Biologi 2

Välkommen till kursen Biologi 2 Ht-20

Fredag 14/8

Läs  s 89-99 i boken “Biologi 2” (B2),  titta på film de två först och tre sista filmerna här och repetera bild 11-15 här.

Uppgift .

 1. Nämn och förklara kort sex olika faktorer som kan påverka hur en växt växer.
 2. Förklara vad växthormoner är
 3. Förklara hur med bilder och text hur följande påverkar hur en växt växer.
  a. ljus
  b. gravitation
  c. fuktighet
  d. temperatur
  e. beröring
  f. 5 olika växthormoner
 4. Beskriv hur en nybildad växtcell kan växa i storlek
 5. Förklara kort hur trädens årsringar bildas
 6. Nämn och förklara kort hur frön bildas och  olika sätt frön kan spridas
 7. Förklara hur svampar får energi?
 8. Förklara med bilder och text skillnaden mellan jästceller, hyfer och mycel
 9. Nämn och förklara kort tre sätt svampar kan vara till nytta och tre sätt de kan vara skadliga på.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg. Lycka till Anders


Onsdag 12/8

Repetera s 80-88 i boken “Biologi 2” (B2),  titta på film 7-9 här och repetera bild 7 här.

Uppgift .

 1. Rita en bild och beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen.
 2. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den
  ljusinfångande reaktionen?
 3. Beskriv med egna ord vad som händer vid den koldioxidbindande
  reaktionen.
 4. Redogör för det cykliska förlopp, vid vilket koldioxid fixeras, och
  ”råvaror” för tillverkning av glukos bildas.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg. Lycka till Anders


Tisdag 11/8

Läs s 80-88 i boken “Biologi 2” (B2), titta på film 6 och 7 här, film 5 och 6 här och bild 5-7 här.

Uppgift .

 1. Vilka är utgångsämnena (reaktanterna) i fotosyntesen?
 2. Vad bildas vid fotosyntesen?
 3. Skriv den kemiska formeln för fotosyntesen (summaformeln)!
 4. Fotosyntesen består i själva verket av två delreaktioner. Vad kallas de?
 5. Vad är en kloroplast?
 6. Rita en kloroplast i genomskärning.
  a. Vad heter de strukturer där ljuset fångas upp?
  b. Vad består dessa strukturer av?
 7. Vad har klorofyllet till uppgift?
 8. Beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen!
 9. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den
  ljusinfångande reaktionen?

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.
Lycka till Anders


Fredag 7/8

Har du inte skickat ett mejl från den mejladress du vill bli kontaktad på så gör det först. Skriv ditt namn och kurs i mejlet och bifoga gärna också ett foto.

Titta på film 1-4 här, på bild 1-4  här och läs mer om växters byggnad och vattentransport här.  Läs om svampars byggnad här,  titta på bild 11-15  här och titta på film 11 och 12 här. Du som redan har boken “Biologi 2” kan även titta i den s10-12, 73-79 och 96-98.
Uppgift 1. Rita en enkel bild av en växt och visa och förklara 10 viktiga strukturer.  Förklara också begreppet vattenpotential och hur/varför den påverkar vattenflödet till rötterna och upp till bladen hos växter.
Uppgift 2. Rita en enkel bild av en svamp som består av hyfer (=flercellig svamp) och visa och förklara 6 viktiga strukturer. Förklara också hur flercelliga svampar bryter ner annat organiskt material i sin omgivning och tar upp näring från det. Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.
Lycka till Anders


Torsdag 6/8

Börja med att skicka ett mejl från den mejladress du vill bli kontaktad på. Skriv ditt namn och kurs i mejlet och bifoga gärna också ett foto.

Titta på film 2-7  här, läs här och titta på bilder här. Uppgift. Rita bilder på en växtcell, en djurcell och en svampcell sätt ut namn på olika delar och organeller. Fota dina bilder och lägg in dem i din logg. Visa på likheter och skillnader mellan dessa celltyper. Förklara också vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
Lycka till Anders


Kursinnehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om växters och svampars uppbyggnad följt av en fördjupning när det gäller fotosyntesens- och cellandningens biokemiska processer. Därefter följer avsnitt om människokroppens anatomi, fysiologi och livscykler och slutligen en projektuppgift om forskning och vetenskaplig publicering.  I kursen ingår också  ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
* Biologi 2 ISBN: 978-91-47-08590-3, fjärde upplagan, Förlag: Liber
* Den unika människan ISBN: 978-82-535-3045-1 andra upplaga,
Förlag: Bonnier
Webbmaterial på webbplatsen: i-edu.se/biologi-2/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin
Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen i-edu.se/biologi-2/ Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt lektionsuppgifternas datum. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. Jag kommer be dig skicka in din logg mm med jämna mellanrum. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 2 är en kurs som förutsätter 2 timmar studier 5 dagar i veckan eller totalt 10 timmar/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursböckerna så fort som möjligt! Läs angivna sidor i böckerna och gå in på webbplatsen
i-edu.se/biologi-2/ där förklarande videoklipp och mycket annat material till alla moment finns, arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Två-tre laborationer på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Tre skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad och godkänd för att bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats https://i-edu.se/elevarbeten/

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges här på i-edu.se/biologi-2/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande. Material hittar du i kursböckerna och på i-edu.se/biologi-2/

Välkommen!
Anders

Anders Inghage