Biologi 1

Välkommen till kursen Biologi 1

Restriktionerna pga pandemin är borttagna och vi kommer i biologi 1 från vecka 41 till en början att träffas en gång i veckan i skolan. 


– Studieanvisningar och uppgifter finns nu här


Kursinnehåll

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, DNA och hur olika celler är uppbyggda. Därefter följer avsnitt om genetik, evolution, organismernas släktskap och indelning, etologi och slutligen ett avsnitt om ekologi och hållbar utveckling. Du ska också göra en projektuppgift och ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Biologi 1 ISBN: 978-91-47-08523-1 fjärde upplagan, Karlsson mfl,    Förlag: Liber
Livets utveckling ISBN: 978-82-535-3036-9 tredje upplagan,
Förlag: Bonnier
Webbmaterial på webbplatsen: i-edu.se/biologi-1/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av

Ingen undervisning ges för närvarande på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen i-edu.se/biologi-1/ Utifrån dem, det du läst i kursböckerna och sett i de givna videoklippen redovisar du sedan dina svar i en studielogg. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Anvisningar för hur studieloggen ska vara gjord finns här. En mall att utgå ifrån när du skapar ditt studieloggs-dokument finns här (word) och här (pdf). Du ska skicka in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 1 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursböckerna så att du har dem till kurstarten! Läs angivna sidor i böckerna och titta på de förklarande videoklippen på i-edu.se/biologi-1/ där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Om det är möjligt kommer två-tre laborationer göras på plats i skolan annars i form av laborationer som kan göras hemma, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Tre skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats i-edu.se/

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på i-edu.se/biologi-1/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Välkommen! Anders