Lektioner

Begrepp och områden som tas upp olika lektioner

Grundbegrepp

Vetenskapligt arbetssätt & grundbegrepp
Vetenskapligt arbetssätt
Vad är en vetenskaplig teori?
Pseudovetenskap
Hur definieras liv?
Celler översiktligt
Celler behöver energi!
Fotosyntes och cellandning översiktligt

Växter

Växter – uppbyggnad, vattentransport
Översikt
Roten
Stammen
Osmos och vattenpotential
Xylem och floem
Bladet
Klyvöppningar

Fotosyntes
Översikt
Kloroplastens byggnad
Ljus fångas in
Fotosystem I och II
Koldioxid binds
Calvin-Bensoncykeln

Förökning och tillväxt
Mossor och ormbunkar
– sporkapsel och sporer
Fröväxter
– ståndare och pistiller
Tillväxt
– cellförlängning
– celldelning
– ljus och gravitation
– hormoner
– nattens längd och temperaturer
Vad innehåller ett frö?
Olika typer av frukter

Cellbiologi

Den eukaryota cellen
Grundbegrepp
ATP
Enzymer
Cellmembranet och membrantransport

Cellkärna och organeller
Cellkärnan och kärnmembranet
Endoplasmatiska nätverket
Ribosomer
Golgiapparaten
Lysosomen
Mitokondrien

Cellandning
Glykolysen
Citronsyracykeln
Andningskedjan
Cellandningens reglering

Cellskelettet och cellers samverkan
Aktintrådar
Mikrotubeli
Intermediära trådar
Kopplingar mellan celler
Signalsubstanser och receptorer

Prokaryota celler och virus
Prokaryota cellers byggnad
Bakteriers förökning
Bakteriers rörelse
Bakteriers ekologiska betydelse
Virus – uppbyggnad och förökning

Rörelse, ämnesomsättning och immunförsvar

Skelett och leder
Olika typer av skelett
Människans skelett – översikt och funktioner

Skelett och leder
Osteocyter, osteoblaster och andra typer av benceller
Ett rörbens uppbyggnad

Muskler
Tre typer av muskler
Muskelfästen – senor
Muskelfiber (cell)
Fibriller
Sarkomer, aktin- och myosinfilament

Muskler
Motorisk enhet och kontraktion i en tvärstrimmig muskel
Allt eller inget
Antagonister
Snabba och långsamma muskler
Ämnesomsättning i musklerna
Sjukdomar och skador

Hjärtat
Hjärt- kärlsystemet – översikt
Hjärtats anatomi
Blodets väg genom hjärtat
Klaffar
Retledningssystem
Blodtryck
“Odlat” hjärta

Blodkärl
Blodkärlens väggar
Venklaffar
Kapillärtyper
Sfinktrar

Blodet
Blodets innehåll
Blodplasma
Blodproteiner
Röda blodkroppar
Trombocyter
Blodets koagulering

Andning & gasutbyte
Andningsorgan och andning hos olika djur och andra organismer
Andningsmekanismen
Andningens reglering
Transport av syre och koloxid

Matspjälkningen
Anatomi
De olika organens funktion

Matspjälkningen
Enzymer och aktiva ämnen
Upptag av näringsämnen och vätska
Kostens sammansättning

Utsöndring och vätskebalans
Njurar & urinbildning

Huden
Grundfakta
Funktioner
Hudens tre lager
Körtlar
Hudfärg
Behåring
Naglar

Immunförsvaret
Översikt
Antigen
Medfödda (icke specifika) försvaret
Lymfsystemet

Immunförsvaret
Adaptiva (specifika) försvaret
T-celler, cellulärt försvar
B-celler, humoralt försvar
Antikroppar

Immunförsvaret
Aktiv och passiv immunitet
Autoimmuna sjukdomar
Allegisk reaktion – mastceller, histamin mm
Blodgrupper enlig AB0 systemet

Kontroll, reproduktion och livets kretslopp

Sinnesorganen – översikt, känsel och syn
Fem “klassiska sinnen”
Andra sinnen
Känsel
– var i kroppen
– olika typer av känselreceptorer
Ögat och synen
– ögats uppbyggnad
– funktion och reglering
– registrering och tolkning
– synvillor

Sinnesorganen – hörsel, lukt och smak
Hörsel
– örat, yttre och inre delar
– hörselorganen och hörseln
– balansorganen
Lukt
– luktorganets lokalisering
– uppbyggnad
– registrering/känslighet
– feromoner
Smak
– översikt
– fem grundsmaker – kanske fler
– smaksinnesceller

Nervsystemet
Översikt och jämförelse med hormonsystemet
Människans nervsystem
– nervsystemets uppdelning
– CNS och PNS
– PNS – somatiska och autonoma delar
– parasympatiska och sympatiska systemet
Neuronen – exempel: motorisk nervcell
– dendriter och axon
– Schwannceller och myelinskidor
– Ranviers noder
Synaps
– begreppet synaps
– presynaptisk neuron, synapsklyfta och postsynaptisk neuron
– impulsöverföring
– neurotransmittorer/transmittorsubstanser
– läkemedel och synapser
Reflexbåge

Hjärnan
Fyra lober
Hjärnhinnorna
Storhjärnan
Hjärnbarken
Hjärnstammen
Thalamus
Ventriklar
Retikulära formationen
Lillhjärnan
Hjärnbalken
Hjärnhalvorna
Impulshantering
Olika centra
– motoriska centra
– sensoriska centra
– associationscentra
– limbiska systemet

Hjärnan
Medvetande
Minne
Sömn

Hjärnan
Intelligens
Känslor, empati, personlighet
Kreativitet

Hormoner
Översikt
Produktion och transport
Effekter av hormoner
Hormonsystemet
Reglering – återkoppling
Selektiv funktion med hjälp av receptorproteiner
Mekanismer för hormonverkan
– steroidhormoner
– peptidhormoner
Sockerbalans med insulin-glukagon
Diabetes

Reproduktion
Könsorganen
Könsceller
– produktion av spermier
– produktion av mogna ägg och menstruationscykeln
Befruktning
Graviditet och födelse

Livets kretslopp
De första åren
Från barn till vuxen
Ålderdom

Forskning

Forskning
Introduktion
Vetenskaplig publicering