Klassisk genetik

Gregor Mendel

Alleler

Genotyp och fenotyp

Korsningsschema

Polygena egenskaper samt arv/miljö

Könsbundet arv

Växt- och djurförädling

Repetition!