Hållbar utveckling – alla klipp

Hållbar utveckling – grundbegrepp

Hållbar utveckling – vad menas då?

Miljöeffekter av det moderna jordbruket del 1

Miljöeffekter av det moderna jordbruket del 2

Värdet av ekosystemtjänster

Fossila energikällor


Olja

Biobränslen

Förnyelsebara energikällor

Vattenkraft – funktion och miljöpåverkan

Vindkraft

Tidvattenkraft

Geotermisk energi – (storskalig)

Solceller

Solfångare

Hållbar utveckling – luft och vatten (film 15-21)

Växthuseffekten

Den globala uppvärmningen – orsaker och effekter

Vattnets kretslopp och försurning

Hot mot världens hav

Mangrove

Mangroveskogar – och varför de är så viktiga

Aralsjön

Hållbar utveckling – övergödning & miljögifter (film 22-31)

Förorenat vatten – övergödning, orenat avlopp, bottendöd, gifter

Östersjön under ytan – syrefri och död botten

Östersjön under ytan – förorenat vatten

Våtmarker

Organiska miljögifter – PCB

Tungmetaller – Bly

Tungmetaller – Kvicksilver

Biomagnifiering – DDT och andra miljögifter

Elektroniskt avfall

Plast – i miljön och i oss!

Hållbar utveckling – konsumtion och avfall (film 32-35)

Skövling av regnskog

Textilindustrin

Textilindustri och miljö

Miljöeffekter av en T-shirt

 

Hållbar utveckling – biologisk mångfald (film 36-42)

Biologisk mångfald

Ekologiskt fotavtryck

Ekosystemtjänster – vad är det?

Turism – fördelar och nackdelar

Turism – fördelar och nackdelar II

Socialt hållbar utveckling

Människan vs jorden
Extra

Framtida teknik 

Solpaneler i fönster, trottoarer och vägar mm

Vertikal odling – inomhus!