Läs, se & uppgifter

Biologi 1 Vt-24


Humanitär hjälp – Ukraina

–  Mer här  –


Onsdag 21/2

Utvandring/möten med Neanderthal och Denisova människor & Kulturell evolution och civilisation.

Utvandring/möten med Neanderthal och Denisova människor.
Repetera Lu s86-87 och fortsätt med Lu s88-89 “Utvandring”. Läs också B1 “Utvandring från Afrika” s186 och sedan B1 s188.  Titta på översikten över våra förfäders och våra släktingars spridning över välden här, samt se filmen “Livets resa – Människan” från 26:20min till 38:10min och de följande filmerna (2-5) här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när inträffade det som kallas för “Den kreativa explosionen”. Vad var det som hände då?
 2. Neanderthalarna är en av våra närmaste släktingar på det mänskliga släktträdet. Ge tre exempel på varför man idag anser att de på många sätt var jämbördiga med oss fram till dess att de dog ut.
 3. Vilka var Denisovamänniskorna?
 4. Nämn och förklara någon fysiologisk anpassning Denisova hade utvecklat, som nu fortfarande finns kvar hos vissa folkgrupper.
 5. Rita en enkel karta över jorden och beskriv med hjälp av den och förklarande text våra förfäders och våra släktingars spridning över välden.

Livets utveckling – Kulturell evolution och civilisation &
Repetera Lu s88-89, läs sedan B1 189-190 och Lu 90-91 “Civilisation”. Se film 1-7 här

Uppgifter.

 1. Språket anses idag vara en primär faktor till vår snabba teknologiska utveckling över en relativt kort tidsperiod, varför då?
 2. För drygt 10 000 år sedan började människan att odla grödor och domesticerade (tämja, utnyttja och avla) olika djur i allt större omfattning. Ge 4 exempel med beskrivning/förklaring på genomgripande förändringar det lett till för människan och livet på jorden fram till idag.
 3. Vad betyder begreppet civilisation. (Se filmerna och sök eventuellt också i seriösa fysiska eller digitala uppslagsverk. Ange källan till ditt svar).
 4. Nämn och placera geografiskt sex tidiga civilisationer.
 5. Fundera över vad för geografiska aspekter som dessa civilisationer delar och hur områdena ser ut idag, vad drog människorna till dessa platser?
 6. Förklara vad som menas med ”Kulturell evolution” och ge tre exempel på kulturell evolution.
 7. Förklara varför skriftspråk är så avgörande när det gäller människans kulturella evolution.
 8. Ge en evolutionär förklaring till många av de hälsoproblem vi ser hos människor idag. (Fundera själv utifrån det vi gått igenom under den här delen av kursen som handlat om evolution.)

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 19/2

Studieavstämning & Livets historia, människan – redskap/samlare & jägare.

Studieavstämning
Skicka in ditt loggdokument kl 08.00 idag med alla uppgifter från 10/1 till 16/2 redovisade.

Logg dokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 240219

Livets historia, människan – redskap/samlare & jägare.
Repetera Lu s83 “De nya förmågorna” och läs Lu s84-87 & B1 s186 samt se filmen “Livets resa – Människan” från 15:00min in i filmen till 26:20min , film 2 om Homo Habilis och Homo erectus till 2:50min in i filmen, och film 3 om redskap här.

Uppgifter.

 1. När i tiden anser man att utvecklingen börjar av Homosläktet,  det släkte som alla människor som finns idag tillhör.
 2. Homo Habilis är en tidig förfader i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med deras föregångare.
 3. Ge fyra exempel på verktyg som dessa tidiga människor tillverkade. Namnge verktyget, vad det tillverkats av och vad det användes till.
 4. Homo Erectus  är en annan tidig art i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med Homo Habilis.
 5. Man benämner ofta dessa tidiga människor som “Jägare och samlare” men verkligheten var snarare att det var samlandet som var viktigast när det gällde att skaffa föda. Förklara varför.
 6. Vad bestod kosten av för dessa tidiga människor. Vad åt man dagligen och mest av och vad åt man bara ibland och i mindre mängd.
 7. Ge exempel på och förklara pincettgreppets betydelse för människans utveckling.
 8. Ge minst 5 exempel och förklara hur elden påverkat utvecklingen av Homosläktet.

Lycka till! Anders


Fredag 16/2

Livets utveckling – människosläktets föregångare & egen studietid för arbete med studieloggen inför studieavstämningen på måndag.
Läs om människans föregångare Lu s78-79 om den uppräta gången Lu s82-83 och om Bonobon och de andra människoapornas  släktskap med människan här.
Läs också B1 s182-185 samt se filmen “Livets resa – Människan” till 15:00min in i filmen och filmen om “Lucy” här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när i tiden och var på jorden uppstår människosläktets tidigaste föregångare.
 2. Rita ett släktträd över människan, Bonobon och de andra människoaporna.
 3. Förklara varför våra tidigaste förfäder började leva på marken och gå uppräta.
 4. Hur gamla är fotspåren i Laetoli i det som idag är Tanzania, berätta också vad man kan utläsa av dem
 5. Vem var “Lucy”, när levde hon, nämn också minst två uppgifter om henne man kan utläsa av hennes skelett.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Studieavstämning på måndag kl 08.00 då loggdokumentet med alla uppgifter från 10/1 till 16/2 ska redovisas.

Logg dokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 240219

Lycka till! Anders


Onsdag 14/2

Livet utvecklas vidare på land, i luften & däggdjur till primater.

Livet utvecklas vidare på land – kräldjur och dinosaurier
Läs Lu s60-65, B1 s163-164, och repetera det du behöver i filmen “Livets resa – På land” här och se film 2 och 3 om dinosaurier här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 2. Förklara fördelar och nackdelar med att vara ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 3. Beskriv en teori om när och varför de flesta dinosaurier dog ut.

Liv i luften – insekter, kräldjur och fåglar i luften
Läs  Lu 58-59, 70-71 och B1 151-152 och se film 1  här.

Uppgifter.

 1. Vilka djur var först med att flyga.
 2. Redogör för fåglarnas ursprung och hur de utvecklats  – A.fjädrarna
  B. varför och hur flygförmågan utvecklats
  C. ge fem exempel på den extrema variationen bland fåglarna som anpassning till olika miljöer lett till.
 3. Förklara i fem punkter hur förmågan att flyga påverkat hur fåglars skelett anpassats för just flygförmåga.
 4. Nämn och beskriv två kräldjur och två däggdjur som kan flyga eller glidflyga samt hur det djur du nämner gör.
 5. Ge tre exempel med förklaring på hur flygande insekter på ett dramatiskt sätt påverkat och påverkar livet på jorden.

Livet utvecklas vidare på land – däggdjur & primater
Läs Lu s66-69 och om primaternas stamträd på s80, B1 s165, och och se filmen “Livets resa – På land” här från 41-57min och filmen “Primater” den sista filmen på samma sida.

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara tre unika egenskaper som utmärker däggdjur.
 2. När ungefär uppstod däggdjuren?
 3. Förklara den explosiva utvecklingen bland däggdjuren med början för ca 65 miljoner år sedan.
 4. Vad menas med megafaunan. Beskriv tre djur i megafaunan.
 5. Redogör för hur primater definieras samt ge exempel på 5 olika arter av primater.
 6. Redogör för utvecklingen bland primaterna från ca 20 miljoner år sedan fram till ca 7 miljoner år sedan.

Lycka till! Anders


Måndag 12/2

Endosymbiosteorin, flercellighet och livet tar sig upp på land – växter, leddjur, groddjur och kräldjur
Läs här, B1 160-161 och se film 6-7  här, läs sedan Lu 42-43, 72-73 B1 162-163 och här, därefter Lu 58-63 samt se film 1 och 2  här, se filmen “Livets resa – På land” fram till 42:30min (filmen är på engelska, förstår du inte allt så är filmens bilder huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Redogör för hur Darwins förklarade evolutionens mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer (se här).
 2. Beskriv med hjälp av egna bilder hur den eukaryota cellen utvecklats (endosymbiosteorin).
 3. Redogör för landväxternas ursprung (vilka organismer de närmast härstammar från).
 4. Hur gick det till när landväxternas föregångare stegvis anpassades och utvecklades till ett liv på land. Vad bidrog denna process med långsiktigt för djurlivet?
 5. Landväxternas fortsatta utveckling ledde till en period i jordens historia som kallas “Karbon”. Beskriv den och varför den har en avgörande betydelse för oss idag.
 6. Varför har leddjuren varit så framgångsrika evolutionärt? Vad finns det för för- och nackdelar med ett yttre skelett istället för ett inre?
 7. Redogör för ryggradsdjurens utveckling från benfiskarna, de första ryggradsdjuren på land och vidare till de första amfibierna/groddjuren.
 8. Jämför med groddjuren och nämn 3 “förbättrade” anpassningar till landliv som återfinns hos kräldjuren samt förklara fördelarna med dessa anpassningar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 9/2

Evolution. Livets historia – uppkomst.
Översikt, förutsättningar, uppkomst & tidig utveckling i haven.
Läs Lu 12-21, 40-41, B1 148-149, 154-159 och se film 2-5  här (filmen “Livets resa – livets början” är 50min lång, se fram till 22min, den är på engelska, förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Nämn i fyra punkter hur miljön var på på den nybildade jorden.
 3. Hur anses kometer ha bidragit till mängden vattnet på jorden.
 4. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 5. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 6. Förklara vad stromatoliter är.
 7. Förklara vad plattektonik är, hur det går till och hur det påverkat hur olika arter utvecklats.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 2/2

CRISPR/Cas9 – “gensaxen”
För att förstå CRISPR/Cas9 behöver du mer i detalj förstå vad virus är och hur virus fungerar och lite mer om bakterier.
Repetera om virus B1 23, läs mer om bakterier B1 142-143 samt om hur virus invaderar en cell Lu 36-37, se också film 5-7 här.
Läs efter det B1 86-95 och se film 8-11 här, filmen “Den genetiska revolutionen” är 48 minuter lång, du behöver se hela filmen.

Uppgifter.

 1. Beskriv hur upptäckten av CRISPR/Cas-systemet gick till och vad CRISPR/Cas-systemet egentligen är i naturen.
 2. Förklara med hjälp av bilder i minst fyra steg hur CRISPR/Cas-systemet fungerar i bakterier.
 3. Förklara hur CRISPR/Cas9-teknik kan användas A) vid prduktion av livsmedel B) för att bota sjukdomar C) för att enkelt ge människor nya egenskaper och förändra oss permanent.
 4. Fundera själv och redogör för vad du tycker: A) Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar. B) Ska de sedan få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.
 5. Vad menas med “en klon” och vad menas med “att klona”?
 6. En klon kan uppstå/skapas på flera sätt. Förklara tre olika sätt.
 7. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

På nästa vecka är det dags för prov 1, som sker på plats i skolan. Före det ses vi också i skolan på måndag. Godkänd studielogg är en förutsättning för kallelse till betygsgrundande prov. Har du inte skickat in din logg till studieavstämningen så behöver du göra det före kl 12.00 idag (fredag 2/2). Om din logg blivit godkänd får du före helgen en kallelse med anvisningar och mer information inför provet.

Lycka till! Anders


Onsdag 31/1

Genteknik – DNA-analys, GMO, genöverföring & genredigering
Läs B1 74-86 och samt Lu 102-103 och se de 4 första filmerna här.

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort 4 huvudområden inom genteknik?
 2. Beskriv hur PCR-tekniken går till och vad den används till
 3. Vad menas med DNA-analys. Ge också 3 exempel på användning.
 4. Beskriv tre användningsområden för genmodifierade bakterier
 5. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 6. Vilka nackdelar/faror finns med att genmodifiera växter?
 7. Vad menas med transgena djur? Förklara och ge något verkligt exempel.
 8. Vilka nackdelar/faror finns med att transgena djur?

Lycka till! Anders


Måndag 29/1

Studieavstämning & Klassisk genetik
Skicka senast kl 08.00 in din logg med alla uppgifter från 10/1 till 24/1 redovisade.  Senast på torsdag 1/2 får du besked om din logg är godkänd. Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här: Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 240129

Klassisk genetik
Läs B1 54-73, Lu 32-33, se film 1-8 här

Uppgifter.

 1. Berätta kort om vem Gregor Mendel var, hur han gjorde för att korsa ärtplantor på det sätt han ville – och vad han observerade
 2. Förklara vad som menas med dominant respektive recessivt anlag
 3. Förklara skillnaden mellan genotyp respektive fenotyp
 4. Förklara vad allel är
 5. Förklara vad locus är
 6. Gör ett korsningsschema för egenskapen ögonfärg och förutsäg procentuellt barnens ögonfärg B = dominant anlag för brun ögonfärg, b = recessivt anlag för blå ögon färg. Fadern har anlagen Bb och modern Bb
 7. Förklara vad som menas med “miljö” när det gäller arv och vilken roll miljön spelar för olika egenskaper
 8. Förklara med hjälp av exempel varför blödarsjuka är vanligare hos män jämfört med kvinnor
 9. Förklara hur anlag för sjukdomar ärvs och varför de inte alltid drabbar de som bär på anlag för sjukdomen.
 10. Beskriv ett exempel på växtförädling och ett exempel på husdjursförädling. Hur de gått till, syfte samt för och nackdelar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Fredag 26/1

Genetik – Kromosomer, celldelning och förökning samt Mutationer

Genetik – Kromosomer, celldelning och förökning
Läs B1 30, 37-45, 53, Lu 25-27. Se film 1, 3-8 och 9-13 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med systerkromatider
 2. Förklara kortfattat hur replikationen av DNA går till inför celldelningen.
 3. Rita en bild över “cellcykeln” och förklara den.
 4. Visa med teckningar/bilder och redogör för de olika stegen/faserna vid mitos
 5. Visa med teckningar/bilder och redogör för de olika stegen/faserna vid meios
 6. Nämn 2 exempel på könlös förökning.
 7. Förklara hur olika kön uppstår hos människan – vad kan påverka

Mutationer
Läs B1 46-53, Lu 32-33 och se film 1-5 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med begreppet mutation.
 2. Hur har mutationer påverkat evolutionen?
 3. Förklara vad en genmutation är.
 4. Förklara vad en kromosommutation är.
 5. Nämn två exempel på vanliga variationer i uppsättningen av könskromosomer hos människan – och beskriv kromosomuppsättning och effekter av var och en av dessa.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

På måndag är det dags för den andra studieavstämningen då loggdokumentet med alla uppgifter från 10/1 till 24/1 redovisas.

Skicka ditt loggdokument senast kl 08.00 på måndag, döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 240129

På måndag fortsätter vi sedan med avsnittet om arv av egenskaper och arv & miljö.

Lycka till Anders!


Onsdag 24/1

Transkription, proteinsyntes, proteinstruktur & funktion samt labb
Läs B1 32-36 och repetera Lu s28-29 . Repetera film 2-5 här och se sedan film 6-10  här. Repetera jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här. (Fråga 7 och 8 hittar du mer om i filmerna under “Mer…” = film 11-14 här).

Laboration – DNA
Läs om Rosalind Franklin och se film 1 här. Mer referensmaterial och bilder B1 28-29 och Lu 26-27. Labbanvisning delas ut på lektionen idag.

Uppgifter.

 1. Vad menas med en gen, var finns den och vad kodar den för?
 2. Förklara skillnaden mellan transkription av DNA och translation via RNA.
 3. Förklara vad som menas med exoner respektive introner på DNA och mRNA och varför det skiljer sig mellan dem.
 4. Förklara var i cellen mRNA, rRNA och tRNA finns och skillnaden i funktion mellan dem.
 5. Visa med utförliga bilder och utförlig beskrivning i detalj hur proteinsyntesen går till
 6. Vad skiljer i funktion mellan ribosomer som finns fritt i cytoplasman och ribosomer som sitter i det grova endoplasmatiska nätverket (retikulum)
 7. Förklara hur och varför en proteinkedja veckas efter att den lämnar den ribosom där den satts samman.
 8. Förklara vad som menas med att gener i eukaryota celler sätts på respektive stängs av och hur det kan gå till.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 22/1

Studieavstämning och “Från molekyl till individ”

Studieavstämning
Skicka senast kl 08.00 in din logg med alla uppgifter från 10/1 till 17/1 redovisade.  Senast på torsdag 25/1 får du besked om din logg är godkänd. Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här: Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 240122

Från molekyl till individ – RNA, DNA, transkription
Repetera avsnittet om cellers byggnad genom att läsa s17-24  samt s14 i boken Biologi 1 (B1) och s24-25 i boken Livets utveckling (Lu).
Fortsätt med att läsa om gener DNA, RNA och kromosomer i B1 s25-31, 38 och i Lu s26-29 . Titta på film 2-5 här. Se jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här.

Uppgifter.

 1. Beskriv med text och visa med en enkel bild grundstrukturen för polysackarider
 2. Beskriv med text och visa med en enkel bild grundstrukturen för proteiner
 3. Beskriv med text och visa med en enkel bild grundstrukturen för fetter
 4. Beskriv med text och visa med en enkel bild grundstrukturen för fosfolipider
 5. Redogör för skillnaden mellan nukleinsyrorna DNA och RNA.
 6. Namnge de fyra olika kvävebaserna samt två andra föreningar som DNA består av.
 7. Förklara vad kromosomer består av, vad de har för struktur, när de är synliga och varför de är synliga bara just då.
 8. Hur många kromosomer finns i en kroppscell respektive könscell (= spermie eller ägg) hos människan?
 9. Förklara vad som menas med att DNA replikeras.
 10. Förklara vad som menas med homologa kromosomer

Redovisa svar på uppgifterna i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 19/1

Egen studietid för inläsning och arbete med labbrapporten och studieloggen

På måndag kl 08.00 är det dags för den första studieavstämningen då loggdokumentet med alla uppgifter från 10/1 till 17/1 redovisas.

Logg dokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 240122

På måndag fortsätter vi sedan med avsnittet om DNA-avläsning, kopiering och proteinsyntes.

Lycka till Anders!


Onsdag 17/1

Fotosyntes och förbränning/cellandning
Läs om fotosyntes och cellandning i B1 s13 och i Lu s30-31 och titta på film 14-19 här (film 14 är “Fotosyntes och cellandning” och film 19 är “Mer om Autotrofer och Heterotrofer”).

Uppgifter.

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle(t ex bensin).
 5. Det finns organismer som inte kan utföra fotosyntes men som ändå är autotrofer, förklara det och hur dessa organismer tillgodogör sig energi.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders

Laboration – blad
Repetera/läs B1 s13 och s21-22. Se labbinstruktionen här – och mall för hur du ska skriva labbrapporten här. En referenstext och bilder hittar du här. Skriv rent din labbrapport på dator och lägg in bilder du fotade och tecknade under labben. Döp dokumentet så här:
Ditt förnamn Ditt efternamn, Bi 1, labbrapport blad – 2401dd 
och skicka det inom 7 dagar till anders.inghage@norrkoping.se (dd=datum den dag du skickar in din labbrapport)

Lycka till Anders!


Måndag 15/1

Celler, uppbyggnad & organeller, samt kort om virus
Läs B1 17-24,  Lu 24-25, 74-75 och här. Se film 6-13 här, och titta på bilder här.

Uppgifter.

 1. Vilka är de två huvudtyperna av celler? Nämn och förklara också två grundläggande skillnader mellan dem.
 2. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 6. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 7. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.
 8. Förklara vad virus är och hur virus är uppbyggda.
 9. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 12/1

Biologi grundbegrepp och levande cellers kemi
Läs B1 10-15, Lu 12 och se film 3-5 här

Uppgifter – Biologi grundbegrepp och levande cellers kemi

 1. Nämn 5 kriterier för liv och levande organismer.
 2. Förklara vad som menas med Autotrofer samt två olika typer av Autotrofer och hur de skiljer sig.
 3. Förklara vad som menas med Heterotrofer.
 4. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det? Illustrera var och en av dem med en egen enkel bild och förklara funktionen hos dem kort
 5. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 6. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 7. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 10/1

Vad är “Biologi” ?
Läs B1 s2-10 och Lu s7 (B1=Spira Biologi 1 och Lu=Livets utveckling) Se film 1  här.
Naturvetenskapligt arbetssätt.
Se filmen “The Scientific Method” här se bilden, läs texten och se efter texten  filmen  “Vetenskaplig metod – vaccin” på samma sida. Läs därefter här om vad pseudovetenskap är.

Uppgifter – Vad är “Biologi” ? Svara i loggen på följande:

 1. Vad betyder ordet “Biologi”
 2. Vad handlar vetenskapen biologi om?
 3. Nämn fem områden som studeras inom biologi och förklara var och en av dem kort.
 4. Ge fem exempel med förklaring på positiva tillämpningar biologisk forskning kan leda till.
 5. Ge tre exempel med förklaring på negativa tillämpningar/ etiska problem biologisk forskning kan leda till.

Uppgifter – Naturvetenskaplig metod.

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt/vetenskaplig metod?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel

Kopiera hela anvisningen och uppgifterna från “Läs & se”-sidan lägg in det i loggen, fetmarkera den texten och skriv sedan under respektive uppgift ditt svar med vanlig text och/eller lägg in bilder du gjort om det är det som är uppgiften.

Lycka till Anders!