Biologi 2

Välkommen till kursen Biologi 2

Riktlinjer för studier inom Komvux
Smittspridningen i Östergötland är stor. Riktlinjer för allas säkerhet. Det här gäller tills vidare för Komvux i Norrköping:

 • All undervisning sker på distans.

Detta gäller fortsatt tills nya riktlinjer meddelas.


Fredag 22/1

Egen studietid för inläsning, repetition och komplettering av loggen inför studieavstämningen på tisdag (26/1).

På tisdag senast kl 10.00 skickar du in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 12/1 till den sista 20/1. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på tisdag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 210126.

Lycka till Anders!


Onsdag 20/1

Läs  s 89-99 i boken “Biologi 2” (B2),  titta på de två första och sex sista filmerna här och repetera bild 11-15 här.

Uppgift .

 1. Förklara vad växthormoner är
 2. Förklara med bilder och text hur följande påverkar hur en växt växer.
  a. ljus
  b. gravitation
  c. fuktighet
  d. temperatur
  e. beröring
  f. 5 olika växthormoner
 3. Beskriv hur en nybildad växtcell kan växa i storlek
 4. Förklara kort hur trädens årsringar bildas
 5. Nämn och förklara kort hur frön bildas och  olika sätt frön kan spridas
 6. Förklara hur svampar får energi?
 7. Förklara med bilder och text skillnaden mellan jästceller, hyfer och mycel
 8. Nämn och förklara kort tre sätt svampar kan vara till nytta och tre sätt de kan vara skadliga på.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg. Lycka till Anders


Tisdag 19/1

Repetera s 80-88 i boken “Biologi 2” (B2),  titta på film 7-9 här och repetera bild 7 här.

Uppgift .

 1. Rita en bild och beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen.
 2. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den
  ljusinfångande reaktionen?
 3. Beskriv med egna ord vad som händer vid den koldioxidbindande
 4. Redogör för det cykliska förlopp, vid vilket koldioxid fixeras, och
  ”råvaror” för tillverkning av glukos bildas.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg. Lycka till Anders


Fredag 13/1

Läs s 80-88 i boken “Biologi 2” (B2), titta på film 6 och 7 här, film 5 och 6 här och bild 5-7 här.

Uppgift .

 1. Vilka är utgångsämnena (reaktanterna) i fotosyntesen?
 2. Vad bildas vid fotosyntesen?
 3. Skriv den kemiska formeln för fotosyntesen (summaformeln)!
 4. Fotosyntesen består i själva verket av två delreaktioner. Vad kallas de?
 5. Vad är en kloroplast?
 6. Rita en kloroplast i genomskärning.
  Vad heter de strukturer där ljuset fångas upp?
  b. Vad består dessa strukturer av?
 7. Vad har klorofyllet till uppgift?
 8. Beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen!
 9. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den
  ljusinfångande reaktionen?

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.
Lycka till Anders


Onsdag 13/1

Läs B2 s73-79 och s96-99. Titta på film 1-4 här, på bild 1-4  här och läs mer om växters byggnad och vattentransport här.  Läs om svampars byggnad här, och titta på de tre sista filmerna här

Uppgift.

 1. Rita en enkel bild av en växt och visa och förklara 10 viktiga strukturer.
 2. Förklara utförligt begreppet vattenpotential.
 3. Förklara hur/varför vattenpotentialen påverkar vattenflödet till rötterna och upp till bladen hos växter.
 4. Rita en enkel bild av en svamp som består av hyfer (=flercellig svamp) och visa och förklara 6 viktiga strukturer.
 5. Förklara hur flercelliga svampar bryter ner annat organiskt material i sin omgivning och tar upp näring från det.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till Anders!


Tisdag 12/1

Läs B2 s10-15 och här (B2= boken “Biologi 2”).
Titta på film 1-4 här och 1-2 här, och titta på bilder här.

Uppgift.

 1. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 2. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 5. Visa på likheter och skillnader mellan dessa celltyper.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Biologi 2 vt-21

Kursinnehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om växters och svampars uppbyggnad följt av en fördjupning när det gäller fotosyntesens- och cellandningens biokemiska processer. 

Därefter följer avsnitt om människokroppens anatomi, fysiologi och livscykler och slutligen en projektuppgift om forskning och vetenskaplig publicering. I kursen ingår också ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Biologi 2 ISBN: 978-91-47-08590-3, fjärde upplagan, Förlag: Liber
Den unika människan ISBN: 978-82-535-3045-1 andra upplaga, Förlag: Bonnier

Webbmaterial på webbplatsen: i-edu.se/biologi-2/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen i-edu.se/biologi-2/ Utifrån dem, det du läst i kursböckerna och sett i de anvisade videoklippen gör du egna anteckningar och svarar i en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Du ska skicka in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 2 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursböckerna så att du har dem till kurstarten! Läs angivna sidor i böckerna och titta på de förklarande videoklippen på i-edu.se/biologi-2/ där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Om det är möjligt kommer en-två laborationer göras på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Tre skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats    i-edu.se/

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på i-edu.se/biologi-2/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande. Material hittar du i kursböckerna och på i-edu.se/biologi-2/

Välkommen!
Anders