Embla – Biologi 1 ht 21 klar

Onsdag 15/12

Egen studietid för inläsning och repetition inför provet på plats i skolan i morgon torsdag  16/12 som du fått en kallelse till om din logg var godkänd. Ska du skicka in din logg igen så gör det så snart som möjligt så har du fortfarande möjlighet att bli kallad.

/Anders


Måndag 13/12

Studieavstämning.
Idag måndag  är det dags för den sista studieavstämningen. Skicka senast kl 14.00 idag in din färdiga studielogg för hela kursen med alla uppgifter 11/8 – 9/12 redovisade.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Bi 1 kurslogg – 211213

Är din studielogg inskickad i tid och godkänd kommer du i morgon tisdag 14/12 få en kallelse till prov 3, nu på torsdag 16/5.

Lycka till Anders


Torsdag 9/12

Hållbar utveckling – Biologisk mångfald
Läs B1 s83-84, 139-156 och se film 1-7 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ”ekologiskt fotavtryck”
 2. Förklara vad som menas med ”biologisk mångfald”
 3. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera också själv)
 4. Turism påverkar miljön på många sätt. (Fundera också själv)
  A) Nämn och redogör för några positiva effekter turism kan ge
  B) Nämn och redogör för 5 negativa effekter av turism i tredje världen.
 5. Beskriv hur jordbrukslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden.
 6. Beskriv hur skogslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden

På måndag (13/12) är det dags för den sista studieavstämningen. Skicka senast kl 14.00 på måndag in din färdiga studielogg för hela kursen med alla uppgifter 11/8 – 9/12 redovisade.

Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Bi 1 kurslogg – 211213

Är din studielogg inskickad i tid och godkänd kommer du på tisdag 14/12 få en kallelse till prov 3, torsdag 16/5.

Lycka till Anders


Onsdag 8/12

Hållbar utveckling – Konsumtion och avfall
Läs B1 135-138, repetera film 9 och 10 här och se sedan film 1-4 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med “Livscykelanalys”
 2. Förklara hur man menar när man säger “Ekologisk ryggsäck”
 3. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön. Hur går det till?
 4. Export av miljöfarligt avfall. Redogör för orsaker och effekter.
 5. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön. Namnge och redogör för 5 sådana problem. (Internet/fundera själv)
 6. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag. Namnge och redogör för minst 5 av dem
 7. Beskriv och förklara skillnaden mellan produktionsperspektiv och konsumtionsperspektiv när det gäller miljöpåverkan.

Lycka till Anders


Tisdag 7/12

Hållbar utveckling – övergödning och miljögifter
Läs B1 115-134 och titta på film 1-10 här

Uppgifter.

 1. Vad menas med övergödning? Beskriv tre olika orsaker och redogör för minst tre problem den leder till.
 2. Ange och förklara minst 4 olika utsläpp som direkt eller indirekt skapar problem i Östersjön.
 3. Vad menas med våtmark och varför är våtmarker viktiga för livet och balansen i naturen.
 4. Namnge 3 olika tungmetaller. I vilka produkter finns de/hur sprids de (har de spridits/använts) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de .
 5. Förklara för var och en av DDT, PCB och Dioxiner: Vad är det för ämne, hur sprids det (har det spridits/använts till) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de.

Lycka till Anders


Torsdag 2/12

Hållbar utveckling – luft och vatten
Läs B1 92-114 och titta på film 1-7 här

Uppgifter.

 1. Vad menas med växthuseffekten? Beskriv med hjälp av bilder och text hur den fungerar, orsaker och effekter.
 2. Vad menas med miljöproblemet försurning? Beskriv orsaker och effekter i minst tre olika naturmiljöer.
 3. Ozon finns i atmosfären och som marknära ozon. Beskriv skillnader när det gäller problemen förknippade med ozon på dessa platser, skador det kan leda till på levande organismer mm.
 4. Världens havsområden hotas och förstörs. Redogör för 5 olika hot: bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera själv)
 5. Ge exempel på var och hur vårdslös hantering av vatten lett till miljöförstöring

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders


Onsdag 1/12

Hållbar utveckling – grundbegrepp
Läs B1 79-91 och titta på film 1-5 här (mer om olika fossila bränslen och andra energikällor här).

Uppgifter.

 1. Beskriv hur och varför fokus förändrats under de senaste 50 åren när det gäller miljöfrågor (lokalt-globalt)
 2. Förklara begreppen naturkapital respektive ekosystemtjänster
 3. Förklara varför jordbruket är så centralt när det gälle människans påverkan av miljön.
 4. Beskriv utvecklingen inom jordbruket de senaste 100 åren och vad det lett till.
 5. Vad menas med fossila bränslen. Ge 4 exempel med beskrivning på fossila bränslen.
 6. Redogör för 6 olika miljöproblem vår energiproduktion/ energianvändning ställer till med.

Lycka till Anders


Torsdag 25/11  & tisdag 30/11

Ekologi – sjöar
Läs om sjöar och myrar B1 48-58 och titta på film 13 (“Sjöar som ekosystem”) här
Ekologi – havet
Läs om havet B1 59-65, här och titta på film 14-19 här 

Uppgifter: Ekologi – sjöar

 1. Rita en bild över livet i en sjö (finns t ex på s 49 i Bi1) och nämn och beskriv också insjöns 3 zoner.
 2. Visa med en bild hur vattencirkulationen i en sjö förändras under ett år och förklara vad det beror på och vad det får för konsekvenser.
 3. Beskriv vad som är utmärkande för en eutrof sjö
 4. Beskriv vad som är utmärkande för en oligotrof sjö
 5. Vissa sjöar kallas brunvattenssjöar andra för klarvattensjöar förklara bakgrunden till det.
 6. Hur skiljer sig pH mellan näringsfattiga och näringsrika sjöar – och varför?
 7. Hur påverkar människan att sjöar växer igen?

Uppgifter: Ekologi – havet

 1. Beskriv i 5 punkter vad som är speciellt med Östersjön
  (jämför gärna med Västerhavet)
 2. Förklara följande:
  – Plankton – och vilka två olika huvudgrupper som finns.
  – Makroalger
  – Kompensationsnivån
  – Språngskikt
 3. Världshaven. Förklara följande:
  – Kontinentalsockel och varför det marina livet är rikt där
  – Djuphavsslätter
  – Djuphavsgravar och varför de bildats
  – Språngskikt
 4. Beskriv olika havsströmmar kort, varför de är varma eller kalla,
  vad som gör att de rör sig i en viss riktning och hur de påverkar
  olika kust eller landområden.
 5. Var finns mest liv i havet och varför.
 6. Vad är sjögräs och vilken roll spelar sjögräsängarna för livet i havet?
 7. Vad som menas med mangroveskogar, varför de är viktiga och
  varför hotas/förstörs de?
 8. Förklara vad koraller är för organismer och hur ett korallrev är
  uppbyggt, varför korallreven är viktiga och 5 orsaker till varför de hotas/förstörs

Lycka till! Anders


Onsdag 24/11

Ekologi – landekosystem
Läs om landekosystem B1 34-47 och titta på film 12 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med epifyter och ge två exempel.
 2. Nämn och beskriv tre sätt som inlandsisen påverkat naturen och markens beskaffenhet i Sverige.
 3. Förklara vad som menas med jordmån och beskriv uppbyggnad och egenskaper hos de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige.
 4. Förklara sambandet mellan de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige och typ av skog (löv eller barrskog) som växer på dem.
 5. Nämn och beskriv Sveriges vegetationsregioner.
 6. Nämn och beskriv världens vegetationstyper.

Lycka till! Anders


Tisdag 23/11

Ekologi – kretslopp och flöden
Läs om Kretslopp och flöden B1 23-33 och titta på film 6-11 här

Uppgifter.

 1. Visa med hjälp av en bild ett exempel på en näringspyramid, benämn det du har med i bilden och beskriv hur energi och näring rör sig i näringspyramiden du visar.
 2. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare, på land och i en sjö. Rita en ”landbild” och en ”sjöbild” och förklara med några ord.
 3. Definiera vad som menas med nedbrytare.
 4. Ge tre exempel på organismer som är nedbrytare och förklara vilken roll de har i ekosystemet.
 5. Rita en bild över kolets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 6. Kväve behövs för en av de fyra grundtyperna av föreningar som alla celler består av – en förening som behövs för att levande organismer ska fungera och kunna växa – vilken förening är det?
 7. Beskriv översiktligt kvävets kretslopp i naturen.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Torsdag 18/11

Ekologi – begrepp
Läs om Ekologiska begrepp B1 11-22 och titta på film 1-5 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med Ekologi
 2. Förklara vad som menas med abiotiska miljöfaktorer och hur man kan dela upp dem
 3. Ge exempel på olika typer av abiotiska miljöfaktorer
 4. Förklara vad som menas med biotiska miljöfaktorer
 5. Nämn så många olika kategorier av biotiska miljöfaktorer du kan komma på.
 6. Förklara vad som menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer
 7. Ge exempel på 5 grundämnen utöver C, H, och O som är viktiga för en cell.
 8. Förklara vad som menas med närsalter och ge exempel på närsalter som innehåller kväve respektive fosfor.
 9. Förklara vad som menas med nisch respektive habitat
 10. Beskriv vad som är utmärkande för jämnvarma organismer och hur de fungerar. Ge 4 exempel på jämnvarma djur
 11. Beskriv vad som är utmärkande för växelvarma organismer och hur de fungerar. Ge 4 exempel på växelvarma organismer

Lycka till! Jessika


Onsdag 17/11

Granskning av projektarbetena och utvärdering av eget arbete med projektuppgiften

Fortsätt arbeta med granskningen av den rapport du ska opponera på och utvärderingen av ditt eget arbete med projektuppgiften.
Se anvisningar här och här hur det ska göras.

Sidan med presentationer av de olika organismerna finns här.

Svara i separata dokument som du namnger enligt anvisningarna ovan. Skicka dem till anders.inghage@norrkoping.se senast i morgon torsdag 18/11 kl 09.00

Lycka till! Jessika & Anders


Tisdag 16/11 – torsdag 18/11

Projektuppgiften “organismer/etologi”
– Granska en kurskamrats arbete enligt anvisningarna du fått med mejl, se anvisningen här.
– Utvärdera ditt eget arbete med projektuppgiften, se anvisningen här. Sidan med presentationer av de olika organismerna finns här

Svara i separata dokument som du namnger enligt anvisningarna ovan. Skicka dem till anders.inghage@norrkoping.se senast torsdag 18/11 kl 09.00

Lycka till! Jessika & Anders


Måndag 15/11

Skicka in din färdiga rapport senast 18.00 idag.
Se anvisningen under rubriken “Redovisning” här

Rapporten om din art ska var ett separat word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift artnamn – 211115

Lycka till!  Anders


Torsdag 11/11

Skicka in ditt utkast till rapport med bild i formatet 475x300pixlar senast 14.00 idag. Se anvisningen under rubriken “Redovisning” här

Rapporten om din art ska var ett separat word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här (daterat med det datum du skickar in det):
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift artnamn – 2111xx

Lycka till!  Anders


Onsdag 10/11

Arbeta vidare med din projektuppgift.  Anvisningar finns här.
Hur du ska skriva din rapport ser du här
och hur internetreferenser ska anges ser du härhär och här.

I morgon ska du skicka in ditt utkast till färdigt arbete senast 14.00
Se anvisningen punkt 6 här.

Rapporten om din art ska var ett separat word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här (daterat med det datum du skickar in det):
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift artnamn – 2111xx

Lycka till!  Anders


Tisdag 9/11

Arbeta vidare med din projektuppgift.  Anvisningar finns här.
Hur du ska skriva din rapport ser du här
och hur internetreferenser ska anges ser du härhär och här.

Rapporten om din art ska var ett separat word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här (daterat med det datum du skickar in det):
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift artnamn – 2111xx

Lycka till!  Anders


Torsdag 4/11

Egen studietid inför studieavstämningen i morgon, då din logg med alla uppgifter 20/10 – 3/11 ska vara inskickad före kl 09.00.

Loggdokumentet du skickar in i morgon ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 logg – 211105

När du är klar med din logg och har skickat in den, arbetar du vidare med projektuppgiften. Anvisningar finns här.
Hur du ska skriva din rapport ser du här
och hur internetreferenser ska anges ser du härhär och här.

Rapporten om din art ska var ett separat word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här (daterat med det datum du skickar in det):
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift artnamn – 2111xx

Lycka till! Jessika


Onsdag 3/11

Etologi – Beteendeekologi, sexuella system, mimikry mm
Läs B1 264-280 samt och titta på film 6-10 här

Uppgifter.

 1. Förklara begreppet social organisation
 2. Rangordning och hierarkier förekommer i alla grupper hur kan man förklara det? Ge exempel på vilka uttryck det kan ta sig.
 3. Vilka olika typer av revir brukar man tala om. Redogör kort för var och en av dessa.
 4. Vad menas med osjälviskt (altruistiskt) beteende. Är så altruistiskt beteende verkligen så osjälviskt? Motivera och ge två exempel som stöder ditt svar
 5. Vad menas med sexuella system?
 6. Förklara och redogör för den uppdelning som används när det gäller sexuella system.
 7. När är respektive system vanligast förekommande?
 8. Vissa djur(arter) har flera partner medan andra bara har en. Redogör för 3 tänkbara förklaringar till detta och varför det skiljer sig mellan olika arter.
 9. Utseende och färgteckning bland djur har alltid ett syfte. Vilka tre brukar man tala om? Ge också exempel med förklaring på var och en av dessa tre.

Lycka till! Jessika


Tisdag 2/11

Etologi – Klassisk etologi
Läs B1 253-263, se powerpoint här och titta på film 1-5 här

Uppgifter.

 1. Förklara och ge exempel på beteenden som gynnar den egna individen men missgynnar arten som den individen tillhör
 2. Förklara vad som menas instinkt. Förklara också instinkthandlingar och ge två exempel.
 3. Vad menas med nyckelretning. Förklara begreppet och beskriv med ett konkret exempel.
 4. Vad menas med supernormal retning, jämför också med något i människans omgivning idag och förklara likheter och skillnader.
 5. Vad menas med begreppet prägling. Förklara begreppet och beskriv med ett exempel.
 6. Ge 4 exempel på olika typer av inlärning.
 7. När man inom etologi talar om motivation, vad menar man då? Förklara och ge 2 exempel.
 8. Vad menas med ”tomgångshandling”, ”felprestation” samt ”överslagshandling”
 9. Djur kommunicerar med varandra med hjälp av olika typer av signaler. Redogör för 5 olika sorters signaler. Och ge exempel på hur djur använder var och en av dem.

Lycka till! Jessika


Fredag 29/10

Skicka in din uppdaterade projektplan via mejl senast 09.00 om du fått i uppgift att göra det och inte redan gjort det.

Jessika Jakobsson som också är lärare i biologi och har arbetat med den här kursen tidigare kommer nästa vecka (v44) leda kursen. Skicka som vanligt frågor mm till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Jessika. På tisdag 2/11 träffas ni också på plats i skolan för genomgång av första delen av avsnittet “Etologi”.

Lycka till Anders!


Torsdag 28/10

Skicka in din projektplan för projektuppgiften – via mejl senast 09.00

Under förmiddagen får du feedback på projektplanen du skickat in och beroende på vilken feedback du får så uppdaterar du din projektplan eller kan börja samla material om din art och planera din rapport.

Anvisningarna för projektuppgiften finns här.
Hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du härhär och här

Rapporten om din art ska var ett separat word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här (daterat med det datum du skickar in det):
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift artnamn – 2111xx

Lycka till! Anders


Onsdag 27/10

Organismernas släktskap och indelning – Djur
Läs B1 290-296, Lu 54-63, 68-71 samt titta på film 17-22 här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort de olika grupper av ryggradslösa djur som tillhör djurriket
 2. Nämn 2 viktiga skillnader mellan spindeldjur och insekter
 3. Beskriv det som utmärker ryggsträngsdjuren.
 4. Nämn och beskriv kort de olika grupper som tillhör ryggradsdjuren
 5. Nämn 3 strukturer som är typiskt för fåglar
 6. Varför skiljer sig näbben mellan olika fågelarter?
  B. Ge tre exempel på olika näbbform och förklara bakgrunden till var och en av dessa
 7. Nämn 2 viktiga skillnader mellan groddjur och kräldjur?
 8. Vilka olika typer/grupper av däggdjur finns och vad är det som skiljer dem åt?

Börja också arbeta med din projektplan. Projektplanen ska vara utförlig och detaljerad. Det gäller hela din projektplan, t ex när det gäller:

 • Antal rubriker du planerar att ha med, rubrikerna ska också vara exakta och tydliga
 • Tidsplaneringen som ska vara detaljerad ner till dag för dag vad du ska få gjort. I tidsplaneringen ska också definitiva deadlines vara med och reservtid inför den slutliga inlämningen. Gör tidsplaneringen i punktform, nytt datum – ny rad och beskrivning av vad som ska göras det datumet.

Se anvisningen för hur du ska skriva din projektplan här.
Döp din projektplan så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, projektplan – 211028

Skicka in din preliminära projektplan senast i morgon torsdag 28/10 kl 09.00. Anvisningen för hela projektuppgiften ”Organismer/etologi” finns här Se också den uppdaterade kursplaneringen här

Lycka till! Anders


Tisdag 26/10

Organismernas släktskap och indelning
Läs om växter och svampar Bi1 288-289 och Lu 72-73 samt härhär och titta på film 14-16 här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort de grupper som tillhör växtriket
 2. Förklara i hur befruktningen går till hos gömfröiga växter.
 3. Namnge 2 växtfamiljer som är mycket ekonomiskt viktiga för människan. Ange både svenskt och latinskt namn
 4. A. Visa med hjälp av en bild hyfer, mycel och sporkropp hos en ”storsvamp” = basidiesvamp.
  B. Beskriv vad som menas med mykorrihiza-svampar
  C. Förklara hur ”matsmältningen” sker hos storsvampar.

Uppgifterna svarar du som vanligt på i din logg. Men din projektplan som du ska skicka in senast torsdag 28/10 ska var ett separat (eget) word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektplan – 211028

Läs anvisningarna för projektuppgiften här.
Hur du skriver din projektplan ser du här, hur du ska skriva din rapport ser du här och hur du anger internetreferenser ser du  härhär och här.

Lycka till! Anders


Torsdag 21/10

Organismernas släktskap och indelning
Läs B1 283-287, 296, Lu 18-19, 34-35, 52-53 samt här och se film 8-13 här om enkla fotoautotrofer (t ex alger) och enkla heterotrofer  (protozoer samt slemsvampar). Dessa kallades alla *Protister i tidigare klassificering.

*Protister är en gammal benämning som egentligen inte används längre eftersom protister inte är en monofyletisk grupp, men för enkelhetens skull används den ändå fortfarande ofta. Protister har delats upp i enkla fotoautotrofer (alger) & enkla heterotrofer (protozoer samt slemsvampar). En ny klassificering håller nu på att utarbetas med hjälp av DNA-analys.

Uppgifter.
 1. Namnge och beskriv kort var och en av de tre undergrupper protisterna har delats upp i.
 2. Alger kan delas upp i mikroalger (encelliga) och makroalger på svenska tång (flercelliga). A) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av mikroalger. B) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av makroalger.
 3. Beskriv algernas ekologiska betydelse lokalt och globalt.
 4. Namnge och beskriv tre olika protozoer.
 5. Nämn och beskriv kort en allvarlig sjukdom som orsakas av protozoer och hur det går till.
 6. Vad menas med slemsvampar och vad är den avgörande skillnaden mellan dem och riktiga svampar.
 7. Vad menas med en amöba? Beskriv vad som är typiskt för amöbor, i vilka miljöer de finns, hur de rör sig, “äter” och fortplantar sig, nämn också någon sjukdom de kan orsaka.

Redovisa som tidigare i din logg.

Lycka till! Anders


Onsdag 20/10

Organismernas släktskap och indelning
Läs den inledande översikten och om arkéer och bakterier i B1 281-285 samt B1 296, Lu 34-35, 52-53, 74-75, 18-19 och här och här. Titta också på film 1-7 här Mer om LUCA här.

Uppgifter – Arkéer, bakterier
 1. Vad menas med LUCA (Last Common Universal Ancestor).
 2. Rita en bild som med början från LUCA visar domänerna alla organismer delas in i.
 3. Beskriv översiktilgt domänerna Bakterier, Arkéer och Eukaryoter och några typiska generella kännetecken hos dem.
 4. Beskriv likheter och skillnader mellan Bakterier och Arkéer
 5. Vad talar för att arkéerna är närmare släkt med eukaryoterna än vad bakterierna är?
 6. Ge ett exempel med förklaring på hur bakterier kan klassificeras.
 7. Ge fem exempel med kort förklaring på olika sätt bakterier är till nytta för oss.
 8. Ge två exempel med kort förklaring på vilket sätt bakterier kan göra människor sjuka.

Lycka till! Anders


Torsdag 14/10

Egen studietid för inläsning, komplettering av loggen och repetition inför provet på plats i skolan på tisdag 19/10.

Är din logg godkänd får du senast i morgon fredag ett mejl med uppgift om sal och provtid som gäller för dig på tisdag.

Lycka till Anders!


Onsdag 13/10

I dag träffas vi på plats i skolan i sal A360 kl. 10.00 för genomgång av avsnittet Ekologi och evolution – och repetition/frågestund inför provet. Gå in via stora entrén (från Södra promenaden) tidigast 10 min före lektionen.

Läs efter lektionen B1 243-246 samt Lu 46-49, repetera också  filmen “Livets resa – Leva tillsammans” här om du behöver det.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med samevolution och ge exempel på olika typer av samevolution.
 2. Förklara med bilder och text skillnaden i utseende och funktion mellan tänderna hos djur som är växtätare, respektive rovdjur och tänderna hos djur som äter både växter och kött.
 3. Ge fem exempel på mycket hög grad av specialisering som evolutionen lett till hos vissa arter.
 4. Ge exempel på hur människan har påverkat och påverkar evolutionen

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders


Tisdag 12/10

Kartläggning av evolutionen
Läs B1 232-233, 236-238, 242 samt Lu 44-45. Repetera film 2 och se  film 23-26 här. (Film 23 är “Fossil”).

Uppgifter.

 1. Redogör kort för 3 olika typer av fossil och något sätt att datera fossil.
 2. Vad betyder det att en grupp organismer inom systematiken är monofyletisk.
 3. Nämn och förklara kort de tre sätt evolutionen sker på.
 4. Nämn och förklara kort vad som kan påverka evolution längs en linje.
 5. Förklara vad som menas med sexuell selektion.
 6. Vad är den vanligaste orsaken till att arter dör ut – ge också minst tre konkreta exempel när det gäller den typen av orsak.
 7. Nämn olika orsaker till att en art klarar miljöförändringar bättre eller sämre och förklara varför

Lycka till! Anders


Onsdag 6/10

Livets utveckling – Leva tillsammans
Läs Lu s46-49 och här, samt se film 22 “Livets resa – Leva tillsammans” här. (För någon fråga kan du behöva söka kompetterande information från andra serösa källor, ange i så fall de/de källorna i ditt/dina svar).

Uppgifter.

 1. Förklara begreppen symbios och parasitism.
 2. Symbios kan förekomma i olika former nämn och förklara tre olika former av symbios.
 3. Vissa djurarter lever i extremt socialt organiserade samhällen, där de enskilda individerna närmast kan liknas med enskilda celler i en större organism. Ge tre exempel på arter som fungerar så och förklara kort.
 4. Förklara fördelar och nackdelar med att leva solitärt
 5. Förklara fördelar och nackdelar med att leva i en grupp/flock
 6. Ge 6 exempel med förklaring på samarbeten (där olika arter av  drar nytta av varandra).
 7. Ge exempel på organismer/arter som är specialister och förklara fördelar och nackdelar med att vara en specialist.
 8. Ge exempel på organismer/arter som är generalister och förklara fördelar och nackdelar med att vara en generalist.

Lycka till Anders

I morgon är det studiedag och därför ingen lektion. På tisdag nästa vecka (12/10) får du på samma sätt som hittills anvisningar och uppgifter digitalt men på onsdag (13/10) träffas vi som det ser ut nu på plats i skolan. Mer information om det kommer tillsamman med återkoppling på din logg senast nu på fredag.


Tisdag 5/10

Studieavstämning. 
Skicka senast kl 14.00 idag in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in idag ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 11/8 till den senaste (30/9). All text och alla bilder ska du ha producerat själv. Godkänd studielogg är en förutsättning för kallelse till betygsgrundande prov.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 211005

Lycka till! Anders


Torsdag 30/9

Livets utveckling – Kulturell evolution och civilisation
Repetera Lu s88-89 och läs sedan Lu s90-91 “Civilisation”. Se film 12 “Livets resa – Människan” från 38:10min till 52:00 och sedan film 18-20 här (film 18 är “Livets resa – civilisation”).

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort två anatomiska förutsättningar för mänskligt talat språk.
 2. Förklara fördelen med det mänskliga talade språket jämfört med djur som inte har det. (Det och fråga 1 förklaras i “Livets resa – Människan”).
 3. För drygt 10 000 år sedan började människan odlingen av grödor och domesticerade (tämja och utnyttja) olika djur. Ge 4 exempel med beskrivning/förklaring på genomgripande förändringar det lett till för människan och livet på jorden fram till idag.
 4. Vad betyder begreppet civilisation. (Se filmerna och sök eventuellt också i seriösa fysiska eller digitala uppslagsverk . Ange källan till ditt svar).
 5. Nämn och placera geografiskt sex tidiga civilisationer.
 6. Förklara vad som menas med ”Kulturell evolution” och ge fyra exempel på kulturell evolution.
 7. Var och varför uppstod skriftspråket.
 8. Nämn och förklara kort fyra olika skriftspråksvarianter
 9. Förklara varför skriftspråk är så avgörande när det gäller människans kulturella evolution.
 10. Ge en evolutionär förklaring till många av de hälsoproblem vi ser hos människor idag. (Fundera själv utifrån det vi gått igenom under den här delen av kursen som handlat om evolution.)

På tisdag 5/10 (igår råkade jag skriva ett annat datum!) är det dags för studieavstämning då du senast 14.00 ska skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 11/8 till den sista idag 30/9. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar på tisdag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 211005.

Lycka till! Anders


Onsdag 29/9

Utvandring/möten med Neanderthal och Denisova människor.
Repetera Lu s86-87 och läs Lu s88-89 “Utvandring”. Titta på översikten över våra förfäders och våra släktingars spridning över välden här, samt se film 12 “Livets resa – Människan” från 27:23min till 38:10min, och sedan film 14-17 här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när inträffade det som kallas för “Den kreativa explosionen”. Vad var det som hände då?
 2. Neanderthalarna är en av våra närmaste släktingar på det mänskliga släktträdet. Ge tre exempel på varför man idag anser att de på många sätt var jämbördiga med oss fram till dess att de dog ut.
 3. Beskriv kort tre anatomiska skillnader mellan Neanderthalarna och oss och förklara varför Neanderthalarna hade utvecklat dessa anatomiska drag och de var fördelaktiga för dem.
 4. Vilka var Denisovamänniskorna?
 5. Var har man hittat lämningar efter Denisova?
 6. Nämn och förklara någon fysiologisk anpassning Denisova hade utvecklat, som nu fortfarande finns kvar hos vissa folkgrupper.
 7. Förklara utförligt vad man kan utläsa ur mitokondrie-DNA och varför det har stor betydelse när det gäller människans evolution.
 8. Rita en enkel karta över jorden och beskriv med hjälp av den och förklarande text våra förfäders och våra släktingars spridning över välden.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

På tisdag 5/10 är det dags för studieavstämning då du senast 14.00 ska skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 11/8 till den sista i morgon 30/9. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar på tisdag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 211007.

Lycka till Anders!


Tisdag 28/9

Livets historia, människan – redskap/samlare & jägare.
Läs Lu s84-87,  “Släktet homo” i Bi1 s230-231 och se film 12
“Livets resa – Människan” från 15:00min in i filmen till 27:23min här.

Uppgifter.

 1. När i tiden anser man att utvecklingen börjar av Homosläktet,  det släkte som alla människor som finns idag tillhör.
 2. Homo Habilis är en tidig förfader i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med deras föregångare.
 3. Ge fyra exempel på verktyg som dessa tidig människor tillverkade. Namnge verktyget, vad det tillverkats av och vad det användes till.
 4. Homo Erectus  är en annan tidig art i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med Homo Habilis.
 5. Man benämner ofta dessa tidiga människor som “Jägare och samlare” men verkligheten var snarare att det var samlandet som var viktigast när det gällde att skaffa föda. Förklara varför.
 6. Vad bestod kosten av för dessa tidiga människor. Vad åt man dagligen och mest av och vad åt man bara ibland och i mindre mängd.
 7. Ge exempel på och förklara pincettgreppets betydelse för människans utveckling.
 8. Ge minst 5 exempel och förklara hur elden påverkat utvecklingen av Homosläktet.

Lycka till! Anders


Torsdag 23/9

Livets utveckling – människosläktets föregångare.
Läs om människans föregångare Lu s78-79 om den uppräta gången Lu s82-83 och om Bonobon och de andra människoapornas  släktskap med människan här.
Läs också Bi1 s228 “Människans uppkomst” – fram till “Släktet homo” på s230,  samt se film 12 “Livets resa – Människan” till 15:00min in i filmen, och film 13 här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när i tiden och var på jorden uppstår människosläktets tidigaste föregångare – så långt vi genom fossilfynd vet idag.
 2. Rita ett släktträd över människan, Bonobon och de andra människoaporna.
 3. Ge en förklaring till att våra förfäder började leva på marken
 4. Beskriv 3 olika teorier om varför våra förfäder började gå mer uppräta på 2 ben och utan att stödja sig på händerna
 5. Hur kan man utifrån endast skelettdelar säga att de kommer från någon som mest gått upprät. Ge tre exempel och förklara.
 6. Hur gamla är fotspåren i Laetoli i det som idag är Tanzania, berätta också vad man kan utläsa av dem
 7. Varför kallas Lucy för Lucy, vem är hon, när levde hon och vad kan man utläsa av hennes skelett
 8. Berätta om händernas förändring och utveckling till följd av att våra förfäder när de nu gick mer på två ben inte använde händerna på samma sätt som tidigare.
 9. Förklara hur stortåns förändring hos våra tidiga förfäder påverkade relationen mellan mor och barn – och det i sin tur hela familjesituationen och hannarnas beteende.

Lycka till Anders!


Onsdag 22/9

Liv i luften – insekter, kräldjur, fåglar och däggdjur i luften
Läs  Lu 58-59, 70-71 och B1 227, 234-235, 293
Se film 10 här (filmen “Livets resa – Flyga” är 58min lång).

Uppgifter.

 1. Redogör för vilka djur som var först med att flyga och en teori om hur det kan ha gått till
 2. Redogör för fåglarnas ursprung och hur de utvecklats  – A.fjädrarna
  B. varför och hur flygförmågan utvecklats
  C. ge fem exempel på den extrema variationen anpassning till olika miljöer lett till idag.
 3. Förklara i sex punkter hur förmågan att flyga påverkat hur fåglars skelett anpassats för just flygförmåga.
 4. Nämn och beskriv två kräldjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 5. Nämn och beskriv kort tre däggdjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 6. Ge tre exempel med förklaring på hur flygande insekter på ett dramatiskt sätt påverkat och påverkar livet på jorden.
 7. Förklara vad som menas med homologa respektive analoga organ och ge tre exempel.

Lycka till! Anders


Tisdag 21/9

Livet utvecklas vidare på land – dinosaurier, däggdjur & primater
Läs Lu 60-69, om primaternas stamträd på s80, B1 227, 293-294 och se film 8 “Livets resa – På land” från 41-57min, film 9 “Dinosaurier” och film 10 “Primater” här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 2. Förklara fördelar och nackdelar med att vara ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 3. Beskriv två olika dinosauriearter vars beteende på avgörande sätt skiljer sig från varandra,
 4. Beskriv en teori om när och varför de flesta dinosaurier dog ut.
 5. Nämn och förklara tre unika egenskaper som utmärker däggdjur.
 6. A) När uppstod däggdjuren? B) Förklara varför de huvudsakligen var nattaktiva under tiden dinosaurierna dominerade jorden.
 7. Förklara den explosiva utvecklingen bland däggdjuren med början för ca 65 miljoner år sedan.
 8. Vad menas med megafaunan. Beskriv tre djur i megafaunan.
 9. Redogör för hur primater definieras samt ge exempel på 5 olika arter av primater.
 10. Redogör för utvecklingen bland primaterna från ca 20 miljoner år sedan fram till ca 7 miljoner år sedan.

Lycka till! Anders


Torsdag 16/9

Livet utvecklas på land – växter, leddjur, groddjur och kräldjur
Läs Lu 42-43, 72-73, B1 226-227, 288 och här, därefter Lu 58-63 samt se film 8 till 42:30min här (filmen “Livets resa – På land” är på engelska, förstår du inte allt så är filmens bilder huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Redogör för landväxternas ursprung (vilka organismer de närmast härstammar från)
 2. Hur gick det till när landväxernas föregångare stegvis anpassades och utvecklades till ett liv på land.
 3. Beskriv varför kärlväxter senare utvecklades och hur den utvecklingen gick till.
 4. Landväxternas fortsatta utveckling ledde till en period i jordens historia som kallas “Karbon”. Beskriv den och varför den har en avgörande betydelse för oss idag.
 5. Vilka var de första djuren på land? Ursprung och utveckling.
 6. Hur kommer det sig att blomväxterna blivit så framgångsrika.
 7. Redogör för ryggradsdjurens utveckling från benfiskarna, de första ryggradsdjuren på land och vidare till kräldjuren.
 8. Jämför med groddjuren och nämn 3 “förbättrade” anpassningar till landliv hos kräldjuren samt förklara fördelarna med dessa anpassningar.

Lycka till! Anders


Onsdag 15/9

Idag börjar vi med avsnittet Evolution. Under det här avsnittet är  “Livets utveckling” huvudbok. Men som tidigare ska boken Biologi 1 också läsas enligt angivna sidor.

Livets historia – uppkomst.
Översikt, förutsättningar, uppkomst & tidig utveckling i haven.
Läs Lu 10-19, 40-41, 54-57, B1 220-226 och här samt se film 1-7  här (filmen “Livets resa – livets början” är 50min lång och på engelska, men förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Redogör för hur Darwins förklarade evolutionens mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer.
 3. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 4. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 5. Förklara vad stromatoliter är.
 6. Beskriv med hjälp av egna bilder hur den eukaryota cellen utvecklats (endosymbiosteorin).
 7. Förklara hur magtarmkanalen bildats och varför den är så fördelaktig jämfört med tidigare sätt att tillgodogöra sig föda.
 8. Beskriv huvuddragen i utvecklingen från de första flercelliga djuren för 600 miljoner år sedan och fram till benfiskarna.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Se uppdaterad kursplanering här

Lycka till Anders!


Torsdag 9/9

Genteknik och etik
Läs här, B1 212-214, Lu 104-105 och se film 9 här. Repetera efter behov B1 183-190, Lu 36-37, 104-105 och övriga genteknikfilmer.

Uppgifter.

 1. Vad menas med “en klon” och vad menas med “att klona”?
 2. En klon kan uppstå/skapas på flera sätt. Förklara tre olika sätt.
 3. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.
 4. Förklara vad som menas med DNA-analys. Ge också 2 exempel på användning.
 5. Vad kan/kommer genteknik att användas till i framtiden? Ge 4 exempel och förklara var och en av dessa exempel kort.
 6. Redogör för risker med genmodifierade organismer
 7. Fundera själv och redogör för vad du tycker: A) Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar. B) Ska de sedan få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.

Lycka till! Anders


Onsdag 8/9

CRISPER/Cas9 – “gensaxen”
För att förstå CRISPER/Cas9 behöver du förstå vad virus är och hur virus fungerar.
Läs om virus B1 183-184, Lu 36-37, se film 4-6 här och gör sedan uppgift 1 och 2.
Se efter det film 7-8 här, filmen “GENVÄGEN” är 90 minuter lång, du behöver se hela filmen. När du sett filmerna gör uppgift 3-6.

Uppgifter.

 1. Rita en bild på någon typ av virus och sätt ut namn på olika strukturer (minst 3)
 2. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.

 3. Vad betyder förkortningen CRISPR/Cas9? Förklara utförligt.
 4. Beskriv hur upptäckten av CRISPR/Cas9-systemet gick till och vad CRISPR/Cas9-systemet egentligen är i naturen.
 5. Förklara med hjälp av bilder i minst fyra steg hur CRISPR/Cas9-systemet fungerar i bakterier.
 6. Förklara hur CRISPR/Cas9-teknik kan användas A) för att bota sjukdomar B) för att enkelt ge människor nya egenskaper och förändra oss permanent C) i biologisk krigföring.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Uppgiften idag är stor, uppgiften i morgon kommer därför att vara lite mindre än vanligt, du behöver dock se till att du gör dem nu. På tisdag nästa vecka är det dags för prov 1, som sker på plats i skolan. Anvisningar och mer information inför provet kommer i morgon.

Lycka till! Anders


Tisdag 7/9

Genteknik – Kartläggning av gener och GMO
Läs B1 184-187, Lu 102-103 och se de 3 första filmerna här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med genteknik?
 2. Vad menas med a) en gens sekvens och b) att en gen är isolerad
 3. Ge 7 exempel med förklaring på vad man använder sekvenserat DNA till.
 4. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 5. Vilka nackdelar/faror finns med att genmodifiera växter?
 6. Ska man genmodifiera växter? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 7. Vad menas med transgena djur? Förklara och ge något verkligt exempel.
 8. Vilka nackdelar/faror finns med att transgena djur?
 9. Är det rätt att utveckla transgena djur? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 10. Beskriv hur PCR-tekniken går till och vad den används till

Lycka till! Anders


Torsdag 2/9

Monogena egnskaper, kön, polygena egenskaper, genetiska sjukdomar och arv & miljö B1 200-202, 205-210 Lu 32-33 och se film 26-33 här (film 26 är “Könsarv”).

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med monogena respektive polygena egenskaper
 2. Beskriv hur kön ärvs hos människan.
 3. Ge några exempel på naturliga variationer i uppsättningen av könskromosomer hos människan.
 4. Förklara med hjälp av exempel varför blödarsjuka är vanligare hos män jämfört med kvinnor
 5. Förklara hur anlag för sjukdomar ärvs och varför de inte alltid drabbar de som bär på anlag för sjukdomen.
 6. Förklara vilka olika orsaker som kan ligga till grund för medfödda brister/fel/sjukdomar.
 7. Förklara vad som menas med “miljö” när det gäller arv och vilken roll miljön spelar för olika egenskaper

Lycka till! Anders


Onsdag 1/9

Individens genetik
Läs B1 192-198, Lu 32-33, se film 21-25 här

Uppgifter.

 1. Berätta kort om vem Gregor Mendel var, hur han gjorde för att korsa ärtplantor på det sätt han vill – och vad han observerade
 2. Förklara vad som menas med dominant respektive recessivt anlag
 3. Förklara skillnaden mellan genotyp respektive fenotyp
 4. Förklara vad allel är
 5. Förklara vad locus är
 6. Gör ett korsningsschema för egenskapen ögonfärg och förutsäg procentuellt barnens ögonfärg B = dominant anlag för brun ögonfärg, b = recessivt anlag för blå ögon färg. Fadern har anlagen Bb och modern Bb

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Tisdag 31/8

Idag börjar vi med avsnittet “Genetik”
Läs om hur “Gener ärvs” B1 176-180, Lu 25-27. Se film 13-20 här

Uppgifter.

 1. Rita en bild över “cellcykeln” och förklara den.
 2. Förklara kortfattat hur replikationen av DNA går till inför celldelningen.
 3. Förklara vad som menas med systerkromatider
 4. Förklara vad centromer är och vilken roll de har vid celldelning.
 5. Förklara vad centrosomer är och vilken roll de har vid celldelning.
 6. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid mitos
 7. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid meios

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 27/8

Studieavstämning – skicka in loggen idag före kl. 10.00.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210827.

Lycka till! Anders


Torsdag 26/8

Egen studietid för inläsning, repetition och komplettering av loggen inför studieavstämningen i morgon fredag (27/8).

I morgon fredag 27/8 ska du senast kl 10.00 skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 11/8 till den sista 25/8. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in i morgon ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 210827.

Lycka till Anders!


Onsdag 25/8

Transkription, proteinsyntes, och proteinstruktur & funktion
Läs B1 s170-176 (fram till “Gener ärvs”) och Lu s26-29. Samt
se film 6-12  här.

Uppgifter.

 1. Förklara skillnaden mellan transkription av DNA och translation via RNA.
 2. Förklara vad som menas med exoner respektive introner på DNA och RNA och varför det skiljer sig mellan dem.
 3. Visa med utförliga bilder och utförlig beskrivning i detalj hur proteinsyntesen går till
 4. Vad skiljer i funktion mellan ribosomer som finns fritt i cytoplasman och ribosomer som sitter i det grova endoplasmatiska nätverket (retikulum) (RER)
 5. Förklara hur och varför en proteinkedja veckas efter att den lämnar den ribosom där den satts samman.
 6. Förklara vad som menas med att gener i eukaryta celler sätts på respektive stängs av och hur det kan gå till.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg. Lycka till Anders


Tisdag 24/8

Kromosomer, DNA och RNA
Repetera avsnittet om cellers byggnad genom att läsa s158-164 i boken Biologi 1 (B1) och s24-25 och i boken Livets utveckling (Lu).

Fortsätt med att läsa om gener DNA, RNA och kromosomer på s166-169 i B1 och s26-29 i Lu. Titta på film 2-5 här. Se jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här.

Uppgifter.

 1. Hur många kromosomer finns i en kroppscell respektive könscell (= spermie eller ägg) hos människan?
 2. Kromosomer består av DNA men också andra viktiga strukturer beskriv dem och deras funktion.
 3. När är kromosomer synliga och varför de är synliga bara just då.
 4. Förklara vad som menas med homologa kromosomer
 5. Rita en bild av DNA, som visar sex viktiga beståndsdelar (fosfatgrupper, sockergrupper och de olika kvävebaserna) samt  i text förklara kort vad DNA är och i detalj hur det är uppbyggt.
 6. Vad menas med en gen, var finns den och vad kodar den för?
 7. Förklara vad som menas med att DNA replikeras.
 8. Förklara var i cellen mRNA, rRNA och tRNA finns och utförligt skillanden i funktion mellan dem.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders


Onsdag 18/8 & torsdag 19/8

Onsdag 18/8
Grupp 1: Laboration på plats i skolan, sal A360 kl. 10.00
Grupp 2: Arbete hemma/på annan plats.
Repetera B1s14-16 se film 16 här och förklara i loggen:
1 Vad menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer och ge exempel
2 Vad menas med fotoautotrof respektive keomautotrof, och ge exempel på organismer som är kemoautotrofa.
3 Vad menas med kompensationspunkten

Torsdag 19/8
Grupp 2: Laboration på plats i skolan, sal A360 kl. 10.00
Grupp 1: Arbete hemma/på annan plats.
Repetera B1 s14-16 se film 16 här och förklara i loggen:
1 Vad menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer och ge exempel
2 Vad menas med fotoautotrof respektive keomautotrof, och ge exempel på organismer som är kemoautotrofa.
3 Vad menas med kompensationspunkten.

Lycka till Anders!


Tisdag 17/8

Läs om fotosyntes och förbränning i B1 s14-16 och i Lu s30-31 och titta på film 11-15 här (film 11 är “Fotosyntes och cellandning” och film 15 är “Olika typer av förbränning”).

Uppgifter

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle (t ex bensin).

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders


Torsdag 12/8

Olika typer av celler, uppbyggnad och organeller
Läs B1 s160-161, 289,  Lu s24-25, 74-75 och här. Se film 5-10 här, och titta på bilder här.

Uppgifter.

 1. Vilka är de två huvudtyperna av celler? Nämn och förklara också två grundläggande skillnader mellan dem.
 2. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 6. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 7. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 11/8

Biologi grunder & cellers byggstenar
Läs B1 s6-9, 158-160, Lu 12 och se film 1-4 här
(B1= boken “Biologi 1” och Lu= boken “Livets utveckling” )

Uppgifter.

 1. Vad betyder ordet Biologi? Nämn också fem områden som studeras inom biologi och förklara var och en av dem kort.
 2. Vad menas med vetenskaplig metod? Se bilden och läs texten här
 3. Nämn 5 kriterier för liv och levande organismer.
 4. Beskriv en storlekstrappa med 5 nivåer när det gäller biologiska enheter/liv
 5. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det? Illustrera var och en av dem med en egen enkel bild och förklara funktionen hos dem kort
 6. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 7. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 8. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!