—— Prövning Biologi 1 ——

Anvisningar och kontrolluppgifter från slutet av denna sida

Scrolla ner för att komma till kursens början!


Hållbar utveckling – Biologisk mångfald
Läs B1 s83-84, 139-156 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ”ekologiskt fotavtryck”
 2. Förklara vad som menas med ”biologisk mångfald”
 3. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera också själv)
 4. Turism påverkar miljön på många sätt. (Fundera också själv)
  A) Nämn och redogör för några positiva effekter turism kan ge
  B) Nämn och redogör för 5 negativa effekter av turism i tredje världen.
 5. Beskriv hur jordbrukslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden.
 6. Beskriv hur skogslandskapet i Sverige förändrats under de senaste 200 åren och hur det påverkat biologiska mångfalden

Hållbar utveckling – Konsumtion och avfall
Läs B1 135-138 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med “Livscykelanalys”
 2. Förklara hur man menar när man säger “Ekologisk ryggsäck”
 3. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön. Hur går det till?
 4. Export av miljöfarligt avfall. Redogör för orsaker och effekter.
 5. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön. Namnge och redogör för 5 sådana problem. (Internet/fundera själv)
 6. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag. Namnge och redogör för minst 5 av dem
 7. Beskriv och förklara skillnaden mellan produktionsperspektiv och konsumtionsperspektiv när det gäller miljöpåverkan.

Hållbar utveckling – övergödning och miljögifter
Läs B1 115-134 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Vad menas med övergödning? Beskriv orsaker och vilka problem den leder till.
 2. Ange och förklara minst 4 olika utsläpp som direkt eller indirekt skapar problem i Östersjön.
 3. Vad menas med våtmark och varför är våtmarker viktiga för livet och balansen i naturen.
 4. Namnge 3 olika tungmetaller. I vilka produkter finns de/hur sprids de (har de spridits/använts) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de .
 5. Förklara för var och en av DDT, PCB och Dioxiner: Vad är det för ämne, hur sprids det (har det spridits/använts till) och på vilket sätt är var och en av dessa farliga/vilka skador ger de.

Hållbar utveckling – luft och vatten
Läs B1 92-114 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Vad menas med växthuseffekten? Beskriv med hjälp av bilder och text hur den fungerar, orsaker och effekter.
 2. Vad menas med miljöproblemet försurning? Beskriv orsaker och effekter i minst tre olika naturmiljöer.
 3. Ozon finns i atmosfären och som marknära ozon. Beskriv skillnader när det gäller problemen förknippade med ozon på dessa platser, skador det kan leda till på levande organismer mm.
 4. Världens havsområden hotas och förstörs. Redogör för 5 olika hot: bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera själv)
 5. Ge exempel på var och hur vårdslös hantering av vatten lett till miljöförstöring

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling – grundbegrepp B1 79-92
Läs B1 79-91 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Beskriv hur och varför fokus förändrats under de senaste 50 åren när det gäller miljöfrågor (lokalt-globalt)
 2. Förklara begreppen naturkapital respektive ekosystemtjänster
 3. Förklara varför jordbruket är så centralt när det gälle människans påverkan av miljön.
 4. Beskriv utvecklingen inom jordbruket de senaste 100 åren och vad det lett till.
 5. Vad menas med fossila bränslen. Ge 4 exempel med beskrivning på fossila bränslen.
 6. Redogör för 6 olika miljöproblem vår energiproduktion/ energianvändning ställer till med.

Ekologi – havet, sjöar
Läs om havet B1 59-65, här se illustrerande videoklipp här
Läs om sjöar och myrar B1 48-58 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Beskriv i 5 punkter vad som är speciellt med Östersjön
  (jämför gärna med Västerhavet)
 2. Förklara följande:
  – Plankton – och vilka två olika huvudgrupper som finns.
  – Makroalger
  – Kompensationsnivån
  – Språngskikt
  3 Världshaven. Förklara följande:
  – Kontinentalsockel och varför det marina livet är rikt där
  – Djuphavsslätter
  – Djuphavsgravar och varför de bildats
  – Språngskikt
 3. Beskriv olika havsströmmar kort, varför de är varma eller kalla,
  vad som gör att de rör sig i en viss riktning och hur de påverkar
  olika kust eller landområden.
 4. Var finns mest liv i havet och varför.
 5. Vad som menas med mangroveskogar, varför de är viktiga och
  varför de hotas/förstörs
 6. Förklara vad koraller är för organismer och hur ett korallrev är
  uppbyggt, varför korallreven är viktiga och 5 orsaker till varför de hotas/förstörs
 7. Rita en bild över livet i en sjö (ex finns t ex på s 49 i Bi1) och nämn och beskriv också insjöns 3 zoner.
 8. Visa med en bild hur vattencirkulationen i en sjö förändras under ett år och förklara vad det beror på och vad det får för konsekvenser.
 9. Beskriv vad som är utmärkande för en eutrof sjö
 10. Beskriv vad som är utmärkande för en oligotrof sjö
 11. Vissa sjöar kallas brunvattenssjöar andra för klarvattensjöar förklara bakgrunden till det.
 12. Hur skiljer sig pH mellan näringsfattiga och näringsrika sjöar – och varför?
 13. Hur påverkar människan att sjöar växer igen?

Ekologi – landekosystem
Läs om landekosystem B1 34-47 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med epifyter och ge två exempel.
 2. Nämn och beskriv tre sätt som inlandsisen påverkat naturen och markens beskaffenhet i Sverige.
 3. Förklara vad som menas med jordmån och beskriv uppbyggnad och egenskaper hos de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige.
 4. Förklara sambandet mellan de två vanligaste jordmånstyperna i Sverige och typ av skog (löv eller barrskog) som växer på dem.
 5. Nämn och beskriv Sveriges vegetationsregioner.
 6. Nämn och beskriv världens vegetationstyper.

Ekologi – kretslopp och flöden
Läs om Kretslopp och flöden B1 23-33 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Visa med hjälp av en bild ett exempel på en näringspyramid, benämn det du har med i bilden och beskriv hur energi och näring rör sig i näringspyramiden du visar.
 2. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare, på land och i en sjö. Rita en ”landbild” och en ”sjöbild” och förklara med några ord.
 3. Definiera vad som menas med nedbrytare.
 4. Ge tre exempel på organismer som är nedbrytare och förklara vilken roll de har i ekosystemet.
 5. Rita en bild över kolets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 6. Kväve behövs för en av de fyra grundtyperna av föreningar som alla celler består av – en förening som behövs för att levande organismer ska fungera och kunna växa – vilken förening är det?
 7. Beskriv översiktligt kvävets kretslopp i naturen.

Ekologi

Ekologi – begrepp
Läs om Ekologiska begrepp B1 11-22 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med Ekologi
 2. Förklara vad som menas med abiotiska miljöfaktorer och hur man kan dela upp dem
 3. Ge exempel på olika typer av abiotiska miljöfaktorer
 4. Förklara vad som menas med biotiska miljöfaktorer
 5. Nämn så många olika kategorier av biotiska miljöfaktorer du kan komma på.
 6. Förklara vad som menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer
 7. Ge exempel på 5 grundämnen utöver C, H, och O som är viktiga för en cell.
 8. Förklara vad som menas med närsalter och ge exempel på närsalter som innehåller kväve respektive fosfor.
 9. Förklara vad som menas med nisch respektive habitat
 10. Beskriv vad som är utmärkande för jämnvarma organismer och hur de fungerar. Ge 4 exempel på jämnvarma djur
 11. Beskriv vad som är utmärkande för växelvarma organismer och hur de fungerar. Ge 4 exempel på växelvarma organismer

Sexuella system bland djur
Läs t o m “Jungfrufödsel” B1 268-274 se illustrerande videoklipp 8 här

Uppgifter att svara på i din logg.

 1. Vad menas med sexuella system?
 2. Förklara och redogör för den uppdelning som används när det gäller sexuella system.
 3. När är respektive system vanligast förekommande?
 4. Vissa djur(arter) har flera partner medan andra bara har en. Redogör för 3 tänkbara förklaringar till detta och varför det skiljer sig mellan olika arter.

Beteendeekologi mm
Läs B1 264-268 se illustrerande videoklipp 6 och 7 här

Uppgifter att svara på i din logg.

 1. Förklara begreppet social organisation
 2. Rangordning och hierarkier förekommer i alla grupper hur kan man förklara det? Ge exempel på vilka uttryck det kan ta sig.
 3. Vilka olika typer av revir brukar man tala om. Redogör kort för var och en av dessa.
 4. Vad menas med osjälviskt (altruistiskt) beteende. Är så altruistiskt beteende verkligen så osjälviskt? Motivera och ge två exempel som stöder ditt svar.

Etologi fortsättning
Läs B1 257-263 se illustrerande videoklipp 1-5 här

Uppgifter att svara på i din logg.

 1. Vad menas med begreppet prägling. Förklara begreppet och beskriv med ett exempel.
 2. Ge 4 exempel på olika typer av inlärning.
 3. När man inom etologi talar om motivation, vad menar man då? Förklara och ge 2 exempel.
 4. Vad menas med ”tomgångshandling”, ”felprestation” samt ”överslagshandling”
 5. Utseende och färgteckning bland djur har alltid ett syfte. Vilka tre brukar man tala om?
 6. Djur kommunicerar med varandra med hjälp av olika typer av signaler. Redogör för 5 olika sorters signaler. Och ge exempel på hur djur använder var och en av dem.

Etologi

Klassisk etologi
Läs  B1 248-256 se illustrerande videoklipp 1 och 2 här

Uppgifter att svara på i din logg.

 1. Förklara och ge exempel på beteenden som gynnar den egna individen men missgynnar arten som den individen tillhör
 2. Förklara vad som menas instinkt. Förklara också instinkthandlingaroch ge två exempel.
 3. Vad menas med nyckelretning. Förklara begreppet och beskriv med ett konkret exempel.
 4. Vad menas med supernormal retning, jämför också med något i människans omgivning idag och förklara likheter och skillnader.

Djur
Läs B1 290-296, Lu 54-63, 68-71 se illustrerande videoklipp här

Uppgifter att svara på i din logg.

 1. Nämn och beskriv kort de olika grupper av ryggradslösa djur som tillhör djurriket
 2. Nämn 2 viktiga skillnader mellan spindeldjur och insekter
 3. Beskriv det som utmärker ryggsträngsdjuren.
 4. Nämn och beskriv kort de olika grupper som tillhör ryggradsdjuren
 5. Nämn 3 strukturer som är typiskt för fåglar
 6. Varför skiljer sig näbben mellan olika fågelarter?
  B. Ge tre exempel på olika näbbform och förklara bakgrunden till var och en av dessa
 7. Nämn 2 viktiga skillnader mellan groddjur och kräldjur?
 8. Vilka olika typer/grupper av däggdjur finns och vad är det som skiljer dem åt?

Växter och svampar
Läs Bi1 288-289 och Lu 72-73 samt här, här se illustrerande videoklipp här

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort de grupper som tillhör växtriket
 2. Förklara i hur befruktningen går till hos gömfröiga växter.
 3. Namnge 2 växtfamiljer som är mycket ekonomiskt viktiga för människan. Ange både svenskt och latinskt namn
 4. A. Visa med hjälp av en bild hyfer, mycel och sporkropp hos en ”storsvamp” = basidiesvamp.
  B. Beskriv vad som menas med mykorrihiza-svampar
  C. Förklara hur ”matsmältningen” sker hos storsvampar.

Enkla fotoautotrofer och enkla heterotrofer
Läs B1 283-287, 296, Lu 18-19, 34-35, 52-53 samt här se illustrerande videoklipp här om enkla fotoautotrofer (t ex alger) och enkla heterotrofer  (protozoer samt slemsvampar). Dessa kallades alla *Protister i tidigare klassificering.

*Protister är en gammal benämning som egentligen inte används längre eftersom protister inte är en monofyletisk grupp, men för enkelhetens skull används den ändå fortfarande ofta. Protister har delats upp i enkla fotoautotrofer (alger) & enkla heterotrofer (protozoer samt slemsvampar). En ny klassificering håller nu på att utarbetas med hjälp av DNA-analys.

Uppgifter.
 1. Namnge och beskriv kort var och en av de tre undergrupper protisterna har delats upp i.
 2. Alger kan delas upp i mikroalger (encelliga) och makroalger på svenska tång (flercelliga). A) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av mikroalger. B) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av makroalger.
 3. Beskriv algernas ekologiska betydelse lokalt och globalt.
 4. Namnge och beskriv tre olika protozoer.
 5. Nämn och beskriv kort en allvarlig sjukdom som orsakas av protozoer och hur det går till.
 6. Vad menas med slemsvampar och vad är den avgörande skillnaden mellan dem och riktiga svampar.
 7. Vad menas med en amöba? Beskriv vad som är typiskt för amöbor, i vilka miljöer de finns, hur de rör sig, “äter” och fortplantar sig, nämn också någon sjukdom de kan orsaka.

Organismernas släktskap och indelning

Inledande översikt och om arkéer och bakterier. Läs B1 281-285 samt B1 296, Lu 34-35, 52-53, 74-75, 18-19 och här och här. Se illustrerande videoklipp här. Mer om LUCA här.

Uppgifter – Arkéer, bakterier
 1. Vad menas med LUCA (Last Common Universal Ancestor).
 2. Rita en bild som med början från LUCA visar domänerna alla organismer delas in i.
 3. Beskriv översiktilgt domänerna Bakterier, Arkéer och Eukaryoter och några typiska generella kännetecken hos dem.
 4. Beskriv likheter och skillnader mellan Bakterier och Arkéer
 5. Vad talar för att arkéerna är närmare släkt med eukaryoterna än vad bakterierna är?
 6. Ge ett exempel med förklaring på hur bakterier kan klassificeras.
 7. Ge fem exempel med kort förklaring på olika sätt bakterier är till nytta för oss.
 8. Ge två exempel med kort förklaring på vilket sätt bakterier kan göra människor sjuka.

Ekologi och evolution – repetition
Läs B1 243-246 samt Lu 46-49, repetera också  filmen “Livets resa – Leva tillsammans” här om du behöver det.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med samevolution och ge exempel på olika typer av samevolution.
 2. Förklara med bilder och text skillnaden i utseende och funktion mellan tänderna hos djur som är växtätare, respektive rovdjur och tänderna hos djur som äter både växter och kött.
 3. Ge fem exempel på mycket hög grad av specialisering som evolutionen lett till hos vissa arter.
 4. Ge exempel på hur människan har påverkat och påverkar evolutionen

Kartläggning av evolutionen
Läs B1 232-233, 236-238, 242 samt Lu 44-45. Se illustrerande videoklipp här.

Uppgifter.

 1. Redogör kort för 3 olika typer av fossil och något sätt att datera fossil.
 2. Vad betyder det att en grupp organismer inom systematiken är monofyletisk.
 3. Nämn och förklara kort de tre sätt evolutionen sker på.
 4. Nämn och förklara kort vad som kan påverka evolution längs en linje.
 5. Förklara vad som menas med sexuell selektion.
 6. Vad är den vanligaste orsaken till att arter dör ut – ge också minst tre konkreta exempel när det gäller den typen av orsak.
 7. Nämn olika orsaker till att en art klarar miljöförändringar bättre eller sämre och förklara varför

Livets utveckling – Leva tillsammans
Läs Lu s46-49 och här, samt se filmen “Livets resa – Leva tillsammans” här. (För någon fråga kan du behöva söka kompetterande information från andra serösa källor, ange i så fall de/de källorna i ditt/dina svar).

Uppgifter.

 1. Förklara begreppen symbios och parasitism.
 2. Symbios kan förekomma i olika former nämn och förklara tre olika former av symbios.
 3. Vissa djurarter lever i extremt socialt organiserade samhällen, där de enskilda individerna närmast kan liknas med enskilda celler i en större organism. Ge tre exempel på arter som fungerar så och förklara kort.
 4. Förklara fördelar och nackdelar med att leva solitärt
 5. Förklara fördelar och nackdelar med att leva i en grupp/flock
 6. Ge 6 exempel med förklaring på samarbeten (där olika arter av  drar nytta av varandra).
 7. Ge exempel på organismer/arter som är specialister och förklara fördelar och nackdelar med att vara en specialist.
 8. Ge exempel på organismer/arter som är generalister och förklara fördelar och nackdelar med att vara en generalist.

Livets utveckling – Kulturell evolution och civilisation
Repetera Lu s88-89 och läs sedan Lu s90-91 “Civilisation”. Se sista delen av filmen “Livets resa – Människan” från 38:10 till 52:00min och följande fyra videoklipp här.

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort två anatomiska förutsättningar för mänskligt talat språk.
 2. Förklara fördelen med det mänskliga talade språket jämfört med djur som inte har det. (Det och fråga 1 förklaras i “Livets resa – Människan”).
 3. För drygt 10 000 år sedan började människan odlingen av grödor och domesticerade (tämja och utnyttja) olika djur. Ge 4 exempel med beskrivning/förklaring på genomgripande förändringar det lett till för människan och livet på jorden fram till idag.
 4. Vad betyder begreppet civilisation. (Se filmerna och sök eventuellt också i seriösa fysiska eller digitala uppslagsverk . Ange källan till ditt svar).
 5. Nämn och placera geografiskt sex tidiga civilisationer.
 6. Förklara vad som menas med ”Kulturell evolution” och ge fyra exempel på kulturell evolution.
 7. Var och varför uppstod skriftspråket.
 8. Nämn och förklara kort fyra olika skriftspråksvarianter
 9. Förklara varför skriftspråk är så avgörande när det gäller människans kulturella evolution.
 10. Ge en evolutionär förklaring till många av de hälsoproblem vi ser hos människor idag. (Fundera själv utifrån det vi gått igenom under den här delen av kursen som handlat om evolution.)

Utvandring/möten med Neanderthal och Denisova människor.
Repetera Lu s86-87 och läs Lu s88-89 “Utvandring”. Titta på översikten över våra förfäders och våra släktingars spridning över välden här, se fortsättning av filmen “Livets resa – Människan” från 27:23min till 38:10min och följande illustrerande videoklipp här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när inträffade det som kallas för “Den kreativa explosionen”. Vad var det som hände då?
 2. Neanderthalarna är en av våra närmaste släktingar på det mänskliga släktträdet. Ge tre exempel på varför man idag anser att de på många sätt var jämbördiga med oss fram till dess att de dog ut.
 3. Beskriv kort tre anatomiska skillnader mellan Neanderthalarna och oss och förklara varför Neanderthalarna hade utvecklat dessa anatomiska drag och de var fördelaktiga för dem.
 4. Vilka var Denisovamänniskorna?
 5. Var har man hittat lämningar efter Denisova?
 6. Nämn och förklara någon fysiologisk anpassning Denisova hade utvecklat, som nu fortfarande finns kvar hos vissa folkgrupper.
 7. Förklara utförligt vad man kan utläsa ur mitokondrie-DNA och varför det har stor betydelse när det gäller människans evolution.
 8. Rita en enkel karta över jorden och beskriv med hjälp av den och förklarande text våra förfäders och våra släktingars spridning över välden.

Livets historia, människan – redskap/samlare & jägare.
Läs Lu s84-87,  “Släktet homo” i Bi1 s230-231 och se fortsättning av filmen “Livets resa – Människan” från 15:00min till 27:23min här.

Uppgifter.

 1. När i tiden anser man att utvecklingen börjar av Homosläktet,  det släkte som alla människor som finns idag tillhör.
 2. Homo Habilis är en tidig förfader i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med deras föregångare.
 3. Ge fyra exempel på verktyg som dessa tidig människor tillverkade. Namnge verktyget, vad det tillverkats av och vad det användes till.
 4. Homo Erectus  är en annan tidig art i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med Homo Habilis.
 5. Man benämner ofta dessa tidiga människor som “Jägare och samlare” men verkligheten var snarare att det var samlandet som var viktigast när det gällde att skaffa föda. Förklara varför.
 6. Vad bestod kosten av för dessa tidiga människor. Vad åt man dagligen och mest av och vad åt man bara ibland och i mindre mängd.
 7. Ge exempel på och förklara pincettgreppets betydelse för människans utveckling.
 8. Ge minst 5 exempel och förklara hur elden påverkat utvecklingen av Homosläktet.

Livets utveckling – människosläktets föregångare.
Läs om människans föregångare Lu s78-79 om den uppräta gången Lu s82-83 och om Bonobon och de andra människoapornas  släktskap med människan här.
Läs också Bi1 s228 “Människans uppkomst” – fram till “Släktet homo” på s230,  se filmen “Livets resa – Människan” till 15:00min in i filmen, och videoklippet om Lucy här.

Uppgifter.

 1. Ungefär när i tiden och var på jorden uppstår människosläktets tidigaste föregångare – så långt vi genom fossilfynd vet idag.
 2. Rita ett släktträd över människan, Bonobon och de andra människoaporna.
 3. Ge en förklaring till att våra förfäder började leva på marken
 4. Beskriv 3 olika teorier om varför våra förfäder började gå mer uppräta på 2 ben och utan att stödja sig på händerna
 5. Hur kan man utifrån endast skelettdelar säga att de kommer från någon som mest gått upprät. Ge tre exempel och förklara.
 6. Hur gamla är fotspåren i Laetoli i det som idag är Tanzania, berätta också vad man kan utläsa av dem
 7. Varför kallas Lucy för Lucy, vem är hon, när levde hon och vad kan man utläsa av hennes skelett
 8. Berätta om händernas förändring och utveckling till följd av att våra förfäder när de nu gick mer på två ben inte använde händerna på samma sätt som tidigare.
 9. Förklara hur stortåns förändring hos våra tidiga förfäder påverkade relationen mellan mor och barn – och det i sin tur hela familjesituationen och hannarnas beteende.

Liv i luften – insekter, kräldjur, fåglar och däggdjur i luften
Läs  Lu 58-59, 70-71 och B1 227, 234-235, 293
Se illustrerande film här (filmen “Livets resa – Flyga” är 58min lång).

Uppgifter.

 1. Redogör för vilka djur som var först med att flyga och en teori om hur det kan ha gått till
 2. Redogör för fåglarnas ursprung och hur de utvecklats  – A.fjädrarna
  B. varför och hur flygförmågan utvecklats
  C. ge fem exempel på den extrema variationen anpassning till olika miljöer lett till idag.
 3. Förklara i sex punkter hur förmågan att flyga påverkat hur fåglars skelett anpassats för just flygförmåga.
 4. Nämn och beskriv två kräldjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 5. Nämn och beskriv kort tre däggdjur som kan flyga eller glidflyga och hur det djur du nämner gör.
 6. Ge tre exempel med förklaring på hur flygande insekter på ett dramatiskt sätt påverkat och påverkar livet på jorden.
 7. Förklara vad som menas med homologa respektive analoga organ och ge tre exempel.

Livet utvecklas vidare på land – dinosaurier, däggdjur & primater
Läs Lu 60-69, om primaternas stamträd på s80, B1 227, 293-294 och se filmen “Livets resa – På land” från 41-57min, filmen “Dinosaurier” och filmen “Primater” här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 2. Förklara fördelar och nackdelar med att vara ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 3. Beskriv två olika dinosauriearter vars beteende på avgörande sätt skiljer sig från varandra,
 4. Beskriv en teori om när och varför de flesta dinosaurier dog ut.
 5. Nämn och förklara tre unika egenskaper som utmärker däggdjur.
 6. A) När uppstod däggdjuren? B) Förklara varför de huvudsakligen var nattaktiva under tiden dinosaurierna dominerade jorden.
 7. Förklara den explosiva utvecklingen bland däggdjuren med början för ca 65 miljoner år sedan.
 8. Vad menas med megafaunan. Beskriv tre djur i megafaunan.
 9. Redogör för hur primater definieras samt ge exempel på 5 olika arter av primater.
 10. Redogör för utvecklingen bland primaterna från ca 20 miljoner år sedan fram till ca 7 miljoner år sedan.

Livet utvecklas på land – växter, leddjur, groddjur och kräldjur
Läs Lu 42-43, 72-73, B1 226-227, 288 och här, därefter Lu 58-63 samt se filmen “Livets resa – På land” till 42:30min här (filmen  är på engelska, förstår du inte allt så är filmens bilder huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Redogör för landväxternas ursprung (vilka organismer de närmast härstammar från)
 2. Hur gick det till när landväxernas föregångare stegvis anpassades och utvecklades till ett liv på land.
 3. Beskriv varför kärlväxter senare utvecklades och hur den utvecklingen gick till.
 4. Landväxternas fortsatta utveckling ledde till en period i jordens historia som kallas “Karbon”. Beskriv den och varför den har en avgörande betydelse för oss idag.
 5. Vilka var de första djuren på land? Ursprung och utveckling.
 6. Hur kommer det sig att blomväxterna blivit så framgångsrika.
 7. Redogör för ryggradsdjurens utveckling från benfiskarna, de första ryggradsdjuren på land och vidare till kräldjuren.
 8. Jämför med groddjuren och nämn 3 “förbättrade” anpassningar till landliv hos kräldjuren samt förklara fördelarna med dessa anpassningar.

Evolution

Under det här avsnittet är  “Livets utveckling” huvudbok. Men som tidigare ska boken Biologi 1 också läsas enligt angivna sidor.

Livets historia – uppkomst.
Översikt, förutsättningar, uppkomst & tidig utveckling i haven.
Läs Lu 10-19, 40-41, 54-57, B1 220-226 och här se illustrerande videoklipp och film här (filmen “Livets resa – livets början” är 50min lång och på engelska, men förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Redogör för hur Darwins förklarade evolutionens mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer.
 3. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 4. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 5. Förklara vad stromatoliter är.
 6. Beskriv med hjälp av egna bilder hur den eukaryota cellen utvecklats (endosymbiosteorin).
 7. Förklara hur magtarmkanalen bildats och varför den är så fördelaktig jämfört med tidigare sätt att tillgodogöra sig föda.
 8. Beskriv huvuddragen i utvecklingen från de första flercelliga djuren för 600 miljoner år sedan och fram till benfiskarna.

Genteknik och etik
Läs här, B1 212-214, Lu 104-105, samt se videoklipp 9 här. Repetera efter behov B1 183-190, Lu 36-37, 104-105 och övriga genteknikfilmer här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med “en klon” och vad menas med “att klona”?
 2. En klon kan uppstå/skapas på flera sätt. Förklara tre olika sätt.
 3. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.
 4. Förklara vad som menas med DNA-analys. Ge också 2 exempel på användning.
 5. Vad kan/kommer genteknik att användas till i framtiden? Ge 4 exempel och förklara var och en av dessa exempel kort.
 6. Redogör för risker med genmodifierade organismer
 7. Fundera själv och redogör för vad du tycker: A) Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar. B) Ska de sedan få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.

CRISPER/Cas9 – “gensaxen”
För att förstå CRISPER/Cas9 behöver du förstå vad virus är och hur virus fungerar.
Läs om virus B1 183-184, Lu 36-37, se videoklipp 4-6 här och gör sedan uppgift 1 och 2.
Se efter det film 7-8 här, filmen “Den genetiska revolutionen” är 48 minuter lång, du behöver se hela filmen. När du sett filmerna gör uppgift 3-6.

Uppgifter.

 1. Rita en bild på någon typ av virus och sätt ut namn på olika strukturer (minst 3)
 2. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.

 3. Vad betyder förkortningen CRISPR/Cas9? Förklara utförligt.
 4. Beskriv hur upptäckten av CRISPR/Cas9-systemet gick till och vad CRISPR/Cas9-systemet egentligen är i naturen.
 5. Förklara med hjälp av bilder i minst fyra steg hur CRISPR/Cas9-systemet fungerar i bakterier.
 6. Förklara hur CRISPR/Cas9-teknik kan användas A) för att bota sjukdomar B) för att enkelt ge människor nya egenskaper och förändra oss permanent C) i biologisk krigföring.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Uppgiften idag är stor, uppgiften i morgon kommer därför att vara lite mindre än vanligt, du behöver dock se till att du gör dem nu.


Genteknik – Kartläggning av gener och GMO
Läs B1 184-187, Lu 102-103 samt se de 3 första videoklippen här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med genteknik?
 2. Vad menas med a) en gens sekvens och b) att en gen är isolerad
 3. Ge 7 exempel med förklaring på vad man använder sekvenserat DNA till.
 4. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 5. Vilka nackdelar/faror finns med att genmodifiera växter?
 6. Ska man genmodifiera växter? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 7. Vad menas med transgena djur? Förklara och ge något verkligt exempel.
 8. Vilka nackdelar/faror finns med att transgena djur?
 9. Är det rätt att utveckla transgena djur? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 10. Beskriv hur PCR-tekniken går till och vad den används till

Monogena egnskaper, kön, polygena egenskaper, genetiska sjukdomar och arv & miljö
Läs B1 200-202, 205-210 Lu 32-33 samt videoklipp 5-8 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med monogena respektive polygena egenskaper
 2. Beskriv hur kön ärvs hos människan.
 3. Ge några exempel på naturliga variationer i uppsättningen av könskromosomer hos människan.
 4. Förklara med hjälp av exempel varför blödarsjuka är vanligare hos män jämfört med kvinnor
 5. Förklara hur anlag för sjukdomar ärvs och varför de inte alltid drabbar de som bär på anlag för sjukdomen.
 6. Förklara vilka olika orsaker som kan ligga till grund för medfödda brister/fel/sjukdomar.
 7. Förklara vad som menas med “miljö” när det gäller arv och vilken roll miljön spelar för olika egenskaper

Individens genetik
Läs B1 192-198, Lu 32-33, samt illustrerande 1-4 här

Uppgifter.

 1. Berätta kort om vem Gregor Mendel var, hur han gjorde för att korsa ärtplantor på det sätt han vill – och vad han observerade
 2. Förklara vad som menas med dominant respektive recessivt anlag
 3. Förklara skillnaden mellan genotyp respektive fenotyp
 4. Förklara vad allel är
 5. Förklara vad locus är
 6. Gör ett korsningsschema för egenskapen ögonfärg och förutsäg procentuellt barnens ögonfärg B = dominant anlag för brun ögonfärg, b = recessivt anlag för blå ögon färg. Fadern har anlagen Bb och modern Bb

Genetik

Hur “Gener ärvs”
Läs B1 176-180, Lu 25-27, samt illustrerande videoklipp 1-10 här

Uppgifter.

 1. Rita en bild över “cellcykeln” och förklara den.
 2. Förklara kortfattat hur replikationen av DNA går till inför celldelningen.
 3. Förklara vad som menas med systerkromatider
 4. Förklara vad centromer är och vilken roll de har vid celldelning.
 5. Förklara vad centrosomer är och vilken roll de har vid celldelning.
 6. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid mitos
 7. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid meios

Transkription, proteinsyntes, och proteinstruktur & funktion
Läs B1 s170-176 (fram till “Gener ärvs”) och Lu s26-29 samt illustrerande videoklipp 6-8 här.

Uppgifter.

 1. Förklara skillnaden mellan transkription av DNA och translation via RNA.
 2. Förklara vad som menas med exoner respektive introner på DNA och RNA och varför det skiljer sig mellan dem.
 3. Visa med utförliga bilder och utförlig beskrivning i detalj hur proteinsyntesen går till
 4. Vad skiljer i funktion mellan ribosomer som finns fritt i cytoplasman och ribosomer som sitter i det grova endoplasmatiska nätverket (retikulum) (RER)
 5. Förklara hur och varför en proteinkedja veckas efter att den lämnar den ribosom där den satts samman.
 6. Förklara vad som menas med att gener i eukaryta celler sätts på respektive stängs av och hur det kan gå till.

Kromosomer, DNA och RNA
Repetera avsnittet om cellers byggnad genom att läsa s158-164 i boken Biologi 1 (B1) och s24-25 och i boken Livets utveckling (Lu).

Fortsätt med att läsa om gener DNA, RNA och kromosomer på s166-169 i B1 och s26-29 i Lu. Se illustrerande videoklipp 1-5 här. Se jämförande bilder och klippet “Vad är en gen” här.

Uppgifter.

 1. Hur många kromosomer finns i en kroppscell respektive könscell (= spermie eller ägg) hos människan?
 2. Kromosomer består av DNA men också andra viktiga strukturer beskriv dem och deras funktion.
 3. När är kromosomer synliga och varför de är synliga bara just då.
 4. Förklara vad som menas med homologa kromosomer
 5. Rita en bild av DNA, som visar sex viktiga beståndsdelar (fosfatgrupper, sockergrupper och de olika kvävebaserna) samt  i text förklara kort vad DNA är och i detalj hur det är uppbyggt.
 6. Vad menas med en gen, var finns den och vad kodar den för?
 7. Förklara vad som menas med att DNA replikeras.
 8. Förklara var i cellen mRNA, rRNA och tRNA finns och utförligt skillanden i funktion mellan dem.

Fotosyntes – fortsättning
Repetera B1 s14-16 se film 16 här och förklara:
1 Vad menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer och ge exempel
2 Vad menas med fotoautotrof respektive keomautotrof, och ge exempel på organismer som är kemoautotrofa.
3 Vad menas med kompensationspunkten.


Fotosyntes och förbränning
Läs B1 s14-16 och i Lu s30-31 och titta på film 11-15 här (film 11 är “Fotosyntes och cellandning” och film 15 är “Olika typer av förbränning”).

Uppgifter

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle (t ex bensin).

Olika typer av celler, uppbyggnad och organeller
Läs B1 s160-161, 289,  Lu s24-25, 74-75 och här. Se videoklipp 5-10 här, och titta på bilder här.

Uppgifter.

 1. Vilka är de två huvudtyperna av celler? Nämn och förklara också två grundläggande skillnader mellan dem.
 2. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 6. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 7. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.

Biologi grunder & cellers byggstenar

Läs B1 s6-9, 158-160, Lu 12 och se videoklipp 1-4 här
(B1= boken “Biologi 1” och Lu= boken “Livets utveckling” )

Uppgifter.

 1. Vad betyder ordet Biologi? Nämn också fem områden som studeras inom biologi och förklara var och en av dem kort.
 2. Vad menas med vetenskaplig metod? Se bilden och läs texten här
 3. Nämn 5 kriterier för liv och levande organismer.
 4. Beskriv en storlekstrappa med 5 nivåer när det gäller biologiska enheter/liv
 5. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det? Illustrera var och en av dem med en egen enkel bild och förklara funktionen hos dem kort
 6. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 7. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 8. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Biologi 1

Kursinnehåll

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, DNA och hur olika celler är uppbyggda. Därefter följer avsnitt om genetikevolutionorganismernas släktskap och indelning, etologi och slutligen ett avsnitt om ekologi och hållbar utveckling. Du ska också göra en projektuppgift och ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Biologi 1 ISBN: 978-91-47-08523-1 fjärde upplagan, Karlsson mfl,    Förlag: Liber
Livets utveckling ISBN: 978-82-535-3036-9 tredje upplagan,
Förlag: Bonnier
Webbmaterial på: i-edu.se/provning-biologi-1/