Embla – Bi 1 ht21

Torsdag 2/9

Monogena egnskaper, kön, polygena egenskaper, genetiska sjukdomar och arv & miljö B1 200-202, 205-210 Lu 32-33 och se film 17 (tredje från slutet) här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med monogena respektive polygena egenskaper
 2. Förklara hur kön ärvs hos människan
 3. Ge några exempel på naturliga variationer i uppsättningen av könskromosomer hos människan.
 4. Förklara med hjälp av exempel varför blödarsjuka är vanligare hos män jämfört med kvinnor
 5. Förklara hur anlag för sjukdomar ärvs och varför de inte alltid drabbar de som bär på anlag för sjukdomen.
 6. Förklara vilka olika orsaker som kan ligga till grund för medfödda brister/fel/sjukdomar.
 7. Förklara vad som menas med “miljö” när det gäller arv och vilken roll miljön spelar för olika egenskaper

Lycka till! Anders


Måndag 30/8

Läs om hur “Gener ärvs” B1 176, 178-180 Lu 25-27 och om “Individens genetik” B1 192-198, Lu 32-33.
Titta också på filmerna 2, 7, 10-15 här

Uppgifter.

 1. Rita en bild över “cellcykeln” och förklara den.
 2. Förklara vad som menas med systerkromatider
 3. Förklara vad som menas med centromer
 4. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid mitos
 5. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid meios
 6. Förklara vad som menas med dominant respektive recessivt anlag
 7. Gör ett korsningsschema för egenskapen ögonfärg och förutsäg procentuellt barnens ögonfärg.
  B = dominant anlag för brun ögonfärg, b = recessivt anlag för blå ögon färg. Fadern har anlagen Bb och modern Bb
 8. Förklara skillnaden mellan genotyp respektive fenotyp
 9. Beskriv hur kön ärvs hos människan.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg. Lycka till Anders


Fredag 27/8

Studieavstämning – skicka in loggen idag före kl. 10.00.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210827.

Lycka till! Anders


Torsdag 26/8

Egen studietid för inläsning, repetition och komplettering av loggen inför studieavstämningen i morgon fredag (27/8).

I morgon fredag 27/8 ska du senast kl 10.00 skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 11/8 till den sista 25/8. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in i morgon ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210827.

Lycka till Anders!


Onsdag 25/8

Transkription, proteinsyntes, och proteinstruktur & funktion
Läs B1 s170-176 (fram till “Gener ärvs”) och Lu s26-29. Samt
se film 6-12  här.

Uppgifter.

 1. Förklara skillnaden mellan transkription av DNA och translation via RNA.
 2. Förklara vad som menas med exoner respektive introner på DNA och RNA och varför det skiljer sig mellan dem.
 3. Visa med utförliga bilder och utförlig beskrivning i detalj hur proteinsyntesen går till
 4. Vad skiljer i funktion mellan ribosomer som finns fritt i cytoplasman och ribosomer som sitter i det grova endoplasmatiska nätverket (retikulum) (RER)
 5. Förklara hur och varför en proteinkedja veckas efter att den lämnar den ribosom där den satts samman.
 6. Förklara vad som menas med att gener i eukaryta celler sätts på respektive stängs av och hur det kan gå till.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg. Lycka till Anders


Tisdag 24/8

Kromosomer, DNA och RNA
Repetera avsnittet om cellers byggnad genom att läsa s158-164 i boken Biologi 1 (B1) och s24-25 och i boken Livets utveckling (Lu).

Fortsätt med att läsa om gener DNA, RNA och kromosomer på s166-169 i B1 och s26-29 i Lu. Titta på film 2-5 här. Se jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här.

Uppgifter.

 1. Hur många kromosomer finns i en kroppscell respektive könscell (= spermie eller ägg) hos människan?
 2. Kromosomer består av DNA men också andra viktiga strukturer beskriv dem och deras funktion.
 3. När är kromosomer synliga och varför de är synliga bara just då.
 4. Förklara vad som menas med homologa kromosomer
 5. Rita en bild av DNA, som visar sex viktiga beståndsdelar (fosfatgrupper, sockergrupper och de olika kvävebaserna) samt  i text förklara kort vad DNA är och i detalj hur det är uppbyggt.
 6. Vad menas med en gen, var finns den och vad kodar den för?
 7. Förklara vad som menas med att DNA replikeras.
 8. Förklara var i cellen mRNA, rRNA och tRNA finns och utförligt skillanden i funktion mellan dem.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders


Onsdag 18/8 & torsdag 19/8

Onsdag 18/8
Grupp 1: Laboration på plats i skolan, sal A360 kl. 10.00
Grupp 2: Arbete hemma/på annan plats.
Repetera B1s14-16 se film 16 här och förklara i loggen:
1 Vad menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer och ge exempel
2 Vad menas med fotoautotrof respektive keomautotrof, och ge exempel på organismer som är kemoautotrofa.
3 Vad menas med kompensationspunkten

Torsdag 19/8
Grupp 2: Laboration på plats i skolan, sal A360 kl. 10.00
Grupp 1: Arbete hemma/på annan plats.
Repetera B1 s14-16 se film 16 här och förklara i loggen:
1 Vad menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer och ge exempel
2 Vad menas med fotoautotrof respektive keomautotrof, och ge exempel på organismer som är kemoautotrofa.
3 Vad menas med kompensationspunkten.

Lycka till Anders!


Tisdag 17/8

Läs om fotosyntes och förbränning i B1 s14-16 och i Lu s30-31 och titta på film 11-15 här (film 11 är “Fotosyntes och cellandning” och film 15 är “Olika typer av förbränning”).

Uppgifter

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle (t ex bensin).

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders


Torsdag 12/8

Olika typer av celler, uppbyggnad och organeller
Läs B1 s160-161, 289,  Lu s24-25, 74-75 och här. Se film 5-10 här, och titta på bilder här.

Uppgifter.

 1. Vilka är de två huvudtyperna av celler? Nämn och förklara också två grundläggande skillnader mellan dem.
 2. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 6. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 7. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 11/8

Biologi grunder & cellers byggstenar
Läs B1 s6-9, 158-160, Lu 12 och se film 1-4 här
(B1= boken “Biologi 1” och Lu= boken “Livets utveckling” )

Uppgifter.

 1. Vad betyder ordet Biologi? Nämn också fem områden som studeras inom biologi och förklara var och en av dem kort.
 2. Vad menas med vetenskaplig metod? Se bilden och läs texten här
 3. Nämn 5 kriterier för liv och levande organismer.
 4. Beskriv en storlekstrappa med 5 nivåer när det gäller biologiska enheter/liv
 5. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det? Illustrera var och en av dem med en egen enkel bild och förklara funktionen hos dem kort
 6. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 7. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 8. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!