EMBLA – BIOLOGI 1 HT 23

Biologi 1 Vt-23


Humanitär hjälp – Ukraina

–  Mer här  –


Måndag 15/5

Inläsning & egen studietid inför prov 3
Ingen lektion på plats i skolan idag. Egen studietid för inläsning, arbete med studieloggen och repetition inför prov 3.

Lycka till! Anders


Fredag 12/5

Inläsning & egen studietid inför prov 3
Egen studietid för inläsning, arbete med studieloggen och repetition inför prov 3.  Kallelse till provet förutsätter godkänd studielogg.

Lycka till! Anders


Onsdag 10/5

Ett hållbart samhälle – Konsumtion
Läs B1 304-316 och om de globala målen här och se film 1-9 här

Uppgifter.

 1. Naturresurser kan delas upp i tre kategorier. Nämn och förklara vad var och en av dem innebär.
 2. Förklara hur man menar när man säger “Ekologiskt fotavtryck”
 3. Nämn och beskriv kort sex tekniska lösningar för ett mer hållbart samhälle.
 4. Förklara vad som menas med “Livscykelanalys”
 5. När det gäller politiska lösningar så är FN:s Agenda 2030 en vägledning.  Förklara hur det är tänkt att fungera i praktiken.
 6. Nämn de  17 punkterna inom Agenda 2030.
 7. Välj ut fem delmål som du anser är viktigast för oss här i Sverige att uppnå. Förklara varför du anser att de är viktigast och beskriv dem utförligt och hur vi ska nå dem.
 8. Vilka styrmedel behövs för att samhällsutvecklingen ska gå i rätt riktning mot målen i Agenda 2030.
 9. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön. Hur går det till?
 10. Export av miljöfarligt avfall. Redogör för orsaker och effekter.
 11. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön. Namnge och redogör för 5 sådana problem. (Internet/fundera själv)
 12. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag. Namnge och redogör för minst 5 av dem

Lycka till! Anders


Måndag 8/5

Studieavstämning & genomgång hållbar utveckling

Studieavstämning
Skicka in ditt loggdokument senast kl. 09.00 idag. Alla uppgifter från den första 11/1 till den sista i onsdags 3/5 ska vara redovisade. Döp dokumentet med: Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 230508

Hållbar utveckling
Övergödning och andra hot mot vattenmiljöer och hav.
Läs B1 252-257, 261, 298 och se film 7-10 här & film 4-8 här

Uppgifter.

 1. Vad menas med övergödning? Beskriv orsaker och vilka problem den leder till.
 2. Vad menas med våtmark och varför är våtmarker viktiga för livet och balansen i naturen.
 3. Ange och förklara minst 4 olika utsläpp som direkt eller indirekt skapar problem i Östersjön.
 4. Världens havsområden hotas och förstörs. Redogör för 5 olika hot: bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera själv)
 5. Ge exempel på var och hur vårdslös hantering av vatten lett till miljöförstöring

Lycka till! Anders


Fredag 3/5

Inläsning & arbete med studieloggen
Egen studietid för inläsning, arbete med studieloggen och repetition inför studieavstämningen på måndag (8/5)  kl 09.00

Lycka till! Anders


Onsdag 3/5

Hållbar utveckling – Främmande ämnen i miljön, samt biologisk mångfald. Läs B1 294-299 och titta på film 1-6 här och film 1 här

Uppgifter.

 1. Vem var Rachel Carson? Varför är hon så känd? Berätta utförligt.
 2. Vad menas med begreppet “miljögifter”? Svara i 5 punkter.
 3. Miljögifter kan delas upp i två huvudgrupper. Nämn och beskriv dem kort.
 4. Namnge 3 olika tungmetaller. I vilka produkter finns de/hur sprids de (har de spridits/använts) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de .
 5. Förklara för var och en av DDT, PCB, ftalater och flamskyddsmedel: Vad är det för ämne, hur sprids det (har det spridits/använts till) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de.
 6. Var kommer de hormonstörande ämnena från och hur kan de påverka oss människor och olika andra livsformer i naturen.
 7. Förklara vad som menas med ”biologisk mångfald”
 8. Nämn och förklara fyra skäl för att bevara den biologiska mångfalden.
 9. Nämn och förklara kort två åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.

Lycka till! Anders


Tisdag 2/5

“Utmaningar för hållbarhet” – begrepp, luften & växthuseffekten
Läs B1 286-294 och se film 1 & 5 här, och film  1-4 här 

Uppgifter.

 1. Hållbar utveckling. Nämn tre områden och förklara kort vad som behövs när det gäller vart och ett av dem för att nå långsiktig hållbarhet i världen.
 2. Beskriv hur och varför fokus förändrats under de senaste 50 åren när det gäller miljöfrågor (lokalt-globalt)
 3. Vad menas med växthuseffekten? Beskriv utförligt med hjälp av bilder och text hur den fungerar, orsaker samt nämn och beskriv utförligt fem konsekvenser av växthuseffekten.
 4. Mängden partiklar i luften har på många platser ökat kraftigt, vad är det för partiklar, var kommer de ifrån och vilka hälsoproblem innebär de?
 5. Ozon finns i atmosfären och som marknära ozon. Beskriv skillnader när det gäller problemen förknippade med ozon på dessa platser, skador det kan leda till på levande organismer mm.
 6. Vad menas med miljöproblemet försurning? Beskriv orsaker och effekter i minst tre olika naturmiljöer.
 7. Vad beslutades vid klimatmötet i Paris 2015?

Lycka till! Anders


Fredag 28/4

Ekologi – Livet i landmiljöer
Läs om landekosystem B1 264-283 och titta på filmen här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv tre sätt som inlandsisen påverkat naturen och markens beskaffenhet i Sverige.
 2. Förklara skillnaden mellan väder och klimat.
 3. Nämn och beskriv Sveriges vegetationsregioner.
 4. Förklara vad som menas med jordmån och beskriv uppbyggnad och egenskaper hos de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige.
 5. Förklara sambandet mellan de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige och typ av skog (löv eller barrskog) som växer på dem.
 6. Beskriv vad som utmärker det moderna jordbruket och tre problem som är förknippat med det.
 7. Beskriv vad som utmärker det moderna skogsbruket och tre problem som är förknippat med det.
 8. Nämn och beskriv världens klimatområden och biom.
 9. Förklara vad som menas med erosion och beskriv tre orsaker till att erosion uppstår och tre konsekvenser av erosion.

Lycka till Anders


Onsdag 26/4

Laboration. “Miljö- & vatten Motala ström”
Repetera B1 238-256 “Liv i vatten” och filmen här

Uppgifter – Se labbinstruktionen här

Lycka till! Anders


Måndag 24/4

Ekologi – Havsmiljöer: Oceaner och kusthav
samt förberedelse för labb – “Miljö- & vatten Motala ström”
Repetera B1 228, läs sedan B1 256-263 och här och se film 1-6 här

Uppgifter.

 1. Beskriv i 5 punkter vad som är speciellt med Östersjön
  (jämför gärna med Västerhavet)
 2. Förklara följande:
  – Plankton – och vilka två olika huvudgrupper som finns.
  – Makroalger
  – Kompensationsnivån
  – Språngskikt
 3. Världshaven. Förklara följande:
  – Kontinentalsockel och varför det marina livet är rikt där
  – Djuphavsslätter
  – Djuphavsgravar och varför de bildats
 4. Beskriv olika havsströmmar kort, varför de är varma eller kalla,
  vad som gör att de rör sig i en viss riktning och hur de påverkar
  olika kust eller landområden.
 5. Var finns mest liv i havet och varför.
 6. Varför är sjögräs- och ”tångskogarna” i kusthaven så viktiga ge
  minst 2 anledningar.
 7. Nämn och förklara kort 7 olika hot mot haven och livet där.
 8. Vad som menas med mangroveskogar, varför de är viktiga och
  varför de hotas/förstörs
 9. Förklara vad koraller är för organismer och hur ett korallrev är
  uppbyggt, varför korallreven är viktiga och 5 orsaker till varför de hotas/förstörs.

Förberedelse för labb – “Miljö- & vatten Motala ström”
Repetera B1 238-256 “Liv i vatten” och filmen här
Se labbinstruktion och uppgifter –  här

Lycka till! Anders


Fredag 21/4

Ekologi – Liv i vatten, sötvattenmiljöer
Läs om liv i vatten, sötvattenmiljöer B1 238-256 och se filmen här

Uppgifter.

 1. Rita en bild över livet i en sjö och nämn och beskriv också insjöns 3 zoner.
 2. Var finns de flesta svenska sjöarna och hur påvekar det ofta dessa sjöar.
 3. Visa med en bild hur vattencirkulationen i en sjö förändras under ett år och förklara vad det beror på och vad det får för konsekvenser.
 4. Beskriv vad som är utmärkande för en eutrof sjö
 5. Beskriv vad som är utmärkande för en oligotrof sjö
 6. Vissa sjöar kallas brunvattenssjöar andra för klarvattensjöar förklara bakgrunden till det.
 7. Vad är det för skillnad mellan ett kärr och en mosse?
 8. Nämn och förklara tre positiva funktioner våtmarker har i vår miljö.
 9. Hur skiljer sig pH mellan näringsfattiga och näringsrika sjöar – och varför?
 10. Hur påverkar människan att sjöar växer igen?

Lycka till! Anders


Onsdag 19/4

Ekologi – kretslopp och flöden
Läs om Kretslopp och flöden B1 225-234 och titta på film 1-7 här

Uppgifter.

 1. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 2. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare, på land och i en sjö. Rita en ”landbild” och en ”sjöbild” och förklara med några ord.
 3. Definiera vad som menas med nedbrytare.
 4. Ge tre exempel på organismer som är nedbrytare och förklara vilken roll de har i ekosystemet.
 5. Visa med hjälp av en bild ett exempel på en näringspyramid, benämn det du har med i bilden och beskriv hur energi och näring rör sig i näringspyramiden du visar.
 6. Förklara varför en jordbruksyta som används för att producera kött (t ex uppfödning av biffkor) bara kan föda en bråkdel så många människor som motsvarande yta som använts för att producera vegetabilier (t ex potatis, havre eller sojabönor).
 7. Rita en bild över kolets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 8. Kväve behövs för en av de fyra grundtyperna av föreningar som alla celler består av – en förening som behövs för att levande organismer ska fungera och kunna växa – vilken förening är det?
 9. Rita en bild över kvävets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 10. Rita en bild över fosforns kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.

Lycka till! Anders


Tisdag 18/4

Ekologi – begrepp och utvärderingen av ditt eget arbete med projektuppgiften. Skicka senast kl 14.00 idag in utvärderingen.
Döp utvärderingen av ditt arbete så här:
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift utvärdering – 230418

Läs om Ekologiska begrepp B1 210-225 och titta på film 1-5 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med Ekologi
 2. Förklara vad som menas med abiotiska miljöfaktorer och hur man kan dela upp dem
 3. Ge exempel på olika typer av abiotiska miljöfaktorer
 4. Förklara vad som menas med biotiska miljöfaktorer
 5. Nämn så många olika kategorier av biotiska miljöfaktorer du kan komma på.
 6. Förklara vad som menas med litosfär, biom, habitat, skrå och nisch
 7. Förklara vad som menas population
 8. Populationer kan följa en S-formad eller en J-formad tillväxtkurva. Förklara vad som styr det.
 9. Ange fem orsaker till att en populations tillväxt stannar av.
 10. Hur kan skadeorganismer bekämpas och vilka risker finns med dessa metoder.
 11. Förklara vad menas med “invasiva arter” och ge tre exempel på invasiva arter och vad de ställt/ställer till med.
 12. Definiera följande begrepp:

– Ekosystem
– Konkurrens
– Symbios
– Mutualism
– Kommensalism

Lycka till! Anders


Onsdag 12/4

Muntlig redovisning av projektuppgiften på lektionen i dag.

Vi ses ! Anders


Tisdag 11/4

Inlämning av projektuppgiften & arbete med din presentation
Inlämningen av din färdiga rapport senast kl. 10.00 idag. Resten av dagen eget arbete med din PowerPoint och muntliga presentation om du inte är klar med den. Din PowerPoint ska vara på 5-10 slides (PowerPoint-bilder) och en sammanfattning av ditt arbete. Den ska enbart bestå av korta punktuppställningar och illustrerande bilder. Ingen löpande text. Muntlig redovisning på lektionen i morgon onsdag.

Vi ses i morgon! Anders


Måndag 3/4

Egen tid för arbete med projektuppgiften.
Självständigt arbete med projektuppgiften hemma eller annan plats idag. Valfri handledning på lektionstiden. På torsdag (6/4) kl 14.00 ska du lämna in ditt utkast till färdig rapport för kommentarer inför inlämningen av din färdiga rapport måndag 10/4.

Ditt utkast till färdig rapport ska vara ett separat dokument döpt:
Ditt förnamn.Efternamn, Bi1, Projektuppgift Artnamn – 230406

Anvisningen för hela projektuppgiften ”Organismer/etologi” finns här. Hur rapporten ska vara gjord ser du här och hur du anger internetreferenser ser du  härhär och här.

Lycka till! Anders


Fredag 31/3

Studieavstämning – Bedömning och delexamination. 
Skicka senast kl. 12.00 idag in hela din logg för bedömning och delexamination på avsnittet “Organismernas släktskap & indelning” samt avsnittet “Etologi”. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 11/1 till den sista idag 29/3. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 230331.

Lycka till! Anders


Onsdag 29/3

Etologi – Beteendeekologi, sexuella system, mimikry mm
Läs B1 199-207 samt och se film 1-5 (gärna också 6-7) här

Uppgifter.

 1. Förklara begreppet social organisation
 2. Rangordning och hierarkier förekommer i alla grupper hur kan man förklara det? Ge exempel på vilka uttryck det kan ta sig.
 3. Vilka olika typer av revir brukar man tala om. Redogör kort för var och en av dessa.
 4. Vad menas med osjälviskt (altruistiskt) beteende. Är så altruistiskt beteende verkligen så osjälviskt? Motivera och ge två exempel som stöder ditt svar
 5. Vad menas med sexuella system?
 6. Förklara och redogör för den uppdelning som används när det gäller sexuella system.
 7. När är respektive system vanligast förekommande?
 8. Vissa djur(arter) har flera partner medan andra bara har en. Redogör för 3 tänkbara förklaringar till detta och varför det skiljer sig mellan olika arter.
 9. Utseende och färgteckning bland djur har alltid ett syfte. Vilka tre brukar man tala om? Ge också exempel med förklaring på var och en av dessa tre.
 10. Djur kommunicerar med varandra med hjälp av olika typer av signaler. Redogör för 5 olika sorters signaler. Och ge exempel på hur djur använder var och en av dem.

På fredag 31/3 är det studieavstämning. Skicka senast kl. 12.00 in hela din logg för bedömning och delexamination på avsnittet “Organismernas släktskap & indelning” samt avsnittet “Etologi”. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 11/1 till den sista idag 29/3. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar på fredag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 230331.

Lycka till! Anders


Måndag 27/3

Etologi – Djurens beteende
Läs B1 192-198, se powerpoint här och titta på film 1-4 här

Uppgifter.

 1. Vad nämn fem frågeställningar som studeras inom ämnesområdet etologi.
 2. Förklara vad som menas instinkt. Förklara också instinkthandlingar och ge två exempel.
 3. Ge 4 exempel på olika typer av inlärning.
 4. Vad menas med nyckelretning. Förklara begreppet och beskriv med ett konkret exempel.
 5. Vad menas med supernormal retning, jämför också med något i människans omgivning idag och förklara likheter och skillnader.
 6. Vad menas med begreppet prägling. Förklara begreppet och beskriv med ett exempel.
 7. Förklara begreppen “Fixa rörelsemönster” respektive “Taxier”
 8. När man inom etologi talar om motivation, vad menar man då? Förklara och ge 2 exempel.
 9. Vad menas med ”tomgångshandling”, ”felprestation” samt ”överslagshandling”

Lycka till! Anders


Fredag 24/3

Arbete med projektuppgiften 
Inlämning av slutgiltig projektplan senast kl. 17.00 idag.
Projektplan  ska var ett separat pdf-dokument och vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektplan – 230324

När du fått eller om du redan har fått din projektplan godkänd – samla material om den art du ska beskriva och börja strukturera din rapport.

Anvisningen för hela projektuppgiften ”Organismer/etologi” finns här. Hur rapporten ska vara gjord ser du här och hur du anger internetreferenser ser du  härhär och här.

Lycka till! Kråka & Anders


Onsdag 22/3

Organismernas släktskap och indelning – Djur
Läs B1 109-127, Lu 54-63, 68-71, powerpoint här, samt titta på film 1-6 här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort de olika grupper av ryggradslösa djur som tillhör djurriket
 2. Nämn 2 viktiga skillnader mellan spindeldjur och insekter
 3. Beskriv det som utmärker ryggsträngsdjuren.
 4. Nämn och beskriv kort de olika grupper som tillhör ryggradsdjuren
 5. Nämn 3 strukturer som är typiskt för fåglar
 6. Varför skiljer sig näbben mellan olika fågelarter?
  B. Ge tre exempel på olika näbbform och förklara bakgrunden till var och en av dessa
 7. Nämn 2 viktiga skillnader mellan groddjur och kräldjur?
 8. Vilka olika typer/grupper av däggdjur finns och vad är det som skiljer dem åt?

När du fått veta vilken art du ska beskriva så börja också arbeta med din projektplan. Projektplanen ska vara utförlig och detaljerad. Det gäller hela din projektplan, t ex när det gäller:

 • Antal rubriker du planerar att ha med, rubrikerna ska också vara exakta och tydliga
 • Tidsplaneringen som ska vara detaljerad ner till dag för dag vad du ska få gjort. I tidsplaneringen ska också definitiva deadlines vara med och reservtid inför den slutliga inlämningen. Gör tidsplaneringen i punktform, nytt datum – ny rad och beskrivning av vad som ska göras det datumet.

Uppgifterna svarar du som vanligt på i din logg.
Projektplan som du ska skicka in senast kl. 17.00 fredag 24/3 ska var ett separat (eget) pdf-dokument och ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektplan – 230324

Anvisningen för hela projektuppgiften ”Organismer/etologi” finns här. Hur du ska skriva din projektplan ser du här, hur rapporten ska vara gjord ser du här och hur du anger internetreferenser ser du  härhär och här.

Lycka till! Kråka & Anders


Måndag 20/3

Organismernas släktskap och indelning – växter och svampar
samt introduktion till projektuppgiften “Organismer & etologi”
Läs Bi1 131-137, 128-131 och Lu 72-73 samt här och här, se powerpoint här och filmerna här. Läs också anvisningarna för projektuppgiften här.

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort de grupper som tillhör växtriket.
 2. Vilken är de största anatomiska skillnaderna mellan gruppen mossor och sporkärlväxter.
 3. Förklara hur befruktningen går till hos gömfröiga växter.
 4. Namnge 2 växtfamiljer som är mycket ekonomiskt viktiga för människan. Ange både svenskt och latinskt namn
 5. A. Visa med hjälp av en bild hyfer, mycel och sporkropp hos en ”storsvamp” = basidiesvamp.
  B. Beskriv vad som menas med mykorrhizasvampar
 6. Beskriv kort för- och nackdelar med förökning via sporer respektive frön.

Uppgifterna här svarar du som vanligt på i din logg.

Det som tillhör projektuppgiften gör du i separata dokument
(ett för din projektplan, ett för din rapport och ett för din powerpoint).

Lycka till! Kråka & Anders


Fredag 17/3

Organismernas släktskap och indelning – Enkla eukaryoter
Läs B1 138-141, Lu 18-19,  samt här (ev också 34-35, 52-53) och se film 1-7 här om enkla fotoautotrofer (t ex alger) och enkla heterotrofer  (protozoer samt slemsvampar). Dessa kallades alla *Protister i tidigare klassificering.

*Protister är en gammal benämning som egentligen inte används längre eftersom protister inte är en monofyletisk grupp, men för enkelhetens skull används den ändå fortfarande ofta. Protister har delats upp i enkla fotoautotrofer (alger) & enkla heterotrofer (protozoer samt slemsvampar). En ny klassificering håller nu på att utarbetas med hjälp av DNA-analys.

Uppgifter.
 1. Namnge och beskriv kort var och en av de tre undergrupper protisterna har delats upp i.
 2. Alger kan delas upp i mikroalger (encelliga) och makroalger (flercelliga) varav vissa på svenska kallas “tång”. A) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av mikroalger. B) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av makroalger.
 3. Beskriv algernas ekologiska betydelse lokalt och globalt.
 4. Namnge och beskriv tre olika protozoer.
 5. Nämn och beskriv kort en allvarlig sjukdom som orsakas av protozoer och hur det går till.
 6. Vad menas med slemsvampar och vad är den avgörande skillnaden mellan dem och riktiga svampar.
 7. Vad menas med en amöba? Beskriv vad som är typiskt för amöbor, i vilka miljöer de finns, hur de rör sig, “äter” och fortplantar sig, nämn också någon sjukdom de kan orsaka.

Lycka till! Kråka & Anders


Onsdag 15/3

Organismernas släktskap och indelning
Läs den inledande översikten B1 104-108 och om arkéer och bakterier B1 142-147 samt, Lu 34-35, 52-53, 74-75, 18-19 och här & här, power point här, bild 6 här och film 1-4 här & 1-3 här. Mer om LUCA här.

Uppgifter – Översikt, namngivning samt Arkéer & bakterier
 1. Beskriv grunderna i Linnés indelning och namngivning av organismerna
 2. Vad menas med LUCA (Last Common Universal Ancestor).
 3. Rita en bild som med början från LUCA visar domänerna alla organismer delas in i.
 4. Förklara översiktligt vad vi använder fylogenier till och vad vi kan utläsa från en fylogeni.
 5. Beskriv översiktligt domänerna Bakterier, Arkéer och Eukaryoter och några typiska generella kännetecken hos dem.
 6. Beskriv likheter och skillnader mellan Bakterier och Arkéer.
 7. Vad talar för att arkéerna är närmare släkt med eukaryoterna än vad bakterierna är?
 8. Ge ett exempel med förklaring på hur bakterier kan klassificeras.
 9. Ge fem exempel med kort förklaring på olika sätt bakterier är till nytta för oss.

Lycka till! Kråka & AndersFredag 6/10

Egen studietid för inläsning, arbete med loggen och repetition.
På onsdag nästa vecka (11/10) är det dags för prov 2 som sker på plats i skolan. Men först ses vi i skolan som vanligt på måndag (9/10). En förutsättning för att bli kallad till provet är att din studielogg blivit godkänd.

Lycka till! Kråka & Anders


Onsdag 4/10

Evolution – Anpassning till miljön, variation & urval
Läs B1 170-181, Lu 46-49, se film 1 här och som fördjupning film 2, samt filmen “Livets resa – Leva tillsammans”  här . Powerpoint till det här delavsnittet finns här.

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara tre viktiga faktorer som möjliggör anpassning till miljön.
 2. Förklara vad som menas med stabiliserande urval och ge exempel.
 3. Förklara vad som menas med riktat urval och ge exempel.
 4. Förklara vad som menas med splittrande urval och ge exempel.
 5. Förklara vad som menas med samevolution och beskriv minst två exempel på samevolution.
 6. Förklara vad som menas med sexuellt urval och ge exempel.
 7. När det gäller slumpmässigt urval talar man om “flaskhalseffekten” respektive “genetisk drift” förklara vad som menas med dessa begrepp.
 8. När det gäller artbildning talar man om geografisk isolering, konvergent evolution, respektive divergent evolution. Förklara vad som menas dessa begrepp.
 9. Vissa djurarter lever i extremt socialt organiserade samhällen, där de enskilda individerna närmast kan liknas med enskilda celler i en större organism. Ge tre exempel på arter som fungerar så och förklara kort.
 10. Varför är öar av särskilt intresse för forskare inom evolution och nämn en unik förutsättning som kan uppstå på öar.
 11. Förklara med bilder och text skillnaden i utseende och funktion mellan tänderna hos djur som är växtätare, respektive rovdjur och tänderna hos djur som äter både växter och kött.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! / Kråka & Anders


Måndag 2/10

Studieavstämning 2 & Evolutionens mekanismer
Loggdokumentet du skickar in senast kl 08.00 ska vara ett dokument med alla uppgifter redovisade från den första 9/8 till den senaste 27/9.

Dokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 231002

Evolutionens mekanismer
Läs B1 s100 (från “En ny syn på livet”) -102, 149-153, 167-169 samt Lu 40 och 44. Se  film 1-4 här. Powerpoint till det här delavsnittet finns här.

Uppgifter.

 1. Redogör för Jean- Baptiste de Lamarcks teori om livets utveckling (evolution).
 2. Förklara vad begreppet “neodarwinism” står för och bakgrunden till begreppet.
 3. Redogör kort för 3 olika typer av fossil och något sätt att datera fossil.
 4. Vad menas med homologa organ, analoga organ respektive rudimentära organ. Förklara & ge exempel för var och en av dem
 5. Vad menas med biogeografi förklara och ge tre exempel på biogeografi och på vilket sätt exemplen stödjer evolutionsteorin
 6. Vad betyder begreppet “population”?
 7. Vad står begreppet “Naturligt urval” för?
 8. Förklara vad som menas med att “Evolutionen saknar syfte och mål” och ge tre exempel på det.
 9. Sammanfatta livets utveckling från fiskar i haven via olika djur på land till valar i haven. (se B1 s168)

Lycka till! Kråka & Anders


Fredag 28/9

Egen studietid för inläsning inför studieavstämning 2.
På måndag nästa vecka (2/10) är det dags för studieavstämning 2

Skicka in ditt loggdokument senast kl 08.00 på måndag. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett dokument med alla uppgifter redovisade från den första 9/8 till den senaste 27/9.

Dokumentet du skickar in  ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 231002

Är din studielogg godkänd kommer du sedan få en kallelse till prov 2.

Lycka till! AndersOnsdag 8/3

Evolution – Anpassning till miljön, variation & urval
Läs B1 170-181, Lu 46-49, se film 1 här och som fördjupning film 2, samt filmen “Livets resa – Leva tillsammans”  här . Powerpoint till det här delavsnittet finns här.

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara tre viktiga faktorer som möjliggör anpassning till miljön.
 2. Förklara vad som menas med stabiliserande urval och ge exempel.
 3. Förklara vad som menas med riktat urval och ge exempel.
 4. Förklara vad som menas med splittrande urval och ge exempel.
 5. Förklara vad som menas med samevolution och beskriv minst två exempel på samevolution.
 6. Förklara vad som menas med sexuellt urval och ge exempel.
 7. När det gäller slumpmässigt urval talar man om “flaskhalseffekten” respektive “genetisk drift” förklara vad som menas med dessa begrepp.
 8. När det gäller artbildning talar man om geografisk isolering, konvergent evolution, respektive divergent evolution. Förklara vad som menas dessa begrepp.
 9. Vissa djurarter lever i extremt socialt organiserade samhällen, där de enskilda individerna närmast kan liknas med enskilda celler i en större organism. Ge tre exempel på arter som fungerar så och förklara kort.
 10. Varför är öar av särskilt intresse för forskare inom evolution och nämn en unik förutsättning som kan uppstå på öar.
 11. Förklara med bilder och text skillnaden i utseende och funktion mellan tänderna hos djur som är växtätare, respektive rovdjur och tänderna hos djur som äter både växter och kött.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! / Kråka & Anders


Måndag 6/3

Studieavstämning 2 & Evolutionens mekanismer
Loggdokumentet du skickar in senast kl 10.00 ska vara ett dokument med alla uppgifter redovisade från den första 11/1 till den senaste 3/3. Powerpoint till det här delavsnittet finns här.

Dokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 230306

Evolutionens mekanismer
Läs B1 s100 (från “En ny syn på livet”) -102, 149-153, 167-169 samt Lu 40 och 44. Se  film 1-4 här.

Uppgifter.

 1. Redogör för Jean- Baptiste de Lamarcks teori om livets utveckling (evolution).
 2. Förklara vad begreppet “neodarwinism” står för och bakgrunden till begreppet.
 3. Redogör kort för 3 olika typer av fossil och något sätt att datera fossil.
 4. Vad menas med homologa organ, analoga organ respektive rudimentära organ. Förklara & ge exempel för var och en av dem
 5. Vad menas med biogeografi förklara och ge tre exempel på biogeografi och på vilket sätt exemplen stödjer evolutionsteorin
 6. Vad betyder begreppet “population”?
 7. Vad står begreppet “Naturligt urval” för?
 8. Förklara vad som menas med att “Evolutionen saknar syfte och mål” och ge tre exempel på det.
 9. Sammanfatta livets utveckling från fiskar i haven via olika djur på land till valar i haven. (se B1 s168)

Lycka till! Kråka & Anders


Fredag 3/3

Livets utveckling – Kulturell evolution och civilisation
Repetera Lu s88-89, läs sedan B1 189-190 och Lu 90-91 “Civilisation”. Se film 1-7 här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort två anatomiska förutsättningar för uppkomsten av mänskligt talat språk.
 2. Språket anses idag vara en primär faktor till vår snabba teknologiska utveckling över en relativt kort tidsperiod, varför då?
 3. För drygt 10 000 år sedan började människan att odla grödor och domesticerade (tämja, utnyttja och avla) olika djur i allt större omfattning. Ge 4 exempel med beskrivning/förklaring på genomgripande förändringar det lett till för människan och livet på jorden fram till idag.
 4. Vad betyder begreppet civilisation. (Se filmerna och sök eventuellt också i seriösa fysiska eller digitala uppslagsverk. Ange källan till ditt svar).
 5. Nämn och placera geografiskt sex tidiga civilisationer.
 6. Fundera över vad för geografiska aspekter som dessa civilisationer delar och hur områdena ser ut idag, vad drog människorna till dessa platser?
 7. Förklara vad som menas med ”Kulturell evolution” och ge fyra exempel på kulturell evolution.
 8. Beskriv var och varför skriftspråket uppstod.
 9. Förklara varför skriftspråk är så avgörande när det gäller människans kulturella evolution.
 10. Ge en evolutionär förklaring till många av de hälsoproblem vi ser hos människor idag. (Fundera själv utifrån det vi gått igenom under den här delen av kursen som handlat om evolution.)

På måndag 6/3 är det dags för studieavstämning då du senast kl. 09.00 ska skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 11/1 till den sista nu idag 3/3. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 230306.

Lycka till! Kråka & Anders


Onsdag 1/3

Utvandring/möten med Neanderthal och Denisova människor.
Repetera Lu s86-87 och fortsätt med Lu s88-89 “Utvandring”. Läs också B1 “Utvandring från Afrika” s186 och sedan B1 s188.  Titta på översikten över våra förfäders och våra släktingars spridning över välden här, samt se filmen “Livets resa – Människan” från 26:20min till 38:10min och de följande filmerna (2-5) här. Powerpoint till det här delavsnittet finns här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när inträffade det som kallas för “Den kreativa explosionen”. Vad var det som hände då?
 2. Neanderthalarna är en av våra närmaste släktingar på det mänskliga släktträdet. Ge tre exempel på varför man idag anser att de på många sätt var jämbördiga med oss fram till dess att de dog ut.
 3. Beskriv kort tre anatomiska skillnader mellan Neanderthalarna och oss och förklara varför Neanderthalarna hade utvecklat dessa anatomiska drag och de var fördelaktiga för dem.
 4. Dagens européer har ungefär 1-2% Neandertalar-DNA i sin arvsmassa som saknas hos folk från södra Afrika, hur kommer det sig?
 5. Vilka var Denisovamänniskorna?
 6. Nämn och förklara någon fysiologisk anpassning Denisova hade utvecklat, som nu fortfarande finns kvar hos vissa folkgrupper.
 7. Förklara utförligt vad man kan utläsa ur mitokondrie-DNA och varför det har stor betydelse när det gäller människans evolution.
 8. Rita en enkel karta över jorden och beskriv med hjälp av den och förklarande text våra förfäders och våra släktingars spridning över välden.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Kråka & Anders!


Fredag 22/9

Livets historia, människan – redskap/samlare & jägare.
Repetera Lu s83 “De nya förmågorna” och läs Lu s84-87 & B1 s186 samt se filmen “Livets resa – Människan” från 15:00min in i filmen till 26:20min , film 2 om Homo Habilis och Homo erectus till 2:50min in i filmen, och film 3 redskap här.

Uppgifter.

 1. När i tiden anser man att utvecklingen börjar av Homosläktet,  det släkte som alla människor som finns idag tillhör.
 2. Homo Habilis är en tidig förfader i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med deras föregångare.
 3. Ge fyra exempel på verktyg som dessa tidiga människor tillverkade. Namnge verktyget, vad det tillverkats av och vad det användes till.
 4. Homo Erectus  är en annan tidig art i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med Homo Habilis.
 5. Man benämner ofta dessa tidiga människor som “Jägare och samlare” men verkligheten var snarare att det var samlandet som var viktigast när det gällde att skaffa föda. Förklara varför.
 6. Vad bestod kosten av för dessa tidiga människor. Vad åt man dagligen och mest av och vad åt man bara ibland och i mindre mängd.
 7. Ge exempel på och förklara pincettgreppets betydelse för människans utveckling.
 8. Ge minst 5 exempel och förklara hur elden påverkat utvecklingen av Homosläktet.

Lycka till! Anders


Fredag 24/2

Livets utveckling – människosläktets föregångare.
Läs om människans föregångare Lu s78-79 om den uppräta gången Lu s82-83 och om Bonobon och de andra människoapornas  släktskap med människan här.
Läs också B1 s182-185 samt se filmen “Livets resa – Människan” till 15:00min in i filmen och filmen om “Lucy” här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när i tiden och var på jorden uppstår människosläktets tidigaste föregångare – så långt vi genom fossilfynd vet idag.
 2. Rita ett släktträd över människan, Bonobon och de andra människoaporna.
 3. Ge en förklaring till att våra förfäder började leva på marken
 4. Beskriv 3 olika teorier om varför våra förfäder började gå mer uppräta på 2 ben och utan att stödja sig på händerna
 5. Hur kan man utifrån endast skelettdelar säga att de kommer från någon som mest gått upprät. Ge tre exempel och förklara.
 6. Hur gamla är fotspåren i Laetoli i det som idag är Tanzania, berätta också vad man kan utläsa av dem
 7. Varför kallas Lucy för Lucy, vem är hon, när levde hon och vad kan man utläsa av hennes skelett
 8. Berätta om händernas förändring och utveckling till följd av att våra förfäder när de nu gick mer på två ben inte använde händerna på samma sätt som tidigare.
 9. Förklara hur stortåns förändring hos våra tidiga förfäder påverkade relationen mellan mor och barn – och det i sin tur hela familjesituationen och hannarnas beteende.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Onsdag 22/2

Liv i luften – insekter, kräldjur, fåglar och däggdjur i luften
Läs  Lu 58-59, 70-71 och B1 151-152.
Se film 1 & 2 här (filmen “Livets resa – Flyga” är 58min lång).

Uppgifter.

 1. Redogör för vilka djur som var först med att flyga och en teori om hur det kan ha gått till
 2. Redogör för fåglarnas ursprung och hur de utvecklats  – A.fjädrarna
  B. varför och hur flygförmågan utvecklats
  C. ge fem exempel på den extrema variationen bland fåglarna som anpassning till olika miljöer lett till.
 3. Förklara i sex punkter hur förmågan att flyga påverkat hur fåglars skelett anpassats för just flygförmåga.
 4. Nämn och beskriv två kräldjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 5. Ge tre exempel med förklaring på hur flygande insekter på ett dramatiskt sätt påverkat och påverkar livet på jorden.
 6. Förklara vad som menas med homologa respektive analoga organ och ge tre exempel.

Lycka till! Anders


Måndag 18/9

Livet utvecklas vidare på land – däggdjur & primater
Läs Lu s66-69 och om primaternas stamträd på s80, B1 s165, och och se filmen “Livets resa – På land” här från 41-57min och filmen “Primater” den sista filmen på samma sida.

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara tre unika egenskaper som utmärker däggdjur.
 2. A) När uppstod däggdjuren? B) Förklara varför de huvudsakligen var nattaktiva under tiden dinosaurierna dominerade jorden.
 3. Förklara den explosiva utvecklingen bland däggdjuren med början för ca 65 miljoner år sedan.
 4. Vad menas med megafaunan. Beskriv tre djur i megafaunan.
 5. Nämn och beskriv kort tre däggdjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 6. Redogör för hur primater definieras samt ge exempel på 5 olika arter av primater.
 7. Redogör för utvecklingen bland primaterna från ca 20 miljoner år sedan fram till ca 7 miljoner år sedan.

Lycka till! Anders

Fredag 15/9

Liv i luften – insekter, kräldjur och fåglar i luften
Läs  Lu 58-59, 70-71 och B1 151-152 och se film 1  här.

Uppgifter.

 1. Redogör för vilka djur som var först med att flyga.
 2. Redogör för fåglarnas ursprung och hur de utvecklats  – A.fjädrarna
  B. varför och hur flygförmågan utvecklats
  C. ge fem exempel på den extrema variationen bland fåglarna som anpassning till olika miljöer lett till.
 3. Förklara i sex punkter hur förmågan att flyga påverkat hur fåglars skelett anpassats för just flygförmåga.
 4. Nämn och beskriv två kräldjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 5. Ge tre exempel med förklaring på hur flygande insekter på ett dramatiskt sätt påverkat och påverkar livet på jorden.
 6. Förklara vad som menas med homologa respektive analoga organ och ge tre exempel.

Lycka till! Anders


Onsdag 13/9

Livet utvecklas vidare på land – kräldjur och dinosaurier
Läs Lu s60-65, B1 s163-164, och repetera det du behöver i filmen “Livets resa – På land” här och se film 2 och 3 om dinosaurier här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 2. Förklara fördelar och nackdelar med att vara ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 3. Beskriv två olika dinosauriearter vars beteende på avgörande sätt skiljer sig från varandra,
 4. Beskriv en teori om när och varför de flesta dinosaurier dog ut.

Lycka till! Anders


Måndag 20/2

Livet utvecklas vidare på land – dinosaurier, däggdjur & primater
Läs Lu s60-69, om primaternas stamträd på s80, B1 s163 (från rubriken “Perm”) fram t o m s165, och se filmen “Livets resa – På land” från 41-57min, de två filmerna “Dinosaurier…” och filmen “Primater” här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 2. Förklara fördelar och nackdelar med att vara ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 3. Beskriv två olika dinosauriearter vars beteende på avgörande sätt skiljer sig från varandra,
 4. Beskriv en teori om när och varför de flesta dinosaurier dog ut.
 5. Nämn och förklara tre unika egenskaper som utmärker däggdjur.
 6. A) När uppstod däggdjuren? B) Förklara varför de huvudsakligen var nattaktiva under tiden dinosaurierna dominerade jorden.
 7. Förklara den explosiva utvecklingen bland däggdjuren med början för ca 65 miljoner år sedan.
 8. Vad menas med megafaunan. Beskriv tre djur i megafaunan.
 9. Redogör för hur primater definieras samt ge exempel på 5 olika arter av primater.
 10. Redogör för utvecklingen bland primaterna från ca 20 miljoner år sedan fram till ca 7 miljoner år sedan.

Lycka till! Anders


Måndag 11/9

Endosymbiosteorin, flercellighet och livet tar sig upp på land – växter, leddjur, groddjur och kräldjur
Läs här, B1 160-161 och se film 6-7  här, läs sedan Lu 42-43, 72-73 B1 162-163 och här, därefter Lu 58-63 samt se film 1 och 2  här, se filmen “Livets resa – På land” fram till 42:30min (filmen är på engelska, förstår du inte allt så är filmens bilder huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Redogör för hur Darwins förklarade evolutionens mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer (se här).
 2. Beskriv med hjälp av egna bilder hur den eukaryota cellen utvecklats (endosymbiosteorin).
 3. Redogör för landväxternas ursprung (vilka organismer de närmast härstammar från).
 4. Hur gick det till när landväxternas föregångare stegvis anpassades och utvecklades till ett liv på land. Vad bidrog denna process med långsiktigt för djurlivet?
 5. Landväxternas fortsatta utveckling ledde till en period i jordens historia som kallas “Karbon”. Beskriv den och varför den har en avgörande betydelse för oss idag.
 6. Varför har leddjuren varit så framgångsrika evolutionärt? Vad finns det för för- och nackdelar med ett yttre skelett istället för ett inre?
 7. Redogör för ryggradsdjurens utveckling från benfiskarna, de första ryggradsdjuren på land och vidare till de första amfibierna/groddjuren.
 8. Jämför med groddjuren och nämn 3 “förbättrade” anpassningar till landliv som återfinns hos kräldjuren samt förklara fördelarna med dessa anpassningar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 17/2

Livet utvecklas på land – växter, leddjur, groddjur och kräldjur
Läs Lu 42-43, 72-73, B1 162-163 och här, därefter Lu 58-63 samt se film 1 och 2  här, se filmen “Livets resa – På land” fram till 42:30min (filmen är på engelska, förstår du inte allt så är filmens bilder huvudsaken). Powerpoint till det här delavsnittet finns här

Uppgifter.

 1. Vad kännetecknar den “Kambriska explosionen”, beskriv en framträdande organism och förklara varför vi återfinner ett så rikt fyndmaterial från denna period gentemot föregående period (Edicara)?
 2. Redogör för landväxternas ursprung (vilka organismer de närmast härstammar från).
 3. Hur gick det till när landväxternas föregångare stegvis anpassades och utvecklades till ett liv på land. Vad bidrog denna process med långsiktigt för djurlivet?
 4. Landväxternas fortsatta utveckling ledde till en period i jordens historia som kallas “Karbon”. Beskriv den och varför den har en avgörande betydelse för oss idag.
 5. Varför har leddjuren varit så framgångsrika evolutionärt? Vad finns det för för- och nackdelar med ett yttre skelett istället för ett inre?
 6. Redogör för ryggradsdjurens utveckling från benfiskarna, de första ryggradsdjuren på land och vidare till de första amfibierna/groddjuren.
 7. Jämför med groddjuren och nämn 3 “förbättrade” anpassningar till landliv som återfinns hos kräldjuren samt förklara fördelarna med dessa anpassningar.
 8. När vi talar om djur och växter från vår forntid visar vi oftast på det fossila materialet. Vad missar vi att ta med när vi använder oss av detta sätt att tolka forntiden?

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Kråka & Anders!


Fredag 8/9

Evolution. Livets historia – uppkomst.
Översikt, förutsättningar, uppkomst & tidig utveckling i haven.
Läs Lu 12-21, 40-41, B1 148-149, 154-159 och se film 2-4  här (filmen “Livets resa – livets början” är 50min lång, se fram till 22min, den är på engelska, förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Nämn i fyra punkter hur miljön var på på den nybildade jorden.
 3. Hur anses kometer ha bidragit till mängden vattnet på jorden.
 4. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 5. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 6. Förklara vad stromatoliter är.
 7. Förklara vad plattektonik är, hur det går till och hur det påverkat hur olika arter utvecklats.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 15/2

Evolution. Livets historia – uppkomst.
Här är anvisningar och uppgifterna som ska göras i självständigt i morgon onsdag 15/2 (då det inte är lektion på plats i skolan pga studiedag för lärarna). På torsdag ses vi i skolan igen kl 10.00 och fortsätter då med genomgång nr 2 på avsnittet Evolution.

Studieanvisningar för onsdag 15/2
Översikt, förutsättningar, uppkomst & tidig utveckling i haven.
Läs Lu 12-21, 40-41, 54-57, B1 148-149, 154-161 och här samt se film 1-7  här (filmen “Livets resa – livets början” är 50min lång och på engelska, men förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Redogör för hur Darwins förklarade evolutionens mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer (se här).
 3. Nämn i fyra punkter hur miljön var på på den nybildade jorden.
 4. Hur anses kometer ha bidragit till mängden vattnet på jorden.
 5. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 6. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 7. Förklara vad stromatoliter är.
 8. Förklara vad plattektonik är, hur det går till och hur det påverkat hur olika arter utvecklats.
 9. Beskriv med hjälp av egna bilder hur den eukaryota cellen utvecklats (endosymbiosteorin).

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 13/2

Frågestund på plats i skolan 11.20-12.35 eller egen studietid och arbete med loggen på valfri plats.

/Anders


Fredag 10/2

Egen studietid för inläsning, arbete med loggen och repetition.

På tisdag nästa vecka är det dags för prov 1, som sker på plats i skolan. Godkänd studielogg är en förutsättning för kallelse till betygsgrundande prov. Kallelse, anvisningar och mer information inför provet kommer senare idag.

/Anders


Fredag 1/9

CRISPR/Cas9 – “gensaxen”
För att förstå CRISPR/Cas9 behöver du mer i detalj förstå vad virus är och hur virus fungerar och lite mer om bakterier.
Repetera om virus B1 23, läs mer om bakterier B1 142-143 samt om hur virus invaderar en cell Lu 36-37, se också film 4-6 här.
Läs efter det B1 86-95 och se film 7-9 här, filmen “Den genetiska revolutionen” är 48 minuter lång, du behöver se hela filmen.

Uppgifter.

 1. Beskriv hur upptäckten av CRISPR/Cas-systemet gick till och vad CRISPR/Cas-systemet egentligen är i naturen.
 2. Förklara med hjälp av bilder i minst fyra steg hur CRISPR/Cas-systemet fungerar i bakterier.
 3. Förklara hur CRISPR/Cas9-teknik kan användas A) vid prduktion av livsmedel B) för att bota sjukdomar C) för att enkelt ge människor nya egenskaper och förändra oss permanent.
 4. Fundera själv och redogör för vad du tycker: A) Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar. B) Ska de sedan få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.
 5. Vad menas med “en klon” och vad menas med “att klona”?
 6. En klon kan uppstå/skapas på flera sätt. Förklara tre olika sätt.
 7. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

På onsdag nästa vecka är det dags för prov 1, som sker på plats i skolan. Före det ses vi också i skolan på måndag. Godkänd studielogg är en förutsättning för kallelse till betygsgrundande prov. Om din logg blivit godkänd får du kallelse, anvisningar och mer information inför provet under dagen idag.

Lycka till! Anders


Onsdag 8/2

CRISPR/Cas9 – “gensaxen”
För att förstå CRISPR/Cas9 behöver du mer i detalj förstå vad virus är och hur virus fungerar och lite mer om bakterier.
Repetera om virus B1 23, läs mer om bakterier B1 142-143 samt om hur virus invaderar en cell Lu 36-37, se också film 4-6 här.
Läs efter det B1 86-95 och se film 7-9 här, filmen “Den genetiska revolutionen” är 48 minuter lång, du behöver se hela filmen.

I morgon är det repetition och frågestund 10.00-11.15 för de som vill vara med på det eller egen studietid på valfri plats för de som väljer det.

Uppgifter.

 1. Vad betyder förkortningen CRISPR/Cas9? Förklara utförligt.
 2. Beskriv hur upptäckten av CRISPR/Cas9-systemet gick till och vad CRISPR/Cas9-systemet egentligen är i naturen.
 3. Förklara med hjälp av bilder i minst fyra steg hur CRISPR/Cas9-systemet fungerar i bakterier.
 4. Förklara hur CRISPR/Cas9-teknik kan användas A) vid prduktion av livsmedel B) för att bota sjukdomar C) för att enkelt ge människor nya egenskaper och förändra oss permanent D) i biologisk krigföring.
 5. Fundera själv och redogör för vad du tycker: A) Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar. B) Ska de sedan få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.
 6. Vad menas med “en klon” och vad menas med “att klona”?
 7. En klon kan uppstå/skapas på flera sätt. Förklara tre olika sätt.
 8. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.
 9. Nämn och beskriv kort två tillsynsmyndigheter, och två lagområden när det gäller genteknik.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

På måndag nästa vecka är det dags för prov 1, som sker på plats i skolan. Godkänd studielogg är en förutsättning för kallelse till betygsgrundande prov. Kallelse, anvisningar och mer information inför provet kommer i morgon.

Lycka till! Anders


Onsdag 30/8

Genteknik – DNA-analys, GMO, genöverföring & genredigering
Läs B1 74-86 och samt Lu 102-103 och se de 3 första filmerna här.

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort 4 huvudområden inom genteknik?
 2. Beskriv hur PCR-tekniken går till och vad den används till
 3. Vad menas med DNA-analys. Ge också 3 exempel på användning.
 4. Beskriv skillnader i hur DNA och RNA fungerar i eukaryota celler jämfört med i prokaryota celler.
 5. Beskriv tre användningsområden för genmodifierade bakterier
 6. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 7. Vilka nackdelar/faror finns med att genmodifiera växter?
 8. Vad menas med transgena djur? Förklara och ge något verkligt exempel.
 9. Vilka nackdelar/faror finns med att transgena djur?

Lycka till! Anders

Måndag 6/2

Genteknik – DNA-analys, GMO, genöverföring & genredigering
Läs B1 74-86 och samt Lu 102-103 och se de 3 första filmerna här.

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort 4 huvudområden inom genteknik?
 2. Förklara vad restriktionsezymer är och används till i genteknik.
 3. Beskriv hur PCR-tekniken går till och vad den används till
 4. Vad menas med DNA-analys. Ge också 3 exempel på användning.
 5. Beskriv skillnader i hur DNA och RNA fungerar i eukaryota celler jämfört med i prokaryota celler.
 6. Nämn tre sätt DNA kan föras från en organism till en annan.
 7. Beskriv tre användningsområden för genmodifierade bakterier
 8. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 9. Vilka nackdelar/faror finns med att genmodifiera växter?
 10. Ska man genmodifiera växter? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 11. Vad menas med transgena djur? Förklara och ge något verkligt exempel.
 12. I vilka syften genmodifieras djur? Ge 3 exempel
 13. Vilka nackdelar/faror finns med att transgena djur?
 14. Är det rätt att utveckla transgena djur? Vad tycker du? Motivera ditt svar.

Lycka till! Anders


Fredag 3/2

Klassisk genetik
Läs B1 54-73, Lu 32-33, se film 1-8 här

Uppgifter.

 1. Berätta kort om vem Gregor Mendel var, hur han gjorde för att korsa ärtplantor på det sätt han vill – och vad han observerade
 2. Förklara vad som menas med dominant respektive recessivt anlag
 3. Förklara skillnaden mellan genotyp respektive fenotyp
 4. Förklara vad allel är
 5. Förklara vad locus är
 6. Gör ett korsningsschema för egenskapen ögonfärg och förutsäg procentuellt barnens ögonfärg B = dominant anlag för brun ögonfärg, b = recessivt anlag för blå ögon färg. Fadern har anlagen Bb och modern Bb
 7. Förklara vad som menas med “miljö” när det gäller arv och vilken roll miljön spelar för olika egenskaper
 8. Förklara med hjälp av exempel varför blödarsjuka är vanligare hos män jämfört med kvinnor
 9. Förklara hur anlag för sjukdomar ärvs och varför de inte alltid drabbar de som bär på anlag för sjukdomen.
 10. Beskriv ett exempel på växtförädling och ett exempel på husdjursförädling. Hur de gått till, syfte samt för och nackdelar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Onsdag 1/2

Mutationer
Läs B1 46-53, Lu 32-33 och se film 1-6 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med begreppet mutation.
 2. Hur har mutationer påverkat evolutionen?
 3. Förklara vad en genmutation är.
 4. Nämn de tre sätt en genmutation kan ske på och förklara var och en av dem.
 5. Nämn tre olika orsaker till att genmutationer kan uppstå.
 6. Förklara vad en kromosommutation är.
 7. Nämn de tre olika slags kromosommutationer och förklara var och en av dem.
 8. Nämn två exempel på vanliga variationer i uppsättningen av könskromosomer hos människan – och beskriv kromosomuppsättning och effekter av var och en av dessa.
 9. Cancer är egentligen en mängd olika sjukdomar beroende på ursprung, var kroppen drabbas, och på vilket sätt cancersjukdomen utvecklas. Vad menas med en tumör och varför kan en tumör uppstå?
 10. Förklara vad som menas med  benigna respektive maligna tumörer.
 11. Förklara hur maligna tumörer utvecklas och vad som menas med metastaser

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Måndag 30/1

Genetik – Kromosomer, celldelning och förökning
Läs B1 30, 37-45, 53, Lu 25-27. Se film 1 & 3-13 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med systerkromatider
 2. Förklara kortfattat hur replikationen av DNA går till inför celldelningen.
 3. Rita en bild över “cellcykeln” och förklara den.
 4. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid mitos
 5. Nämn 4 exempel på könlös förökning.
 6. Ange och förklara 2 fördelar och 1 nackdel med könlös förökning
 7. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid meios
 8. Ange och förklara 1 fördel och 1 nackdel med könlig (sexuell) förökning
 9. Förklara hur olika kön uppstår hos människan

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Fredag 27/1

Studieavstämning. Skicka senast kl 12.00 idag in din logg med alla uppgifter från 11/1 till 23/1 redovisade.  Senast på tisdag 31/1 får du besked om din logg är godkänd.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 230127.

Lycka till ! Anders


Onsdag 25/1

Laboration – DNA
Labbanvisning delas ut på lektionen idag. Labbrapporten lämnas in inom 7 dagar. Läs om Rosalind Franklin och se film 1 här. Mer referensmaterial och bilder B1 28-29 och Lu 26-27.

Lycka till Anders!


Måndag 23/1

Transkription, proteinsyntes, samt proteinstruktur & funktion
Läs B1 32-36 och repetera Lu s28-29 . Repetera film 2-5 här och se sedan film 6-10  här. Repetera jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här. (Fråga 7 och 8 hittar du mer om i filmerna under “Mer…” = film 11-14 här).

Uppgifter.

 1. Vad menas med en gen, var finns den och vad kodar den för?
 2. Förklara skillnaden mellan transkription av DNA och translation via RNA.
 3. Förklara vad som menas med exoner respektive introner på DNA och mRNA och varför det skiljer sig mellan dem.
 4. Förklara var i cellen mRNA, rRNA och tRNA finns och skillanden i funktion mellan dem.
 5. Visa med utförliga bilder och utförlig beskrivning i detalj hur proteinsyntesen går till
 6. Vad skiljer i funktion mellan ribosomer som finns fritt i cytoplasman och ribosomer som sitter i det grova endoplasmatiska nätverket (retikulum)
 7. Förklara hur och varför en proteinkedja veckas efter att den lämnar den ribosom där den satts samman.
 8. Förklara vad som menas med att gener i eukaryta celler sätts på respektive stängs av och hur det kan till.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till ! Vi ses i skolan 11.20-12.35 idag.

/Anders


Fredag 20/1

Från molekyl till individ – RNA, DNA, transkription
Repetera avsnittet om cellers byggnad genom att läsa s17-24  i
boken Biologi 1 (B1) och s24-25 i boken Livets utveckling (Lu).
Fortsätt med att läsa om gener DNA, RNA och kromosomer i B1 s25-31, 38 och i Lu s26-29 . Titta på film 2-5 här. Se jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här.

Uppgifter.

 1. Förklara skillnaden mellan RNA respektive DNA.
 2. Namge de fyra olika kvävebaserna samt två andra föreningar som DNA består av.
 3. Förklara vad en aminosyra är, vad ett protein är samt minst tre exempel på funktioner proteiner har i vår kropp.
 4. Förklara vad kromosomer består av, vad de har för struktur, när de är synliga och varför de är synliga bara just då.
 5. Hur många kromosomer finns i en kroppscell respektive könscell (= spermie eller ägg) hos människan?
 6. Förklara vad som menas med att DNA replikeras.
 7. Förklara vad som menas med homologa kromosomer

Redovisa svar på uppgifterna i din logg.

Lycka till Anders


Onsdag 18/1

Fotosyntes och förbränning/cellandning
Läs om fotosyntes och cellandning i B1 s13 och i Lu s30-31 och titta på film 14-19 här (film 14 är “Fotosyntes och cellandning” och film 19 är “Mer om Autotrofer och Heterotrofer”).

Uppgifter.

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle(t ex bensin).
 5. Det finns organismer som inte kan utföra fotosyntes men som ändå är autotrofer, förklara det och hur dessa organismer tillgodogör sig energi.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders


Tisdag 17/8

Laboration – blad
Repetera/läs B1 s13 och s21-22. Se labbinstruktionen här – och mall för hur du ska skriva labbrapporten här. En referenstext och bilder hittar du här. Skriv rent din labbrapport på dator och lägg in bilder du fotade och tecknade under labben. Döp dokumentet så här:
Ditt förnamn Ditt efternamn, Bi 1, labbrapport blad – 2308xx
och skicka det inom 7 dagar till anders.inghage@norrkoping.se

Lycka till Anders!


Måndag 16/1

Celler, uppbyggnad & organeller, samt kort om virus
Läs B1 17-24,  Lu 24-25, 74-75 och här. Se film 6-13 här, och titta på bilder här.

Uppgifter – Celler, uppbyggnad & organeller, samt kort om virus

 1. Vilka är de två huvudtyperna av celler? Nämn och förklara också två grundläggande skillnader mellan dem.
 2. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 6. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 7. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.
 8. Förklara vad virus är och hur virus är uppbyggda.
 9. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 13/1

Biologi grundbegrepp och levande cellers kemi
Läs B1 10-15, Lu 12 och se film 3-5 här

Uppgifter – Biologi grundbegrepp och levande cellers kemi

 1. Nämn 5 kriterier för liv och levande organismer.
 2. Förklara vad som menas med Autotrofer samt två olika typer av Autotrofer och hur de skiljer sig.
 3. Förklara vad som menas med Heterotrofer.
 4. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det? Illustrera var och en av dem med en egen enkel bild och förklara funktionen hos dem kort
 5. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 6. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 7. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 11/1

Vad är “Biologi” ?
Läs B1 s2-10 och Lu s7 (B1=Spira Biologi 1 och Lu=Livets utveckling) Se film 1  här.
Naturvetenskapligt arbetssätt.
Se filmen “The Scientific Method” här se bilden, läs texten och se efter texten  filmen  “Vetenskaplig metod – vaccin” på samma sida. Läs därefter här om vad pseudovetenskap är.

Uppgifter – Vad är “Biologi” ? Svara i loggen på följande:

 1. Vad betyder ordet “Biologi”
 2. Vad handlar vetenskapen biologi om?
 3. Nämn fem områden som studeras inom biologi och förklara var och en av dem kort.
 4. Ge fem exempel med förklaring på positiva tillämpningar biologisk forskning kan leda till.
 5. Ge tre exempel med förklaring på negativa tillämpningar/ etiska problem biologisk forskning kan leda till.

Uppgifter – Naturvetenskaplig metod.

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt/vetenskaplig metod?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel

Kopiera hela anvisningen och uppgifterna från “Läs & se”-sidan lägg in det i loggen, fetmarkera den texten och skriv sedan under respektive uppgift ditt svar med vanlig text och/eller lägg in bilder du gjort om det är det som är uppgiften.

Lycka till Anders!