Lektioner & laborationer

Introduktion och grundbegrepp

Översikt och biologiska grundbegrepp
Ämnet biologi
Celler och organismer
Arter
Darwin
Mutationer

Livets organisationsnivåer – från molekyl till samhälle
Kretslopp och flöden
Fotosyntes

Cellers byggnad
Cellers byggstenar och organeller
Två huvudtyper av celler

Cellen och DNA
Nukleinsyrornas byggnad
Kromosomer

Cellen och DNA-avläsning
Kopiering och RNA
Olika sorters ribosomer
Proteinsyntes

Genetik

Genetik – celldelning
Meios
Mitos

Genetik – gener och arv
Mendels försök
Generna finns i par
Dominanta och recessiva anlag
Genotyp och fenotyp

Genetik – kön, miljö och epigenetik
Kön
Könsbundet arv
Monogena och polygena egenskaper
Miljöns betydelse
Epigenetik

Genteknik – grunder
Klippa och klistra
Framställning av läkemedel
Genmodifiering av växter och djur – hur och varför?

Genteknik – kloning och medicinsk behandling
Kloning
Medicinska behandlingar
Etik

Evolution

Livets – uppkomst
Olika teorier
De äldsta spåren av liv
Nya typer av celler – symbiosteorin

Encelligt till flercelligt liv
Livet utvecklas vidare i haven
Sex – evolutionen tar fart
Den kambriska explosionen
Fram och bak!
Fossil
Syre och hur det påverkade livet på jorden

Livet utvecklas på land och i luften
Hur livet tog sig upp på land
Växter
Leddjur
Groddjur
Kräldjur
Fåglar
Däggdjur

Människan – Afrika och våra tidiga förfäder
Klimatet i Afrika förändras
Primaterna – vad är typiskt
Våra tidiga förfäder
Den uppräta gången
Skelettets förändring

Människan – eld, verktyg, utvandring från Afrika
Homo habilis
Eld
Hjärnan ökar i storlek
Homo erectus
Tal
Klimatförändringar och naturkatastrofer
Homo erectus vandrar ut ur Afrika

Människan – släktingar vi har i vårt DNA
Homo Heidelbergensis
Neandertalarna
Denisova
Homo floresiensis?
Forskning

Människan – Homo sapiens: kultur, gener och civilisation
Homo sapiens uppstår i Afrika
Den kreativa explosionen – hantverk, musikinstrument, handel
Vi vandrar ut ur Afrika
Möte med Neandertalarna och Denisova
Vi konkurrerar utan alla andra
Jordbruket
De första städerna
Samhället skiktas
Skriftspråket
Kulturell evolution

Kartläggning av evolutionen och ekologi och evolution
Systematik – arternas släktskap
Homologa och analoga organ
Evolutionens orsaker – tre typer av förändringar
Darwin
Mutationer
Utdöende
Samevolution genom mutualism eller predation

Organismernas släktskap och indelning

Kärna eller inte, tre domäner – och grunder om bakterier
Kärna eller inte
– Prokaryoter – ingen kärna
– Eukaryoter – kärna
Tre domäner
– Bacteria (Eubakterier) = “vanliga” bakterier
– Arkea (Arkéer) = arkebakterier
– Eukarya (Eukaryoter) = övriga organismer
Mer om domänen Bacteria
Mer om domänen Arkea

Enkla eukaryoter tidigare kallade Protister
Protister = gammal klassificering för “svårplacerade” organismer
Några exempel bland det som tidigare grupperades som:
– Alger
– “Urdjur”

Gröna organismer – grönalger och växter
Grönalger
Växter – uppbyggnad, släktskap och indelning
Mossor
Ormbunksväxter
Fröväxter

Växter – växtfamiljer
Växtfamiljer
Ekologisk betydelse
Odlade växter

Svampar
Grundläggande uppbyggnad
Sporsäcksvampar
Basidiesvampar
Övriga svampar

Djur – översikt svampdjur till blötdjur
Grundläggande om djur
Svampdjur
Nässeldjur
Hjuldjur
Plattmaskar
Rundmaskar
Ringmaskar
Blötdjur

Djur – översikt leddjur och tagghudingar
Mångfotingar
Kräftdjur
Spindlar
Insekter
Sjöstjärnor

Djur – översikt ryggsträngsdjur och ryggradsdjur
Broskfiskar
Benfiskar
Groddjur
Kräldjur
Fåglar
Däggdjur

Etologi

Etologi – inledning och klassisk etologi
Vad är etologi?
Klassisk etologi
– instinkt
– medfött och inlärt
– fixa rörelsemönster och taxier
– instinktshandlingar
– nyckelretning
– supernormala stimuli
– prägling
– motivation
– överflödeshandlingar
– överslagshandlingar
Intelligens hos djur – beteenden och problemlösning

Etologi – kommunikation och beteendeekologi
Kommunikation
– visuella signaler
– aukustiska signaler
– kemiska signaler
– taktila signaler
Beteendeekologi
– Social organisation
– ensamliv – flockliv
– revir
– rangordning
– altruism
– släktskapsselektion

Etologi – sexuella system, färgteckning och mimikry
Sexuella system
– monogami
– polygami
– sexuell selektion
– hjälpare
Färgteckning
– kamouflage
– aposematisk färgteckning
Mimikry

Ekologi

Inledning
Grundbegrepp
Ekosystem på land

Sjöar
Sjöar och sjöar som ekosystem

Havet
Havet och havet som ekosystem

Populationsekologi
Populationers storlek ändras
Hur ändras en populations storlek
Hur organismerna påverkar varandra
Vädrets inverkan
Var finns lika arter

Samhällsekologi
Succession
Störningar
Mosaik i naturen

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling – luft och försurning
Grundbegrepp
Luften
Försurning

Hållbar utveckling – övergödning och miljögifter
Övergödning
Miljögifter

Hållbar utveckling – konsumtion
Konsumtion
Avfall
Biologisk mångfald