—— Prövning Biologi 1 ——

Anvisningar och kontrolluppgifter från slutet av denna sida

Kursslut – Scrolla ner för att komma till kursens början!

Ett hållbart samhälle – Konsumtion
Läs B1 305-316 och om de globala målen här och se film 1-9 här

Uppgifter.

 1. Naturresurser kan delas upp i tre kategorier. Nämn och förklara vad var och en av dem innebär.
 2. Förklara hur man menar när man säger “Ekologiskt fotavtryck”
 3. Nämn och beskriv kort sex tekniska lösningar för ett mer hållbart samhälle.
 4. Förklara vad som menas med “Livscykelanalys”
 5. När det gäller politiska lösningar så är FN:s Agenda 2030 en vägledning.  Förklara hur det är tänkt att fungera i praktiken.
 6. Nämn de  17 punkterna inom Agenda 2030.
 7. Välj ut fem delmål som du anser är viktigast för oss här i Sverige att uppnå. Förklara varför du anser att de är viktigast och beskriv dem utförligt och hur vi ska nå dem.
 8. Vilka styrmedel behövs för att samhällsutvecklingen ska gå i rätt riktning mot målen i Agenda 2030.
 9. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön. Hur går det till?
 10. Export av miljöfarligt avfall. Redogör för orsaker och effekter.
 11. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön. Namnge och redogör för 5 sådana problem. (Internet/fundera själv)
 12. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag. Namnge och redogör för minst 5 av dem

Hållbar utveckling – Biologisk mångfald
Läs B1 s300-301, 222, 233-234, 219 se film 1-8 här och film 6 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ”biologisk mångfald”
 2. Nämn och förklara fyra skäl för att bevara den biologiska mångfalden.
 3. Förklara vad som menas med “ekosystemtjänster” och ge minst fyra exempel på ekosystemtjänster.
 4. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera själv)
 5. Beskriv hur jordbrukslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden.
 6. Beskriv hur skogslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden
 7. Turism påverkar miljön på många sätt. (Fundera själv)
  A) Nämn och redogör för några positiva effekter turism kan ge
  B) Nämn och redogör för 5 negativa effekter av turism i tredje världen.

Hållbar utveckling – Främmande ämnen i miljön, övergödning och andra hot mot vattenmiljöer och hav.
Läs B1 294-299 och titta på film 1-10 här och film 4-7 här

Uppgifter.

 1. Vem var Rachel Carson? Varför är hon så känd? Berätta utförligt.
 2. Vad menas med begreppet “miljögifter”? Svara i 5 punkter.
 3. Miljögifter kan delas upp i två huvudgrupper. Nämn och beskriv dem kort.
 4. Namnge 3 olika tungmetaller. I vilka produkter finns de/hur sprids de (har de spridits/använts) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de .
 5. Förklara för var och en av DDT, PCB, ftalater och flamskyddsmedel: Vad är det för ämne, hur sprids det (har det spridits/använts till) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de.
 6. Vad menas med övergödning? Beskriv orsaker och vilka problem den leder till.
 7. Ange och förklara minst 4 olika utsläpp som direkt eller indirekt skapar problem i Östersjön.
 8. Vad menas med våtmark och varför är våtmarker viktiga för livet och balansen i naturen.
 9. Världens havsområden hotas och förstörs. Redogör för 5 olika hot: bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera själv)
 10. Ge exempel på var och hur vårdslös hantering av vatten lett till miljöförstöring

Hållbar utveckling

“Hållbar utveckling – grundbegrepp, luften, växthuseffekten”
Läs B1 286-294 och se film 3 här, och film  1-3 här 

Uppgifter.

 1. Beskriv hur och varför fokus förändrats under de senaste 50 åren när det gäller miljöfrågor (lokalt-globalt)
 2. Vad menas med växthuseffekten? Beskriv utförligt med hjälp av bilder och text hur den fungerar, orsaker samt nämn och beskriv utförligt fem konsekvenser av växthuseffekten.
 3. Mängden partiklar i luften har på många platser ökat kraftigt, vad är det för partiklar, var kommer de ifrån och vilka hälsoproblem innebär de?
 4. Vad menas med miljöproblemet försurning? Beskriv orsaker och effekter i minst tre olika naturmiljöer.
 5. Ozon finns i atmosfären och som marknära ozon. Beskriv skillnader när det gäller problemen förknippade med ozon på dessa platser, skador det kan leda till på levande organismer mm.
 6. Vad beslutades vid klimatmötet i Paris 2015?

Ekologi – Livet i landmiljöer
Läs om landekosystem B1 264-283 och titta på filmen här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv tre sätt som inlandsisen påverkat naturen och markens beskaffenhet i Sverige.
 2. Förklara skillnaden mellan väder och klimat.
 3. Nämn och beskriv Sveriges vegetationsregioner.
 4. Förklara vad som menas med jordmån och beskriv uppbyggnad och egenskaper hos de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige.
 5. Förklara sambandet mellan de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige och typ av skog (löv eller barrskog) som växer på dem.
 6. Beskriv vad som utmärker det moderna jordbruket och tre problem som är förknippat med det.
 7. Beskriv vad som utmärker det moderna skogsbruket och tre problem som är förknippat med det.
 8. Nämn och beskriv världens klimatområden och biom.
 9. Förklara vad som menas med erosion och beskriv tre orsaker till att erosion uppstår och tre konsekvenser av erosion.

Lycka till Anders


Ekologi – Havsmiljöer: Oceaner och kusthav
Repetera B1 228, läs sedan B1 256-263 och här och se film 1-6 här

Uppgifter.

1 Beskriv i 5 punkter vad som är speciellt med Östersjön
(jämför gärna med Västerhavet)
2 Förklara följande:
– Plankton – och vilka två olika huvudgrupper som finns.
– Makroalger
– Kompensationsnivån
– Språngskikt
3 Världshaven. Förklara följande:
– Kontinentalsockel och varför det marina livet är rikt där
– Djuphavsslätter
– Djuphavsgravar och varför de bildats
– Språngskikt
4 Beskriv olika havsströmmar kort, varför de är varma eller kalla,
vad som gör att de rör sig i en viss riktning och hur de påverkar
olika kust eller landområden.
5 Var finns mest liv i havet och varför.
6 Varför är sjögräs- och ”tångskogarna” i kusthaven så viktiga ge
minst 2 anledningar.
7 Vad som menas med mangroveskogar, varför de är viktiga och
varför de hotas/förstörs
8 Förklara vad koraller är för organismer och hur ett korallrev är
uppbyggt, varför korallreven är viktiga och 5 orsaker till varför de hotas/förstörs


Ekologi – Liv i vatten, sötvattenmiljöer
Läs om liv i vatten, sötvattenmiljöer B1 238-256 och se filmen här

Uppgifter.

 1. Rita en bild över livet i en sjö och nämn och beskriv också insjöns 3 zoner.
 2. Var finns de flesta svenska sjöarna och hur påvekar det ofta dessa sjöar.
 3. Visa med en bild hur vattencirkulationen i en sjö förändras under ett år och förklara vad det beror på och vad det får för konsekvenser.
 4. Beskriv vad som är utmärkande för en eutrof sjö
 5. Beskriv vad som är utmärkande för en oligotrof sjö
 6. Vissa sjöar kallas brunvattenssjöar andra för klarvattensjöar förklara bakgrunden till det.
 7. Vad är det för skillnad mellan ett kärr och en mosse?
 8. Nämn och förklara tre positiva funktioner våtmarker har i vår miljö.
 9. Hur skiljer sig pH mellan näringsfattiga och näringsrika sjöar – och varför?
 10. Hur påverkar människan att sjöar växer igen?

Ekologi – kretslopp och flöden
Läs om Kretslopp och flöden B1 225-234 och titta på film 1-7 här

Uppgifter.

 1. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 2. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare, på land och i en sjö. Rita en ”landbild” och en ”sjöbild” och förklara med några ord.
 3. Definiera vad som menas med nedbrytare.
 4. Ge tre exempel på organismer som är nedbrytare och förklara vilken roll de har i ekosystemet.
 5. Visa med hjälp av en bild ett exempel på en näringspyramid, benämn det du har med i bilden och beskriv hur energi och näring rör sig i näringspyramiden du visar.
 6. Förklara varför en jordbruksyta som används för att producera kött (t ex uppfödning av biffkor) bara kan föda en bråkdel så många människor som motsvarande yta som använts för att producera vegetabilier (t ex potatis, havre eller sojabönor).
 7. Rita en bild över kolets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 8. Kväve behövs för en av de fyra grundtyperna av föreningar som alla celler består av – en förening som behövs för att levande organismer ska fungera och kunna växa – vilken förening är det?
 9. Rita en bild över kvävets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 10. Rita en bild över fosforns kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.

Ekologi

Ekologi – begrepp
Läs om Ekologiska begrepp B1 210-225 och titta på film 1-5 här

Uppgifter.

  1. Förklara vad som menas med Ekologi
  2. Förklara vad som menas med abiotiska miljöfaktorer och hur man kan dela upp dem
  3. Ge exempel på olika typer av abiotiska miljöfaktorer
  4. Förklara vad som menas med biotiska miljöfaktorer
  5. Nämn så många olika kategorier av biotiska miljöfaktorer du kan komma på.
  6. Förklara vad som menas med litosfär, biom, habitat, skrå och nisch
  7. Förklara vad som menas population
  8. Populationer kan följa en S-formad eller en J-formad tillväxtkurva. Förklara vad som styr det.
  9. Ange fem orsaker till att en populations tillväxt stannar av.
  10. Hur kan skadeorganismer bekämpas och vilka risker finns med dessa metoder.
  11. Förklara vad menas med “invasiva arter” och ge tre exempel på invasiva arter och vad de ställt/ställer till med.
  12. Definiera följande begrepp:

  – Ekosystem
  – Konkurrens
  – Symbios
  – Mutualism
  – Kommensalism


 

Etologi – Beteendeekologi, sexuella system, mimikry mm
Läs B1 199-206 samt och se film 1-5 (gärna också 6-7) här

Uppgifter.

 1. Förklara begreppet social organisation
 2. Rangordning och hierarkier förekommer i alla grupper hur kan man förklara det? Ge exempel på vilka uttryck det kan ta sig.
 3. Vilka olika typer av revir brukar man tala om. Redogör kort för var och en av dessa.
 4. Vad menas med osjälviskt (altruistiskt) beteende. Är så altruistiskt beteende verkligen så osjälviskt? Motivera och ge två exempel som stöder ditt svar
 5. Vad menas med sexuella system?
 6. Förklara och redogör för den uppdelning som används när det gäller sexuella system.
 7. När är respektive system vanligast förekommande?
 8. Vissa djur(arter) har flera partner medan andra bara har en. Redogör för 3 tänkbara förklaringar till detta och varför det skiljer sig mellan olika arter.
 9. Utseende och färgteckning bland djur har alltid ett syfte. Vilka tre brukar man tala om? Ge också exempel med förklaring på var och en av dessa tre.
 10. Djur kommunicerar med varandra med hjälp av olika typer av signaler. Redogör för 5 olika sorters signaler. Och ge exempel på hur djur använder var och en av dem.

Etologi

Etologi – Klassisk etologi
Läs B1 192-198, se powerpoint här och titta på film 1-4 här

Uppgifter.

 1. Vad nämn fem frågeställningar som studeras inom ämnesområdet etologi.
 2. Förklara vad som menas instinkt. Förklara också instinkthandlingar och ge två exempel.
 3. Ge 4 exempel på olika typer av inlärning.
 4. Vad menas med nyckelretning. Förklara begreppet och beskriv med ett konkret exempel.
 5. Vad menas med supernormal retning, jämför också med något i människans omgivning idag och förklara likheter och skillnader.
 6. Vad menas med begreppet prägling. Förklara begreppet och beskriv med ett exempel.
 7. Förklara begreppen “Fixa rörelsemönster” respektive “Taxier”
 8. När man inom etologi talar om motivation, vad menar man då? Förklara och ge 2 exempel.
 9. Vad menas med ”tomgångshandling”, ”felprestation” samt ”överslagshandling”

 

Organismernas släktskap och indelning – Djur (forts.)
Fortsätt/repetera B1 109-127, Lu 54-63, 68-71 och film 1-6 här

Uppgifter.

 1. Av de tre stora huvudgrupperna av mollusker, vilka lever på land, i sötvatten respektive i havet?
 2. Varför anses rundmaskarna (nematoderna) ha en mer avancerad kroppsbyggnad jämfört med plattmaskarna
 3. Vilka stadier går en insekt med fullständig förvandling igenom
 4. Hur utvecklas de unga djuren (från befruktning och framåt) hos, amfibier, reptiler, fåglar respektive däggdjur.
 5. Vilka egenskaper hos fåglarnas ämnesomsättning gör att de kan vara aktiva hela tiden, men gör också att de måste vara det?
 6. Vilka drag är typiska för de flesta däggdjur, och vilka undantag finns det?

 

Organismernas släktskap och indelning – Djur
Läs B1 109-127, Lu 54-63, 68-71 samt titta på film 1-6 här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort de olika grupper av ryggradslösa djur som tillhör djurriket
 2. Nämn 2 viktiga skillnader mellan spindeldjur och insekter
 3. Beskriv det som utmärker ryggsträngsdjuren.
 4. Nämn och beskriv kort de olika grupper som tillhör ryggradsdjuren
 5. Nämn 3 strukturer som är typiskt för fåglar
 6. Varför skiljer sig näbben mellan olika fågelarter?
  B. Ge tre exempel på olika näbbform och förklara bakgrunden till var och en av dessa
 7. Nämn 2 viktiga skillnader mellan groddjur och kräldjur?
 8. Vilka olika typer/grupper av däggdjur finns och vad är det som skiljer dem åt?

 

Organismernas släktskap och indelning – växter och svampar
Läs Bi1 131-137, 128-131 och Lu 72-73 samt här och här och se filmerna här.

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort de grupper som tillhör växtriket
 2. Förklara hur befruktningen går till hos gömfröiga växter.
 3. Namnge 2 växtfamiljer som är mycket ekonomiskt viktiga för människan. Ange både svenskt och latinskt namn
 4. A. Visa med hjälp av en bild hyfer, mycel och sporkropp hos en ”storsvamp” = basidiesvamp.
  B. Beskriv vad som menas med mykorrihiza-svampar
  C. Förklara hur ”matsmältningen” sker hos storsvampar.

 

Organismernas släktskap och indelning – Enkla eukaryoter
Läs B1 138-141, Lu 18-19,  samt här (ev också 34-35, 52-53) och se film 1-6 här om enkla fotoautotrofer (t ex alger) och enkla heterotrofer  (protozoer samt slemsvampar). Dessa kallades alla *Protister i tidigare klassificering.

*Protister är en gammal benämning som egentligen inte används längre eftersom protister inte är en monofyletisk grupp, men för enkelhetens skull används den ändå fortfarande ofta. Protister har delats upp i enkla fotoautotrofer (alger) & enkla heterotrofer (protozoer samt slemsvampar). En ny klassificering håller nu på att utarbetas med hjälp av DNA-analys.

Uppgifter.

 1. Namnge och beskriv kort var och en av de tre undergrupper protisterna har delats upp i.
 2. Alger kan delas upp i mikroalger (encelliga) och makroalger på svenska tång (flercelliga). A) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av mikroalger. B) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av makroalger.
 3. Beskriv algernas ekologiska betydelse lokalt och globalt.
 4. Namnge och beskriv tre olika protozoer.
 5. Nämn och beskriv kort en allvarlig sjukdom som orsakas av protozoer och hur det går till.
 6. Vad menas med slemsvampar och vad är den avgörande skillnaden mellan dem och riktiga svampar.
 7. Vad menas med en amöba? Beskriv vad som är typiskt för amöbor, i vilka miljöer de finns, hur de rör sig, “äter” och fortplantar sig, nämn också någon sjukdom de kan orsaka.

Livets mångfald

Organismernas släktskap och indelning
Läs den inledande översikten B1 104-108 och om arkéer och bakterier B1 142-147 samt, Lu 34-35, 52-53, 74-75, 18-19 och här och här. Se film 1-4 här och 1-3 här. Mer om LUCA här.

Uppgifter – Översikt, namngivning samt Arkéer & bakterier

 1. Beskriv grunderna i Linnés indelning och namngivning av organismerna
 2. Vad menas med LUCA (Last Common Universal Ancestor).
 3. Rita en bild som med början från LUCA visar domänerna alla organismer delas in i.
 4. Beskriv översiktilgt domänerna Bakterier, Arkéer och Eukaryoter och några typiska generella kännetecken hos dem.
 5. Beskriv likheter och skillnader mellan Bakterier och Arkéer
 6. Vad talar för att arkéerna är närmare släkt med eukaryoterna än vad bakterierna är?
 7. Ge ett exempel med förklaring på hur bakterier kan klassificeras.
 8. Ge fem exempel med kort förklaring på olika sätt bakterier är till nytta för oss.
 9. Ge två exempel med kort förklaring på vilket sätt bakterier kan göra människor sjuka.

 

Evolution – Anpassning till miljön, variation & urval
Läs B1 170-181, Lu 46-49 och se filmen här & här (“Livets resa – Leva tillsammans” som är 58min).

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara tre viktiga faktorer som möjliggör anpassning till miljön.
 2. Förklara vad som menas med stabiliserande urval och ge exempel.
 3. Förklara vad som menas med riktat urval och ge exempel.
 4. Förklara vad som menas med splittrande urval och ge exempel.
 5. Förklara vad som menas med samevolution och beskriv minst två exempel på samevolution.
 6. Förklara vad som menas med sexuellt urval och ge exempel.
 7. När det gäller slumpmässigt urval talar man om “flaskhalseffekten” respektive “genetisk drift” förklarea vad som menas med dessa begrepp.
 8. När det gäller artbildning talar man om geografisk isolering, konvergent evolution, respektive divergent evolution. Förklara vad som menas dessa begrepp.
 9. Vissa djurarter lever i extremt socialt organiserade samhällen, där de enskilda individerna närmast kan liknas med enskilda celler i en större organism. Ge tre exempel på arter som fungerar så och förklara kort.
 10. Förklara fördelar och nackdelar med att leva solitärt respektive att leva i en grupp/flock
 11. Förklara med bilder och text skillnaden i utseende och funktion mellan tänderna hos djur som är växtätare, respektive rovdjur och tänderna hos djur som äter både växter och kött.

 

Evolutionens mekanismer
Läs B1 s100 (från “En ny syn på livet”) -102, 149-153, 167-169 samt Lu 40 och 44. Se  film 1-4 här.

Uppgifter.

 1. Redogör för Jean- Baptiste de Lamarcks teori om livets utveckling (evolution).
 2. Förkara vad begreppet “neodarwinism” står för och bakgrunden till begreppet.
 3. Redogör kort för 3 olika typer av fossil och något sätt att datera fossil.
 4. Vad menas med homologa organ, analoga organ respektive rudimentära organ. Förklara & ge exempel för var och en av dem
 5. Vad menas med biogeografi förkara och ge tre exempel på biogeografi och på vilket sätt exemplen stödjer evolutionsteorin
 6. Vad betyder begreppet “population”?
 7. Vad står begreppet “Naturligt urval” för?
 8. Förklara vad som menas med att “Evolutionen saknar syfte och mål” och ge tre exempel på det.
 9. Sammanfatta livets utveckling från fiskar i haven via olika djur på land till valar i haven. (se B1 s168)

 

Livets utveckling – Kulturell evolution och civilisation
Repetera Lu s88-89, läs sedan B1 189-190 och Lu 90-91 “Civilisation”. Se filmen “Livets resa – Människan” från 38:10min till 52:00 och sedan följande filmer (2-5) här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort två anatomiska förutsättningar för mänskligt talat språk.
 2. Förklara fördelen med det mänskliga talade språket jämfört med djur som inte har det. (Det och fråga 1 förklaras i “Livets resa – Människan”).
 3. För drygt 10 000 år sedan började människan odlingen av grödor och domesticerade (tämja och utnyttja) olika djur. Ge 4 exempel med beskrivning/förklaring på genomgripande förändringar det lett till för människan och livet på jorden fram till idag.
 4. Vad betyder begreppet civilisation. (Se filmerna och sök eventuellt också i seriösa fysiska eller digitala uppslagsverk . Ange källan till ditt svar).
 5. Nämn och placera geografiskt sex tidiga civilisationer.
 6. Förklara vad som menas med ”Kulturell evolution” och ge fyra exempel på kulturell evolution.
 7. Var och varför skriftspråket uppstod.
 8. Nämn och förklara kort fyra olika skriftspråksvarianter
 9. Förklara varför skriftspråk är så avgörande när det gäller människans kulturella evolution.
 10. Ge en evolutionär förklaring till många av de hälsoproblem vi ser hos människor idag. (Fundera själv utifrån det vi gått igenom under den här delen av kursen som handlat om evolution.)

 

Utvandring/möten med Neanderthal och Denisova människor.
Repetera Lu s86-87 och fortsätt med Lu s88-89 “Utvandring”. Läs också B1 “Utvandring från Afrika” s186 och sedan B1 s188.  Titta på översikten över våra förfäders och våra släktingars spridning över välden här, samt se filmen “Livets resa – Människan” från 26:20min till 38:10min och de följande filmerna (2-5) här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när inträffade det som kallas för “Den kreativa explosionen”. Vad var det som hände då?
 2. Neanderthalarna är en av våra närmaste släktingar på det mänskliga släktträdet. Ge tre exempel på varför man idag anser att de på många sätt var jämbördiga med oss fram till dess att de dog ut.
 3. Beskriv kort tre anatomiska skillnader mellan Neanderthalarna och oss och förklara varför Neanderthalarna hade utvecklat dessa anatomiska drag och de var fördelaktiga för dem.
 4. Vilka var Denisovamänniskorna?
 5. Var har man hittat lämningar efter Denisova?
 6. Nämn och förklara någon fysiologisk anpassning Denisova hade utvecklat, som nu fortfarande finns kvar hos vissa folkgrupper.
 7. Förklara utförligt vad man kan utläsa ur mitokondrie-DNA och varför det har stor betydelse när det gäller människans evolution.
 8. Rita en enkel karta över jorden och beskriv med hjälp av den och förklarande text våra förfäders och våra släktingars spridning över välden.

 

Livets historia, människan – redskap/samlare & jägare.
Repetera Lu s83 “De nya förmågorna” och läs Lu s84-87 & B1 s186 samt se filmen “Livets resa – Människan” från 15:00min in i filmen till 26:20min här.

Uppgifter.

 1. När i tiden anser man att utvecklingen börjar av Homosläktet,  det släkte som alla människor som finns idag tillhör.
 2. Homo Habilis är en tidig förfader i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med deras föregångare.
 3. Ge fyra exempel på verktyg som dessa tidiga människor tillverkade. Namnge verktyget, vad det tillverkats av och vad det användes till.
 4. Homo Erectus  är en annan tidig art i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med Homo Habilis.
 5. Man benämner ofta dessa tidiga människor som “Jägare och samlare” men verkligheten var snarare att det var samlandet som var viktigast när det gällde att skaffa föda. Förklara varför.
 6. Vad bestod kosten av för dessa tidiga människor. Vad åt man dagligen och mest av och vad åt man bara ibland och i mindre mängd.
 7. Ge exempel på och förklara pincettgreppets betydelse för människans utveckling.
 8. Ge minst 5 exempel och förklara hur elden påverkat utvecklingen av Homosläktet.

 

Livets utveckling – människosläktets föregångare.
Läs om människans föregångare Lu s78-79 om den uppräta gången Lu s82-83 och om Bonobon och de andra människoapornas  släktskap med människan här.
Läs också B1 s182-185 samt se filmen “Livets resa – Människan” till 15:00min in i filmen och filmen om “Lucy” här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när i tiden och var på jorden uppstår människosläktets tidigaste föregångare – så långt vi genom fossilfynd vet idag.
 2. Rita ett släktträd över människan, Bonobon och de andra människoaporna.
 3. Ge en förklaring till att våra förfäder började leva på marken
 4. Beskriv 3 olika teorier om varför våra förfäder började gå mer uppräta på 2 ben och utan att stödja sig på händerna
 5. Hur kan man utifrån endast skelettdelar säga att de kommer från någon som mest gått upprät. Ge tre exempel och förklara.
 6. Hur gamla är fotspåren i Laetoli i det som idag är Tanzania, berätta också vad man kan utläsa av dem
 7. Varför kallas Lucy för Lucy, vem är hon, när levde hon och vad kan man utläsa av hennes skelett
 8. Berätta om händernas förändring och utveckling till följd av att våra förfäder när de nu gick mer på två ben inte använde händerna på samma sätt som tidigare.
 9. Förklara hur stortåns förändring hos våra tidiga förfäder påverkade relationen mellan mor och barn – och det i sin tur hela familjesituationen och hannarnas beteende.

Liv i luften – insekter, kräldjur, fåglar och däggdjur i luften
Läs  Lu 58-59, 70-71 och B1 151-152.
Se film 10 här (filmen “Livets resa – Flyga” är 58min lång).

Uppgifter.

 1. Redogör för vilka djur som var först med att flyga och en teori om hur det kan ha gått till
 2. Redogör för fåglarnas ursprung och hur de utvecklats  – A.fjädrarna
  B. varför och hur flygförmågan utvecklats
  C. ge fem exempel på den extrema variationen bland fåglarna som anpassning till olika miljöer lett till.
 3. Förklara i sex punkter hur förmågan att flyga påverkat hur fåglars skelett anpassats för just flygförmåga.
 4. Nämn och beskriv två kräldjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 5. Nämn och beskriv kort tre däggdjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 6. Ge tre exempel med förklaring på hur flygande insekter på ett dramatiskt sätt påverkat och påverkar livet på jorden.
 7. Förklara vad som menas med homologa respektive analoga organ och ge tre exempel.

Livet utvecklas vidare på land – dinosaurier, däggdjur & primater
Läs Lu s60-69, om primaternas stamträd på s80, B1 s163 (från rubriken “Perm”) fram t o m s165, och se filmen “Livets resa – På land” från 41-57min, de två filmerna “Dinosaurier…” och filmen “Primater” här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 2. Förklara fördelar och nackdelar med att vara ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 3. Beskriv två olika dinosauriearter vars beteende på avgörande sätt skiljer sig från varandra,
 4. Beskriv en teori om när och varför de flesta dinosaurier dog ut.
 5. Nämn och förklara tre unika egenskaper som utmärker däggdjur.
 6. A) När uppstod däggdjuren? B) Förklara varför de huvudsakligen var nattaktiva under tiden dinosaurierna dominerade jorden.
 7. Förklara den explosiva utvecklingen bland däggdjuren med början för ca 65 miljoner år sedan.
 8. Vad menas med megafaunan. Beskriv tre djur i megafaunan.
 9. Redogör för hur primater definieras samt ge exempel på 5 olika arter av primater.
 10. Redogör för utvecklingen bland primaterna från ca 20 miljoner år sedan fram till ca 7 miljoner år sedan.

Livet utvecklas på land – växter, leddjur, groddjur och kräldjur
Läs Lu 42-43, 72-73, B1 162-163 och här, därefter Lu 58-63 samt se film 1 och 2  här, se filmen “Livets resa – På land” fram till 42:30min (filmen är på engelska, förstår du inte allt så är filmens bilder huvudsaken). Powerpoint till det här delavsnittet finns här.

Uppgifter.

 1. Vad kännetecknar den “Kambriska explosionen”, beskriv en framträdande organism och förklara varför vi återfinner ett så rikt fyndmaterial från denna period gentemot föregående period (Edicara)?
 2. Redogör för landväxternas ursprung (vilka organismer de närmast härstammar från).
 3. Hur gick det till när landväxternas föregångare stegvis anpassades och utvecklades till ett liv på land. Vad bidrog denna process med långsiktigt för djurlivet?
 4. Landväxternas fortsatta utveckling ledde till en period i jordens historia som kallas “Karbon”. Beskriv den och varför den har en avgörande betydelse för oss idag.
 5. Varför har leddjuren varit så framgångsrika evolutionärt? Vad finns det för för- och nackdelar med ett yttre skelett istället för ett inre?
 6. Redogör för ryggradsdjurens utveckling från benfiskarna, de första ryggradsdjuren på land och vidare till de första amfibierna/groddjuren.
 7. Jämför med groddjuren och nämn 3 “förbättrade” anpassningar till landliv som återfinns hos kräldjuren samt förklara fördelarna med dessa anpassningar.
 8. När vi talar om djur och växter från vår forntid visar vi oftast på det fossila materialet. Vad missar vi att ta med när vi använder oss av detta sätt att tolka forntiden?

Evolution

Evolution. Livets historia – uppkomst.
Översikt, förutsättningar, uppkomst & tidig utveckling i haven.
Läs Lu 12-21, 40-41, 54-57, B1 148-149, 154-161 och här samt se film 1-7  här (filmen “Livets resa – livets början” är 50min lång och på engelska, men förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Redogör för hur Darwins förklarade evolutionens mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer (se här).
 3. Nämn i fyra punkter hur miljön var på på den nybildade jorden.
 4. Hur anses kometer ha bidragit till mängden vattnet på jorden.
 5. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 6. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 7. Förklara vad stromatoliter är.
 8. Förklara vad plattektonik är, hur det går till och hur det påverkat hur olika arter utvecklats.
 9. Beskriv med hjälp av egna bilder hur den eukaryota cellen utvecklats (endosymbiosteorin).

CRISPR/Cas9 – “gensaxen”
För att förstå CRISPR/Cas9 behöver du mer i detalj förstå vad virus är och hur virus fungerar och lite mer om bakterier.
Repetera om virus B1 23, läs mer om bakterier B1 142-143 samt om hur virus invaderar en cell Lu 36-37, se också film 4-6 här.
Läs efter det B1 86-95 och se film 7-9 här, filmen “Den genetiska revolutionen” är 48 minuter lång, du behöver se hela filmen.

Uppgifter.

 1. Vad betyder förkortningen CRISPR/Cas9? Förklara utförligt.
 2. Beskriv hur upptäckten av CRISPR/Cas9-systemet gick till och vad CRISPR/Cas9-systemet egentligen är i naturen.
 3. Förklara med hjälp av bilder i minst fyra steg hur CRISPR/Cas9-systemet fungerar i bakterier.
 4. Förklara hur CRISPR/Cas9-teknik kan användas A) vid prduktion av livsmedel B) för att bota sjukdomar C) för att enkelt ge människor nya egenskaper och förändra oss permanent D) i biologisk krigföring.
 5. Fundera själv och redogör för vad du tycker: A) Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar. B) Ska de sedan få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.
 6. Vad menas med “en klon” och vad menas med “att klona”?
 7. En klon kan uppstå/skapas på flera sätt. Förklara tre olika sätt.
 8. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.
 9. Nämn och beskriv kort två tillsynsmyndigheter, och två lagområden när det gäller genteknik.

Genteknik – DNA-analys, GMO, genöverföring & genredigering
Läs B1 74-86 och samt Lu 102-103 och se de 3 första filmerna här.

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort 4 huvudområden inom genteknik?
 2. Förklara vad restriktionsezymer är och används till i genteknik.
 3. Beskriv hur PCR-tekniken går till och vad den används till
 4. Vad menas med DNA-analys. Ge också 3 exempel på användning.
 5. Beskriv skillnader i hur DNA och RNA fungerar i eukaryota celler jämfört med i prokaryota celler.
 6. Nämn tre sätt DNA kan föras från en organism till en annan.
 7. Beskriv tre användningsområden för genmodifierade bakterier
 8. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 9. Vilka nackdelar/faror finns med att genmodifiera växter?
 10. Ska man genmodifiera växter? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 11. Vad menas med transgena djur? Förklara och ge något verkligt exempel.
 12. I vilka syften genmodifieras djur? Ge 3 exempel
 13. Vilka nackdelar/faror finns med att transgena djur?
 14. Är det rätt att utveckla transgena djur? Vad tycker du? Motivera ditt svar.

Klassisk genetik
Läs B1 54-73, Lu 32-33, se film 1-8 här

Uppgifter.

 1. Berätta kort om vem Gregor Mendel var, hur han gjorde för att korsa ärtplantor på det sätt han vill – och vad han observerade
 2. Förklara vad som menas med dominant respektive recessivt anlag
 3. Förklara skillnaden mellan genotyp respektive fenotyp
 4. Förklara vad allel är
 5. Förklara vad locus är
 6. Gör ett korsningsschema för egenskapen ögonfärg och förutsäg procentuellt barnens ögonfärg B = dominant anlag för brun ögonfärg, b = recessivt anlag för blå ögon färg. Fadern har anlagen Bb och modern Bb
 7. Förklara vad som menas med “miljö” när det gäller arv och vilken roll miljön spelar för olika egenskaper
 8. Förklara med hjälp av exempel varför blödarsjuka är vanligare hos män jämfört med kvinnor
 9. Förklara hur anlag för sjukdomar ärvs och varför de inte alltid drabbar de som bär på anlag för sjukdomen.
 10. Beskriv ett exempel på växtförädling och ett exempel på husdjursförädling. Hur de gått till, syfte samt för och nackdelar.

Mutationer
Läs B1 46-53, Lu 32-33 och se film 1-6 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med begreppet mutation.
 2. Hur har mutationer påverkat evolutionen?
 3. Förklara vad en genmutation är.
 4. Nämn de tre sätt en genmutation kan ske på och förklara var och en av dem.
 5. Nämn tre olika orsaker till att genmutationer kan uppstå.
 6. Förklara vad en kromosommutation är.
 7. Nämn de tre olika slags kromosommutationer och förklara var och en av dem.
 8. Nämn två exempel på vanliga variationer i uppsättningen av könskromosomer hos människan – och beskriv kromosomuppsättning och effekter av var och en av dessa.
 9. Cancer är egentligen en mängd olika sjukdomar beroende på ursprung, var kroppen drabbas, och på vilket sätt cancersjukdomen utvecklas. Vad menas med en tumör och varför kan en tumör uppstå?
 10. Förklara vad som menas med  benigna respektive maligna tumörer.
 11. Förklara hur maligna tumörer utvecklas och vad som menas med metastaser

Genetik – Kromosomer, celldelning och förökning
Läs B1 30, 37-45, 53, Lu 25-27. Se film 1 & 3-13 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med systerkromatider
 2. Förklara kortfattat hur replikationen av DNA går till inför celldelningen.
 3. Rita en bild över “cellcykeln” och förklara den.
 4. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid mitos
 5. Nämn 4 exempel på könlös förökning.
 6. Ange och förklara 2 fördelar och 1 nackdel med könlös förökning
 7. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid meios
 8. Ange och förklara 1 fördel och 1 nackdel med könlig (sexuell) förökning
 9. Förklara hur olika kön uppstår hos människan

Transkription, proteinsyntes, samt proteinstruktur & funktion
Läs B1 32-36 och repetera Lu s28-29 . Repetera film 2-5 här och se sedan film 6-10  här. Repetera jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här. (Fråga 7 och 8 hittar du mer om i filmerna under “Mer…” = film 11-14 här).

Uppgifter.

 1. Vad menas med en gen, var finns den och vad kodar den för?
 2. Förklara skillnaden mellan transkription av DNA och translation via RNA.
 3. Förklara vad som menas med exoner respektive introner på DNA och mRNA och varför det skiljer sig mellan dem.
 4. Förklara var i cellen mRNA, rRNA och tRNA finns och skillanden i funktion mellan dem.
 5. Visa med utförliga bilder och utförlig beskrivning i detalj hur proteinsyntesen går till
 6. Vad skiljer i funktion mellan ribosomer som finns fritt i cytoplasman och ribosomer som sitter i det grova endoplasmatiska nätverket (retikulum)
 7. Förklara hur och varför en proteinkedja veckas efter att den lämnar den ribosom där den satts samman.
 8. Förklara vad som menas med att gener i eukaryta celler sätts på respektive stängs av och hur det kan till.

Genetik

Från molekyl till individ – RNA, DNA, transkription
Repetera avsnittet om cellers byggnad genom att läsa s17-24  i
boken Biologi 1 (B1) och s24-25 i boken Livets utveckling (Lu).
Fortsätt med att läsa om gener DNA, RNA och kromosomer i B1 s25-31, 38 och i Lu s26-29 . Titta på film 2-5 här. Se jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här.

Uppgifter.

 1. Förklara skillnaden mellan RNA respektive DNA.
 2. Namge de fyra olika kvävebaserna samt två andra föreningar som DNA består av.
 3. Förklara vad en aminosyra är, vad ett protein är samt minst tre exempel på funktioner proteiner har i vår kropp.
 4. Förklara vad kromosomer består av, vad de har för struktur, när de är synliga och varför de är synliga bara just då.
 5. Hur många kromosomer finns i en kroppscell respektive könscell (= spermie eller ägg) hos människan?
 6. Förklara vad som menas med att DNA replikeras.
 7. Förklara vad som menas med homologa kromosomer

Fotosyntes och förbränning/cellandning
Läs om fotosyntes och cellandning i B1 s13 och i Lu s30-31 och titta på film 14-19 här (film 14 är “Fotosyntes och cellandning” och film 19 är “Mer om Autotrofer och Heterotrofer”).

Uppgifter.

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle(t ex bensin).
 5. Det finns organismer som inte kan utföra fotosyntes men som ändå är autotrofer, förklara det och hur dessa organismer tillgodogör sig energi.

Celler, uppbyggnad & organeller, samt kort om virus
Läs B1 17-24,  Lu 24-25, 74-75 och här. Se film 6-13 här, och titta på bilder här.

Uppgifter.

 1. Vilka är de två huvudtyperna av celler? Nämn och förklara också två grundläggande skillnader mellan dem.
 2. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 6. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 7. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.
 8. Förklara vad virus är och hur virus är uppbyggda.
 9. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.

Biologi grundbegrepp och levande cellers kemi
Läs B1 10-15, Lu 12 och se film 3-5 här

Uppgifter.

 1. Nämn 5 kriterier för liv och levande organismer.
 2. Förkara vad som menas med Autotrofer samt två olika typer av Autotrofer och hur de skiljer sig.
 3. Förkara vad som menas med Heterotrofer.
 4. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det? Illustrera var och en av dem med en egen enkel bild och förklara funktionen hos dem kort
 5. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 6. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 7. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Naturvetenskapligt arbetssätt.
Se filmen “The Scientific Method” här se bilden, läs texten och se efter texten  filmen  “Vetenskaplig metod – vaccin” på samma sida. Läs därefter här om vad pseudovetenskap är.

Uppgifter – Naturvetenskaplig metod.

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt/vetenskaplig metod?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel

Grundbegrepp & celler

Vad är “Biologi” ?
Läs B1 s2-10 och Lu s7 (B1=Spira Biologi 1 och Lu=Livets utveckling) Se film 1  här.

Uppgifter – Vad är “Biologi” ? Svara i loggen på följande:

 1. Vad betyder ordet “Biologi”
 2. Vad handlar vetenskapen biologi om?
 3. Nämn fem områden som studeras inom biologi och förklara var och en av dem kort.
 4. Ge fem exempel med förklaring på positiva tillämpningar biologisk forskning kan leda till.
 5. Ge tre exempel med förklaring på negativa tillämpningar/ etiska problem biologisk forskning kan leda till.

Biologi 1

Kursinnehåll

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, DNA och hur olika celler är uppbyggda. Därefter följer avsnitt om genetikevolutionorganismernas släktskap och indelning, etologi och slutligen ett avsnitt om ekologi och hållbar utveckling. Du ska också göra en projektuppgift och ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Spira Biologi 1 ISBN: 978-91-47-11600-3 tredje upplagan. Författare : Björndahl mfl. Förlag: Liber
Livets utveckling ISBN: 978-82-535-3036-9 tredje upplagan,
Förlag: Bonnier
Webbmaterial på: i-edu.se/provning-biologi-1/