Hållbar utveckling

Hållbar utveckling – grundbegrepp

Hållbar utveckling – vad menas då?

 

Miljöeffekter av det moderna jordbruket del 1

 

Miljöeffekter av det moderna jordbruket del 2

 

Värdet av ekosystemtjänster

 

Fossila energikällor

 

Olja

 

Biobränslen

 

Förnyelsebara energikällor

 

Vattenkraft – funktion och miljöpåverkan

 

Vindkraft

 

Tidvattenkraft

 

Geotermisk energi – (storskalig)

 

Solceller

 

Solfångare

 

Växthuseffekten

Hållbar utveckling – luft och vatten

Vattnets kretslopp och försurning

 

Skövling av regnskog

 

Hot mot världens hav

 

Mangrove

 

Mangroveskogar – och varför de är så viktiga

 

Aralsjön

 

Hållbar utveckling – övergödning & miljögifter

Förorenat vatten – övergödning, orenat avlopp, bottendöd, gifter

 

Östersjön under ytan – syrefri och död botten

 

Östersjön under ytan – förorenat vatten

 

Våtmarker

 

Biologisk mångfald

 

Elektroniskt avfall

 

Den globala uppvärmningen – orsaker och effekter

Hållbar utveckling – konsumtion, avfall & biologisk mångfald (1)

Turism – fördelar och nackdelar

 

Turism – fördelar och nackdelar II

 

Plast – i miljön och i oss!

 

Organiska miljögifter – PCB

 

Tungmetaller – Bly

 

Tungmetaller – Kvicksilver

 

Biomagnifiering – DDT och andra miljögifter

 

Textilindustrin

 

Textilindustri och miljö

 

Miljöeffekter av en T-shirt

Hållbar utveckling – konsumtion, avfall & biologisk mångfald (2)

Ekologiskt fotavtryck

 

Ekosystemtjänster – vad är det?

 

Socialt hållbar utveckling

 

Människan vs jorden

 

Framtida teknik 

Solpaneler i fönster, trottoarer och vägar mm

 

Vertikal odling – inomhus!