Olika typer av studier

Här är en kort beskrivning av olika typer av vetenskapliga studier och hur de rangordnas, i fallande ordning.

 1. Systematiska litteraturstudier
  (Systematic Reviews) som inkluderar meta-analyser. Litteraturöversikter som fokuserar på en frågeställning. Metaanalys är en studie av vetenskapliga publikationer, med syfte att utifrån den samlade vetenskapliga litteraturen i en fråga dra gemensamma slutsatser, således en studie av studier. Läs mer om metastudier här.
 2. Randomiserade kontrollerade studier
  (Randomized Controlled Trials). Studier där interventionsgruppen jämförs med en slumpvis utvald kontrollgrupp. Detta görs bland annat för att undvika s k placebo-effekt. Ett exempel kan vara att man testar ett nytt läkemedel. Studierna kan vara öppna, enkel-blindade eller dubbel-blindade. I öppna studier vet både patienten och forskaren vem som fått vilken intervention, detta används tex vid olika kirurgitekniker, då det kan vara svårt att dölja vilken behandling patienten fått. I enkel-blindade studier vet inte patienten vilken behandling han/hon ges, och i dubbel-blindade studier vet varken patient eller forskare vilken behandling som ges. Termen kontrollerade syftar på kontrollgruppen. RCT-design anses vara bästa sättet att undvika bias, systematiska fel.
 3. Icke-randomiserade studier – öppna studier.
  Med öppna studier menas studier utan kontrollgrupp eller studier där kontrollgrupp skapats via matchning av individer, t ex kvasi-experimentella studier.
 4. Kohortstudier.
  Studie som gäller en grupp personer som utgör en kohort, dvs har vissa definierade egenskaper gemensamt, exempelvis alla personer som under en viss tidsperiod behandlats för en viss tumörsjukdom.
 5. Fall-kontrollstudier.
  Personer som har det problem som ska studeras. “Fallen” jämförs beträffande exposition med “kontroller” som saknar detta problem. För varje fall utses en eller flera kontroller. Fall och kontroller måste vara lika varandra beträffande ålder och kön, ofta även beträffande bostadsområde, yrke m m (matchning).
 6. Retrospektiva studier – registerstudier.
  Retrospektiv (eller kombinerat retro- och prospektiv) undersökning som gör bruk av data som finns i offentlig statistik, i medicinska databaser m m.
 7. Övriga studier.

Efter C Forsberg och Y Wengström, Att göra systematiska litteraturstudier, Natur & Kultur, 2008

Se filmklipp om olika typer av studier här

Mer om olika typer av studier här

Mer om kliniska studier här

Om kvalitetsgranskning av studier här

Podd. Wille och Jacob  från webbplatsen Tyngre går igenom grunderna kring olika typer av studier och vilka styrkorna och svagheterna är med varje typ. Starta podden här

Ur innehållet:
00:00:00 Olika typer av studier och vetenskapliga artiklar
00:01:54 Evidenspyramiden
00:04:47 In vitro studier
00:14:08 Djurstudier
00:24:19 Observationsstudier
00:24:55 Fallstudier
00:34:10 Cohortstudier och epidemiologi
00:42:41 Vid självrapporterad data är resultaten än mer osäkra
00:47:19 Interventionsstudier, randomiserade & icke randomiserade
00:58:15 De negativa sidorna med RCT
01:02:56 Systematiska översiktsartiklar
01:08:09 Meta-analyser
01:15:39 Narrative review eller enkel översiktsartikel
01:19:37 Det är svårt att avgöra om en review är bra eller dålig i fall man inte kan ämnet sen tidigare
01:20:44 Ledare och korta brev eller debattartiklar
01:27:53 Personer med fina titlar som uttalar sig i media