hände då?
 2. Neanderthalarna är en av våra närmaste släktingar på det mänskliga släktträdet. Ge tre exempel på varför man idag anser att de på många sätt var jämbördiga med oss fram till dess att de dog ut.
 3. Beskriv kort tre anatomiska skillnader mellan Neanderthalarna och oss och förklara varför Neanderthalarna hade utvecklat dessa anatomiska drag och de var fördelaktiga för dem.
 4. Vilka var Denisovamänniskorna?
 5. Var har man hittat lämningar efter Denisova?
 6. Nämn och förklara någon fysiologisk anpassning Denisova hade utvecklat, som nu fortfarande finns kvar hos vissa folkgrupper.
 7. Förklara utförligt vad man kan utläsa ur mitokondrie-DNA och varför det har stor betydelse när det gäller människans evolution.
 8. Rita en enkel karta över jorden och beskriv med hjälp av den och förklarande text våra förfäders och våra släktingars spridning över välden.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Torsdag 25/2

Livets historia.
Läs om Homosläktets och människans utveckling Lu s84-87.
Läs också om “Släktet homo” Bi1 s230-231 se film 12 “Livets resa – Människan” från 15:00min in i filmen till 27:23min här.

Uppgift.

 1. När i tiden anser man att utvecklingen börjar av Homosläktet,  det släkte som alla människor som finns idag tillhör.
 2. Homo Habilis är en tidig förfader i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med deras föregångare.
 3. Ge fyra exempel på verktyg som dessa tidig människor tillverkade. Namnge verktyget, vad det tillverkats av och vad det användes till.
 4. Homo Erectus  är en annan tidig art i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med Homo Habilis.
 5. Man benämner ofta dessa tidiga människor som “Jägare och samlare” men verkligheten var snarare att det var samlandet som var viktigast när det gällde att skaffa föda. Förklara varför.
 6. Vad bestod kosten av för dessa tidiga människor. Vad åt man dagligen och mest av och vad åt man bara ibland och i mindre mängd.
 7. Ge exempel på och förklara pincettgreppets betydelse för människans utveckling.
 8. Ge minst 5 exempel och förklara hur elden påverkat utvecklingen av Homosläktet.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Onsdag 24/2

Livets utveckling – människosläktets föregångare.
Läs om  människans föregångare Lu s78-79 om den uppräta gången Lu s82-83 och om Bonobon och de andra människoapornas  släktskap med människan här.
Läs också Bi1 s228 “Människans uppkomst” – fram till “Släktet homo” på s230,  samt se film 12 “Livets resa – Människan” till 15:00min in i filmen här.

Uppgift.

 1. Ungefär när i tiden och var på jorden uppstår människosläktets tidigaste föregångare – så långt vi genom fossilfynd vet idag.
 2. Rita ett släktträd över människan, Bonobon och de andra människoaporna.
 3. Ge en förklaring till att våra förfäder började leva på marken
 4. Beskriv 3 olika teorier om varför våra förfäder började gå mer uppräta på 2 ben och utan att stödja sig på händerna
 5. Hur kan man utifrån endast skelettdelar säga att de kommer från någon som mest gått upprät. Ge tre exempel och förklara.
 6. Hur gamla är fotspåren i Laetoli i det som idag är Tanzania, berätta också vad man kan utläsa av dem
 7. Varför kallas Lucy för Lucy, vem är hon, när levde hon och vad kan man utläsa av hennes skelett
 8. Berätta om händernas förändring och utveckling till följd av att våra förfäder när de nu gick mer på två ben inte använde händerna på samma sätt som tidigare.
 9. Förklara hur stortåns förändring hos våra tidiga förfäder påverkade relationen mellan mor och barn – och det i sin tur hela familjesituationen och hannarnas beteende.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Tisdag 23/2

Livets historia – kräldjur, dinosaurier, däggdjur & primater
Läs Lu 62-69 samt om primaternas stamträd Lu s80 och repetera sista delen av film 8 “Livets resa – På land” här (se från 36-57min).

Uppgift.

 1. Nämn och beskriv minst fyra avgörande anpassningar för landliv som utvecklades hos kräldjuren.
 2. Förklara vad som menas med ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 3. Förklara fördelar och nackdelar med att vara ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 4. Beskriv två olika dinosauriearter vars beteende på avgörande sätt skiljer sig från varandra,
 5. Beskriv en teorier om när och varför de flesta dinosaurier dog ut.
 6. Nämn och förklara tre unika egenskaper som utmärker däggdjur.
 7. A) När uppstod däggdjuren? B) Förklara varför de huvudsakligen var nattaktiva under tiden dinosaurierna dominerade jorden.
 8. Förklara den explosiva utvecklingen bland däggdjuren med början för ca 65 miljoner år sedan.
 9. Vad menas med megafaunan. Beskriv tre djur i megafaunan.
 10. Redogör för hur primater definieras samt ge exempel på 5 olika arter av primater.
 11. Redogör för utvecklingen bland primaterna från ca 20 miljoner år sedan fram till ca 7 miljoner år sedan.

Lycka till! Anders


Torsdag 18/2

Livets historia – livet utvecklas i luften
Insekter, kräldjur, fåglar och däggdjur
Läs  Lu 58-59, 70-71 och B1 227, 234-235, 293
Se film 10 här (filmen “Livets resa – Flyga” är 58min lång).

Uppgift.

 1. Redogör för vilka djur som var först med att flyga och en teori om hur det kan ha gått till
 2. Redogör för fåglarnas ursprung och hur de utvecklats
 3. Nämn och beskriv kort tre däggdjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 4. Nämn och beskriv två kräldjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 5. Förklara vad som menas med homologa respektive analoga organ och ge tre exempel.

Lycka till! Anders


Onsdag 17/2

Livets historia – livet utvecklas på land
Växter, leddjur, insekter, groddjur, kräldjur och däggdjur
Läs  Lu 38-43, 72-73, 58-59, 60-63, 66-67 och B1 224-227, 290-295 samt se film 6-8 här (filmen “Livets resa – På land” är 58min lång och på engelska, men förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgift.

 1. Beskriv hur den eukaryota cellen utvecklats (symbiosteorin).
 2. Beskriv huvuddragen i utvecklingen från de första flercelliga djuren för 600 miljoner år sedan och fram till benfiskarna
 3. Redogör för landväxternas ursprung, hur det gick till när de koloniserade land och hur utvecklingen till kärlväxter gick till.
 4. Hur det kommer sig att blomväxterna blivit så framgångsrika.
 5. Vilka var de första djuren på land? Ursprung och utveckling.
 6. Redogör för ryggradsdjurens utveckling från benfiskarna, de första ryggradsdjuren på land och vidare till dinosaurierna.

Lycka till! Anders


Tisdag 16/2

Idag börjar vi med avsnittet Evolution. Under det här avsnittet är boken “Livets utveckling” huvudbok, speciellt när det gäller människans utveckling som är en viktig del i kursen. Men som tidigare ska boken Biologi 1 också läsas enligt angivna sidor.

Livets historia – uppkomst.
Läs Lu 10-17,  B1 220-225 och här samt se film 1-5  här (filmen “Livets resa – livets början” är 50min lång och på engelska, men förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgift.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Redogör för hur Darwins förklarade evolutionens mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer.
 3. Förklara vad som menas med fossil och kort redogöra för 3 olika typer av fossil.
 4. Redogör för minst 2 olika sätt att datera fossilfynd.
 5. Förklara vad som menas med ledfossil och ge exempel
 6. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 7. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 8. Förklara vad stromatoliter är.
 9.  Vilket slags organismer var Ortoceratiterna och Ammoniterna? –  I lite äldre hus kan man ofta se spår efter dem trots att de sedan många miljoner år är utdöda, förklara hur det kommer sig.

Fortsätt redovisa dina svar i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 10/2

Egen studietid för inläsning, repetition inför provet på plats i skolan i morgon torsdag (11/2) för de som är kallade.

Lycka till Anders!


Tisdag 9/2

Organiska ämnen – fyra grundtyper & repetition celler
Repetera B1 158-164, Lu 24-25, se film 12-18 här
(film 12 heter “Cellernas byggstenar – 4 grundtyper”)

Uppgift.

 1. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det?
 2. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 3. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 4. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Torsdag 4/2

Genteknik och etik
Repetera B1 183-190, 212-214, Lu 36-37, 98-105 och filmerna under rubriken “GENTEKNIK“ här.

Uppgift.

 1. Vad menas med en klon?
 2. En klon kan uppstå/skapas på flera sätt. Förklara tre olika sätt.
 3. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.
 4. Förklara vad som menas med DNA-analys. Ge också 2 exempel på användning.
 5. Vad kan/kommer genteknik att användas till i framtiden? Ge 4 exempel och förklara var och en av dessa exempel kort.
 6. Redogör för risker med genmodifierade organismer
 7. A) Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar. B) Ska de sedan få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.

Lycka till! Anders


Onsdag 3/2

CRISPER/Cas9
För att förstå CRISPER/Cas9 behöver du förstå vad virus är och hur virus fungerar.
Läs om virus B1 183-184, Lu 36-37 och titta på film 6-8 under rubriken “GENTEKNIK“ här, gör sedan uppgift 1-3.
Se efter det filmen “GENVÄGEN” = den sista filmen under rubriken “GENTEKNIK“ här den är 90 minuter lång, gör sedan uppgift 4-7.

Uppgift.

 1. Rita en bild på någon typ av virus och sätt ut namn på olika strukturer (minst 3)
 2. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.
 3. Nämn 3 olika typer av virus/virusfamiljer (virus som har olika form/uppbyggnad), beskriv dem kort och vilka celler de angriper.

 4. Vad betyder förkortningen CRISPR/Cas9? Förklara utförligt.
 5. Beskriv hur upptäckten av CRISPR/Cas9-systemet gick till och vad CRISPR/Cas9-systemet egentligen är i naturen.
 6. Förklara med hjälp av bilder i minst fyra steg hur CRISPR/Cas9-systemet fungerar i bakterier.
 7. Förklara hur CRISPR/Cas9-teknik kan användas A) för att bota sjukdomar B) för att enkelt ge människor nya egenskaper och förändra oss permanent C) i biologisk krigföring.

(Uppgiften idag är stor, uppgiften i morgon kommer därför att var lite mindre än vanligt, du behöver dock se till att du gör dem nu, på måndag kommer en uppgift till och på torsdag nästa vecka prov 1)

Lycka till! Anders


Tisdag 2/2

Läs om Genteknik B1 184-190, Lu 98-105. Titta också på de 5 första filmerna under rubriken “GENTEKNIK” här. (Scrolla ner, första filmen under rubriken “GENTEKNIK” är “Vad är en gen?” titta på den och de fyra filmerna efter den.)

Uppgift.

 1. Vad menas med genteknik?
 2. Vad menas med a) en gens sekvens och b) att en gen är isolerad
 3. Ge 7 exempel med förklaring på vad man använder sekvenserat DNA till.
 4. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 5. Vilka nackdelar/faror finns med att genmodifiera växter?
 6. Ska man genmodifiera växter? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 7. Vad menas med transgena djur? Förklara och ge något verklig exempel.
 8. Vilka nackdelar/faror finns med att transgena djur?
 9. Är det rätt att utveckla transgena djur? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 10. Beskriv hur PCR-tekniken går till och vad den används till

Lycka till! Anders


Torsdag 28/1

Studieavstämning – skicka in loggen idag före kl. 10.00.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210128.

Lycka till! Anders


Onsdag 27/1

Egen studietid för inläsning, repetition och komplettering av loggen inför studieavstämningen i morgon torsdag (28/1).

I morgon torsdag 28/1 ska du senast kl 10.00 skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista 26/1. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in i morgon ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210128.

Lycka till Anders!


Tisdag 26/1

Repetera  B1 192-194 och Lu 32-33 om Mendel och olika genteiska begrepp. Läs sedan om monogena egnskaper, polygena egenskaper, genetiska sjukdomar och arv & miljö B1 195-196, 206-210 och se film 17 (tredje från slutet) här

Uppgift.

 1. Förklara vad som menas med locus.
 2. Förklara vad som menas med allel.
 3. Förklara vad som menas med monogena respektive polygena egenskaper
 4. Förklara med hjälp av exempel varför blödarsjuka är vanligare hos män jämfört med kvinnor
 5. Förklara hur anlag för sjukdomar ärvs och varför de inte alltid drabbar de som bär på anlag för sjukdomen.
 6. Förklara vilka olika orsaker som kan ligga till grund för medfödda brister/fel/sjukdomar.
 7. Förklara vad som menas med “miljö” när det gäller arv och vilken roll miljön spelar för olika egenskaper

Lycka till! Anders


Torsdag 21/1

Läs om hur “Gener ärvs” B1 176, 178-180 Lu 25-27 och om “Individens genetik” B1 192-198, Lu 32-33.
Titta också på filmerna 2, 7, 10-15 här

Uppgift.

 1. Rita en bild över “cellcykeln” och förklara den.
 2. Förklara vad som menas med systerkromatider
 3. Förklara vad som menas med centromer
 4. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid mitos
 5. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid meios
 6. Förklara vad som menas med dominant respektive recessivt anlag
 7. Gör ett korsningsschema för egenskapen ögonfärg och förutsäg procentuellt barnens ögonfärg B = dominant anlag för brun ögonfärg, b = recessivt anlag för blå ögon färg. Fadern har anlagen Bb och modern Bb
 8. Förklara skillnaden mellan genotyp respektive fenotyp
 9. Beskriv hur kön ärvs hos människan.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg. Lycka till Anders


Onsdag 20/1

Läs om hur gener uttrycks, proteinsyntesen och genreglering på s170-175 i B1 och s26-29 i Lu. Titta på film 5-9  här.

Uppgift.

 1. Förklara skillnaden mellan transkription av DNA och translation av DNA.
 2. Visa med bilder och utförlig beskrivning i detalj hur proteinsyntesen går till
 3. Förklara vad som menas med exoner respektive introner på DNA och RNA och varför det skiljer sig mellan dem.
 4. Förklara vad som menas med att gener sätts på respektive stängs av och hur det kan gå till.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg. Lycka till Anders


Tisdag 19/1

Repetera avsnittet om cellers byggnad genom att läsa s158-164 i boken Biologi 1 (B1) och s24-25 och i boken Livets utveckling (Lu).

Fortsätt med att läsa om gener DNA, RNA och kromosomer på s166-169 i B1 och s26-29 i Lu. Titta på film 2-4 här. Se jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här.

Uppgift.

 1. Rita en bild av DNA, som visar sex viktiga beståndsdelar (fosfatgrupper, sockergrupper och de olika kvävebaserna) samt  i text förklara kort vad DNA är och i detalj hur det är uppbyggt.
 2. Förklara vad kromosomer är, när de är synliga och varför de är synliga bara just då.
 3. Hur många kromosomer finns i en kroppscell respektive könscell (= spermie eller ägg) hos människan?
 4. Förklara vad som menas med att DNA replikeras.
 5. Förklara vad som menas med homologa kromosomer

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg. Lycka till Anders


Torsdag 14/1

Läs om fotosyntes och förbränning i boken Biologi 1 (B1) s 14-16 och i boken Livets utveckling (Lu) s 30-31 och titta på film 6-8 (“Fotosyntes”,  “Fotosyntes och cellandning” och “Kemisk energi och förbränning”)  här.

Uppgift.

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle (t ex bensin).

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders


Onsdag 13/1

Läs B1 s6-9, 160-161, 289,  Lu s24-25, 74-75 och här.
(B1= boken “Biologi 1”, Lu = boken “Livets utveckling”)
Titta på film 2-5 här, och titta på bilder här.

Uppgift.

 1. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 2. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 6. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Biologi 1 vt-21

Kursinnehåll

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, DNA och hur olika celler är uppbyggda. Därefter följer avsnitt om genetikevolutionorganismernas släktskap och indelning, etologi och slutligen ett avsnitt om ekologi och hållbar utveckling. Du ska också göra en projektuppgift och ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Biologi 1 ISBN: 978-91-47-08523-1 fjärde upplagan, Karlsson mfl,    Förlag: Liber
Livets utveckling ISBN: 978-82-535-3036-9 tredje upplagan,
Förlag: Bonnier
Webbmaterial på webbplatsen: i-edu.se/biologi-1/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen i-edu.se/biologi-1/ Utifrån dem, det du läst i kursböckerna och sett i de anvisade videoklippen gör du egna anteckningar och svarar i en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Du ska skicka in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 1 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursböckerna så att du har dem till kurstarten! Läs angivna sidor i böckerna och titta på de förklarande videoklippen på i-edu.se/biologi-1/ där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Om det är möjligt kommer två-tre laborationer göras på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Tre skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats i-edu.se/

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på i-edu.se/biologi-1/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande.
Välkommen! Anders