Embla – Na spec vt 21

Välkommen till Na -specialisering vt-21

Riktlinjer för studier inom Komvux
Det här gäller tills vidare för Komvux i Norrköping:

 • All undervisning sker på distans och all undervisning på plats i skolan är inställd.

Detta gäller fortsatt tills nya riktlinjer meddelas


Onsdag 12/5

Katastrofmedicin & Beredskap mot globala epidemier
Läs om Katastrofmedicin M s611-625, läs och se filmen här, läs här och här. Läs om Beredskap mot globala epidemier MF s116-117 här och här, se filmen här och här och läs och se filmerna här.

Uppgifter: Katastrofmedicin M s626

Fråga 1, 2, 5, 8, 10-12, 14, 15

Uppgifter: Beredskap mot globala epidemier MF s116-117

 1. Nämn och beskriv kort fem globala epidemier åren 1900-2020.
 2. Flera av de globala epidemierna har varit sk. zoonoser vad menas med det, ge också tre anledningar med förklaring till att globala epidemier som har sitt ursprung i zoonoser kommer att bli vanligare i framtiden.
 3. Vilka organisationer/myndigheter på finns på global, europeisk respektive här i Sverige på nationell nivå när det gäller rapportering och koordinering av insatser när det gäller smittsamma sjukdomar. Nämn och beskriv kort sammanlagt minst fem olika organisationer/myndigheter, varav minst en på respektive nivå.

Lycka till Anders!


Onsdag 5/5

Att bevara hälsan & Första hjälpen och akutmedicin
Läs om att bevara hälsan M 48-59 och om hygien, kost och återhämtning MF 106-116 och här och se filmen här
Läs om första hjälpen och akutmedicin M 579-609, här och här (och utförligt här) och se filmerna här och film 1 och 2 här

Uppgifter: Att bevara hälsan, hygien, kost, återhämtning

 1. Ge tre exempel på åtgärder/förbättringar när det gäller hygien som varit viktiga när det gäller bättre folkhälsa och säkrare medicinska behandlingar.
 2. Vad “säger” den så kallade hygienhypotesen (MF s109) och vad innebär det när det gäller barn och vårt immunförsvar.
 3. Att motion och en kost bestående av mycket vegetabilier är bra för oss har med stor sannolikhet en evolutionär förklaring. Förklara det.
 4. Nämn 4 fysiologiska effekter av sömnbrist och beskriv också kort något om vad som sker biokemiskt i hjärnan när vi sover.

Uppgifter: Första hjälpen och akutmedicin M s608-609

Fråga 3-7, 9, 13, 15, 19, 28, 29, 32-34, 37.

Lycka till Anders!


Onsdag 28/4

Genteknik och regenerativ medicin
Läs om genteknik & regenerativ medicin MF 56-57, 60-69, här, här och se film 1-2 här filmen här, 1-6 här 1-4 här och film 1-5 här

Uppgifter Genteknik och regenerativ medicin (MF 56-57, 60-69)

 1. Nämn och förklara kort tre fördelar med biologiska vävnader och organ jämfört med icke organisk vävnad och mekaniska organ
 2. Nämn och förklara kort tre sätt att producera biologiska organ.
 3. Ge 2 exempel med beskrivning på medicinsk stamcellsbehandling
 4. Ge två exempel på problem eller risker med stamcellsbehandling
 5. Förklara vad som menas med genterapi.
 6. Förklara skillnaden mellan att använda sk. vektorer jämfört med CRISPR-teknik vid genterapi.
 7. Ge två exempel med förklaring på hur enstaka kvävebaser eller hela gener kan bytas ut.
 8. Ge 2 exempel på genetiskt orsakade sjukdomar man kan bota redan idag med genterapi
 9. Förklara skillnaden mellan att genmodifiera somatiska celler jämfört med det som på engelska benämns “germ cells”
 10. Beskriv äldre teorier om vad som på cellnivå orsakar åldrande och jämför med teorier på senare år
 11. Förklara den fysiologiska bakgrunden till att livsstilsfaktorer kan påverka åldrandet.
 12. Förklara vilken roll nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) enligt ny forskning anses ha när det gäller åldrande.

Lycka till Anders!


Onsdag 21/4

Medicinsk behandling och Kirurgi
Läs om Medicinsk behandling MF 88-105, här, här och se här 
Läs om Kirurgi MF 28-45 och här och se filmerna här 

Uppgifter Medicinsk behandling (MF 88-105)

 1. Antibiotika kan angripa bakterier på olika sätt. Nämn och beskriva fem olika sätt.
 2. Kunna beskriv nya strategier när det gäller behandling mot cancer.
 3. Förklara på vilket sätt blodtrycket har betydelse när det gäller hjärt- kärlsjukdom och på vilka sätt blodtrycket behandlas.
 4. Beskriv olika operativa ingrepp i samband med hjärt- kärlsjukdom.
 5. Förklara hur en starkt smärtlindrande medicin som exempelvis morfin verkar.
 6. Förklara hur en smärtlindrande medicin av NSAID-typ verkar.
 7. Förklara vilka faktorer som bidrar till placeboeffekten, förklara också varför placeboeffekten inte finns hos alla människor.

Uppgifter Kirurgi (MF 28-45)

 1. Förklara de tre grundläggande riskfaktorerna i samband med medicinska ingrepp.
 2. Beskriv rutinerna när det gäller förberedelser inför en operation.
 3. Förklara hur en blodtransfusion går till och vilka riskfaktorerna är.
 4. Nämn och beskriva olika typer av bedövning när de används och risker förknippade med dem.
 5. Ange och förklara i tre punkter vad som är typiskt för intensivbehandling.
 6. Förklara vad NOTES-tekniken står för, hur den går till och vilka fördelarna/nackdelarna är
 7. Förklara begreppen samt fördelar/nackdelar med fjärrstyrd kirurgi respektive fjärrkirurgi.

Lycka till Anders!


Fredag 16/4

Farmakologi och utveckling av medicin
Läs M 547-565 och MF 70-87 och här och se filmerna här 
Kloka listan över läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar finns här

Uppgifter s576-577 i Medicin 1 och 2
Gör uppgift: 5, 8, 11a,b,c , 12, 13, 14a,b, 16-19, 23, 34, 36, 40a, 42a,b

Uppgifter s70-87 i Medicinens framsteg
1. Nämn och redogör kort för de fyra huvudfaserna vid utveckling av nya läkemedel
2. Ge fem exempel på hur försöksdjur används under den naturvetenskapliga/medicinska forskningshistorien
3. Nämn fyra olika typer av försöksdjur och beskriv kort med exempel användningen av var och en av dem
4. Beskriv hur utvecklingen av ett läkemedel sker från den prekliniska fasen, de kliniska försökens olika faser och vidare för att slutligen komma ut och få användas i vården och säljas på apotek
5. Beskriv en tabletts (pillers) hinderbana innan den verksamma substansen kan tas upp i blodet.
6. Mekanisk medicinering. Ge två exempel och beskriv hur exemplen du nämnt fungerar
7. Ge två exempel på hur läkemedel kan ges och styras i form av nanopartiklar och vad fördelarna skulle kunna vara
8. Ge tre exempel med beskrivning på hur gener och etnicitet kan ha avgörande betydelse för hälsorisker eller behandling/medicinering vid olika sjukdomstillstånd.

Lycka till Anders!


Fredag 9/4

Infektionssjukdomar och vaccination
Repetera M 466-477,
Läs M 478-513, 543-545 och MF 18-27, 114-115, här och här
Se filmerna här och här

Uppgifter s480-481 i boken
Gör uppgift: 5, 6, 12a,b, 13,c, 14b, 15, 17, 19, 21, 24a,b, 28, 31a,b, 32a,b,c

Uppgifter s513 i boken
Gör uppgift: 34a,b, 35, 38, 45, 48, 49, 50

Uppgifter s545 i boken
Gör uppgift: 82, 85, 89, 92
Samt:
1. Vad menas med kombinationsvaccin
2. Förklara skillnaden mellan olika vaccintyper
3. Berätta om WHO:s vaccinationsprogram
4. Förklara vad som menas med flockimmunitet
5. Förklara hur R-talet avgör hur stor andel i befolkningen som behöver vara vaccinerad mot en viss sjukdom för att så kallad flockimmunitet ska uppstå.
6. Förklara varför flockimmunitet är speciellt viktig för vissa människor i en befolkning.
7. Ge exempel på framtidens vaccin och hur de kan fungera

Lycka till Anders!


Fredag 26/3

Psykisk ohälsa
Läs här, här och MF 102-105, och se filmerna här 

Uppgifter

 1. Vad går gränsen när psykisk besvär blir så allvarliga att de motiverar en sjukdomsdiagnos.
 2. Vilka kan anledningarna vara att flera psykiska sjukdomar debuterar i tonåren.
 3. Ge exempel på olika typer ångest, fobi och tvångsdiagnoser.
 4. Vad menas med depression. Beskriv utmärkande symtom. Vilka är de medicinska diagnoskriterierna för depression.
 5. Vad menas med bipolär sjukdom. Beskriv utmärkande drag.
 6. Vad menas med psykos och vad utmärker en psykotisk person.
 7. Ge 4 olika exempel på behandling vid olika psykiska diagnoser.
 8. Vad menas med SSRI-preparat och hur fungerar de?
 9. Vilken är den generella fysiologiska bakgrunden till olika beroendesjukdomar?
 10. Vad menas med medberoende, beskriv också typiskt agerande vid medberoende.
 11. Nämn 5 platser/vårdinstanser att vända sig till för stöd och hjälp vid psykisk ohälsa – egen eller närståendes.
 12. Nämn 5 platser/organisationer att vända sig till för stöd och hjälp vid beroendeproblem – egna eller närståendes.

Lycka till Anders!


Fredag 19/3

Tumör- och cancersjukdomar
Läs M 82-93, MF 92-93 och här och se filmerna här 

Uppgifter

 1. Nämn och förklara kort de fem huvudkategorierna av cancer
 2. Nämn de tre vanligaste cancertyperna för kvinnor, för män och för barn, ange i procent av totala antalet diagnostiserade cancerfall i patientgruppen.
 3. Gör uppgift: 20-27 s93 i boken. Numrera frågor och svar 2:20, 2:21 osv
 4. Nämn och beskriv de fyra mekanismer som kännetecknar utveckling och förekomst av cancerceller och cancertumörer.
 5. Nämn och beskriv fyra traditionella sätt att bekämpa cancer.
 6. Gör uppgift: 29 s93 i boken. Numrera fråga och svar 5:29
 7. Förklara vad som menas med protonterapi och hur den fungerar
 8. Förklara vad som menas med immunoterapi
 9. Nämn och förklara tre olika typer av immunoterapi mot cancer

Lycka till Anders!


Fredag 12/3

Nervsystemets sjukdomar
Läs M 141-171 och se filmerna här 

Uppgifter s170-171 i boken
Gör uppgift: 31, 35, 37-40, 44, 45, 49, 50-53, 56-62

Lycka till Anders!


Fredag 5/3

Sjukdomar i endokrina organ & i urin- & fortplantningsorganen
Läs M 409-423 här och här och se film 1-11 här om sjukdomar i endokrina organ
Läs M 381-395 här och se film 1-3 här om sjukdomar i urinorganen
Läs här, här och här, se film 1-3 här om besvär och sjukdomar i fortplantningsorganen

Uppgifter:
Endokrina organ
1 Beskriv olika sköldkörtelrelaterade besvär, orsak och behandling
s423 i boken
Gör uppgift: 20-22, 24-29

Urinorganen s395 i boken.
Gör uppgift: 10-20, 23

Fortplantningsorganen
1 Beskriv myom, problem orsak och behandling
2 Beskriv endometrios, problem orsak och behandling
3 Beskriv två slag av prostatabesvär, orsak och behandling

Lycka till Anders!


Fredag 25/2

Sjukdomar i matspjälkningsorganen
Läs M 339-373 här och här, se alla filmerna här

Uppgifter
s372 i boken
Gör uppgift: 36-40, 42-43, 45-49, 51-53
s373 i boken.
Gör uppgift: 57c, 58, 60-61, 65-66

Lycka till Anders!


Fredag 19/2

Andningsorganen och sjukdomar i andningsorganen
Läs M 299-322 och här, se filmer här

Uppgifter
s307 i boken
Gör uppgift: 2, 6, 10, 17-20
s323 i boken.
Gör uppgift: 21, 26-32

Lycka till Anders!


Fredag 12/2

Medicinsk forskning
Läs MF 70-77, M 548-550, mer om medicinsk forskning här, se film här. Allt som går att läsa via länkarna på forskningssidorna behöver inte läsas och alla filmer inte ses. Välj själv vad du tycker du behöver läsa/se för att kunna svara på frågorna här under.

Uppgifter

 1. Nämn och förklara kort de två huvudtyperna av forskning
 2. Nämn och förklara kort i vems “regi” forskning kan bedrivas
 3. Nämn och förklara kort hur forskning finansieras
 4. Hur ser utbildningsvägen ut för att bli akademisk forskare?
 5. Vad menas med “kliniska” studier
 6. Förklara vad som menas med en observationsstudie
 7. Nämn kort fördelar och nackdelar med observationsstudier
 8. Förklara vad som menas med en interventionsstudie
 9. Nämn kort fördelar och nackdelar med interventionsstudier
 10. Vad menas med “Randomiserade kontrollerade studier”
 11. Vad menas med “Icke-randomiserade studier”
 12. Vad menas med “Kohortstudier”.
 13. Vad menas med “Fall-kontrollstudier”.
 14. Vad menas med “Retrospektiva studier”
 15. Vad menas med “Metastudier”
 16. Nämn och beskriv kort minst fem viktiga etiska riktlinjer/frågor när det gäller forskning.

Lycka till Anders!


Fredag 5/2

Hjärt-, kärl- och blodsjukdomar
Läs M 250-297, MF 96-97, se film här, fördjupad information här

Uppgifter – s294-297 i boken.
Gör uppgift: 34, 35, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 59, 62-68, 70, 72, 76, 79-81, 83-87

Skriv frågor och svar i loggen.

Lycka till Anders!


Fredag 29/1

Introduktion skador & sjukdomar och om folksjukdomar.
Läs om skador & sjukdomar i rörelseorganen M 211-229,
Hudsjukdomar M 101-107, Brännskador M 597-599 och
Allergier M 108-117. Se film 1-3 här, 1-9 här och film 1-2 här

Uppgifter.

Rörelseorganen: Gör uppgift: 20-21, 31-37, 41, s229 i boken.

Huden, allergier: Gör uppgift: 4, 5, 8, 10-18, s117 i boken.

Brännskador: Gör uppgift: 20-23, 26, s608 i boken.

Skriv frågor och svar i loggen.

Lycka till Anders!


Fredag 22/1

Läs om kroppens inre miljö & homeostas i Medicin 1 &2 (M) 75-81. Hälsa & ohälsa i M 25-27.
Orsaker till sjukdom & smitta i M 28-29, 466-477, 514-517.
Symtom, smärta M 30, 32-38
Och om Undersökningsmetoder, och medicinska test i M 38-47 och i Medicinens framsteg (MF) 10-17
Titta också på film 1-3 här, film 1-8 här, film 1-3 här och film 1-4 här

Uppgift .

1. Varför får vi feber när vi får en infektion
2. Ofta börjar en infektion med att vi får fryser och får frossa. Vad beror det på?
3. Vad menas med elektrolyter och vad har de för funktion i kroppen.
4. Ge exempel på intorkning.
5. Förklara begreppen:
a) respiratorisk alkalos och respiratorisk acidos
b) metabolisk alkalos och metabolisk acidos
6. Benämn och redogör kort för fyra olika förklaringsmodeller till sjukdom
7. Beskriv vad som menas med inre och yttre sjukdomsorsaker.
8. Beskriv och ge exempel på vad som menas med symtom som:
a) allmänna
b) specifika
c) subjektiva
d) objektiva
9. Beskriv olika typer av smärta.
10. Förklara vad följande begrepp betyder i medicinska sammanhang:
a) diagnos
b) anamnes
c) heriditet
d) terapi
e) prognos
f) journal
11. Benämn och beskriv i sju punkter vad som kan ingå i en allmän läkarundersökning
12. Beroende på vad den allmänna läkarundersökningen visar kan man gå vidare med specifika undersökningar.
a) Beskriv vad som menas med provtagning och ge 5 exempel med förklaring
b) Beskriv vad som menas med bilddiagnostik och ge 5 exempel med förklaring
c) Beskriv vad som menas med endoskopier och ge 5 exempel med förklaring
d) Beskriv vad som menas med funktionsundersökningar och ge 5 exempel med förklaring
13. Förklara kort följande medicinska termer för kroppsdelar
a) dorsum
b) abdomen
c) pelvis
d) thorax
14. Förklara kort följande medicinska förstavelser
a) ad-
b) epi-
c) hyper-
d) hypo-
e) peri-
f) par-
g) sub-

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 15/1

Läs s 8-23 i Medicin 1 &2 (M1&2), s7-9 i Medicinens framsteg (MF) och titta på film 1-9 här (börja 6 min in i film 9 som täcker tiden fram till idag och se resterande ca 40 min).

Uppgift .

 1. De medicinska specialisterna under människans tidiga historia, i jägare- och samlarkulturer och ända fram i modern tid var/är schamaner/medicinmän/medicinkvinnor & jordegummor. De hade mycket kunskap och fick därmed en speciell position. Sök information från seriösa källor på nätet och ge exempel på kunskap de hade och behandling de gav.
 2. Nämna något om den medicinska historien/traditionen i A)Kina, B) Indien och C) Egypten.
 3. Nämn något om den medicinska historien/traditionen i antikens Grekland – och mer utförligt om Hippokrates (460 – 377 f.Kr).
 4. Vad menas med läkaretiken.
 5. Berätta om Galenos en läkare som praktiserade i Rom.
 6. Under medeltiden trodde man att sjukdom var Guds straff för synder man begått. Men medicinsk ”forskning” försiggick och utvecklades i klostren. Ge exempel och berätta om det.
 7. I Egypten och den muslimska världen fanns väl utvecklade sjukhus många hundra år före Europa. Vad var det som utgjorde grunden för det som senare utvecklades till sjukhus i Europa.
 8. Nämn och berätta om fem personer som under 1500-1700-talen bidrog med viktig kunskap inom det medicinska området.
 9. Vilka var de tre stora medicinska nyheterna under 1800-talet?
 10. Nämn och berätta om fyra personer som under 1800-talen bidrog med viktig kunskap inom det medicinska området.
 11. Berätta kort om den moderna medicinens framväxt under slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet.
 12. Berätta om utvecklingen och de viktigaste förändringarna på det medicinska området under andra halvan/slutet av 1900-talet.
 13. Nämn minst tre områden inom medicinen och ge exempel inom dessa där det förmodligen kommer att hända mycket under det här århundradet (2020-2100). Sök information från seriösa källor på nätet och fundera själv.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Naturvetenskaplig specialisering vt-21

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt över utvecklingen fram till idag inom det medicinska området. Under den första halvan av kursen går vi också igenom olika medicinska diagnosmetoder då du bland annat får prova på att göra undersökningar med hjälp av medicinsk apparatur och undersökningsinstrument.

Vi går också igenom vanliga skador och sjukdomar, sjukdomsförlopp, förebyggande åtgärder och olika typer av behandling. Därefter följer en fördjupning inom forskningen och tillämpningar. Vad vi tar upp beror på vad som är aktuellt och vad du är intresserad av. Exempel på områden kan vara:

Regenerativ medicin – ”odlade” organ, transplantationer, stamcellsbehandling mm

Reproduktion – genanalys, frysning av könsceller, konstgjord befruktning, fosterutveckling i artificiell miljö mm

Kirurgi och utveckling av läkemedel – operationsteknik, design av läkemedel, kliniska tester, placeboeffekt, nanomedicin mm

Medicinska analysmetoder

Kost, träning och förebyggande hälsa

Under den här delen av kursen gör du tillsammans med en kurskamrat en större fördjupningsuppgift där ni tittar på och beskriver forskningsprocessen bakom någon ny medicinsk upptäckt eller behandlingsmetod. Du bestämmer själv vad ni väljer att studera inom den medicinska forskningen.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Medicin 1 och 2 ISBN: 978-91-47-10354-6, fjärde upplagan, Förlag: Liber
Den unika människan ISBN: 978-82-535-3045-1 andra upplaga, Förlag: Bonnier

Webbmaterial på webbplatsen: i-edu.se/na-specialisering/ 

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen i-edu.se/na-specialisering/  Utifrån dem, det du läst i kursböckerna och sett i de anvisade videoklippen gör du egna anteckningar och svarar i en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Du ska skicka in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 2 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursböckerna så att du har dem till kurstarten! Läs angivna sidor i böckerna och titta på de förklarande videoklippen på i-edu.se/na-specialisering/ där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Om det är möjligt kommer en-två laborationer göras på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Tre skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats  i-edu.se/

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på i-edu.se/na-specialisering/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande. Material hittar du i kursböckerna och på i-edu.se/na-specialisering/  Välkommen!
Anders